Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca za opravljanje prevozov blaga v notranjem cestnem prometu

Licenco za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu pridobijo samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. 

Vloga za pridobitev licence se vloži pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Izdajatelj licence predlagatelju v 15 dneh po prejemu popolne vloge izda: 

 • odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov,
 • certifikat licence in
 • izvode licence za vsako posamezno vozilo.

Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prometu in za njih izpolnjuje pogoje.

Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence. 

Domači prevoznik lahko začne izvajati prevoze z dnem vročitve licence.

Pogoji in dokazila

 • Podjetje, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne ali zakupne oziroma  lizing pogodbe. 

  Dokazila

  • kopija prometnega dovoljenja ali
  • kopija najemne pogodbe ali 
  • kopija zakupne oziroma lizing pogodbe.

  Pravne podlage

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za pridobitev licence morate imeti dober ugled. Zakon o prevozih v cestnem prometu ta pogoj opredeljuje z navedbo, da podjetje, pooblaščena oseba za zastopanje in pooblaščeni upravljavec prevozov ne smejo biti obsojeni za kazniva dejanja ali pravnomočno kaznovani za hujši prekršek.

  Pogoj dobrega ugleda ne izpolnjuje, kdor je bil:

  1. obsojen za kazniva dejanja in sicer s:
   • pravnomočno obsodbo zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, gospodarstvo, varnost cestnega prometa, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, splošno varnost ljudi in premoženja, okolje, prostor in naravne dobrine ali s
   • pravnomočno obsodbo za druga kazniva dejanja na zaporno kazen, daljšo od enega leta;
  2. v zadnjih dveh letih več kot dvakrat pravnomočno kaznovan za hujši prekršek iste vrste, ki je posledica kršitve predpisov s področja:
   • opravljanja prevozov potnikov ali blaga,
   • varnosti cestnega prometa, časov voženj in obveznih počitkov voznikov,
   • prevoza nevarnega blaga,
   • preprečevanja dela in zaposlovanja na črno,
   • varstva konkurence,
   • plačilnega prometa,
   • največjih dovoljenih mas ali dimenzij vozil v cestnem prometu ali
   • varovanja okolja.
   Za hujši prekršek se šteje prekršek za katerega je bila izrečena kot glavna sankcija globa višja od 3000 EUR oziroma za posameznika 800 EUR.

  Dokazila

 • Prevozniško podjetje mora biti sposobno kadar koli med poslovnim letom izpolniti svoje finančne obveznosti. 

  Za ustrezen finančni položaj se šteje, da ima prevoznik na voljo kapital in rezerve v višini:

  • 9.000,00 EUR za prvo motorno vozilo in
  • 5.000,00 EUR za vsako naslednje motorno vozilo.

  Dokazila

  Vlagatelj lahko izkaže ustrezen finančni položaj z:

  • izpiskom iz sodnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala, ki ga pridobi organ po uradni dolžnosti, ali
  • kopijo bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predložil davčnemu organu, ali
  • seznamom posameznih opredmetenih osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, ali 
  • dokazilom o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo dejavnost,  ali
  • s pogodbo o namensko vezanemu depozitu v banki z namenom zagotavljanja finančne sposobnosti za pridobitev licence in je vezan za čas trajanja licence, ali
  • garancijo banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija v višini, ki je potrebna za pridobitev licence. 

 • Podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, imenuje za upravljavca prevoza vsaj eno fizično osebo, ki dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in ima resnično povezavo s podjetjem (njegov uslužbenec, direktor, lastnik delničar ali samostojni podjetnik) ter prebiva v državi članici EU.

  Upravljavec prevozov v prevozniškem podjetju opravlja naslednje naloge: 

  • skrbi za prevoze,
  • pripravlja prevozne pogodbe,
  • sprejema naročila,
  • sestavlja načrte prevozov,
  • skrbi za ustrezno opremljenost voznega parka,
  • pripravlja načrt rednega vzdrževanja vozil,
  • skrbi za ustrezno usposobljenost voznikov,
  • sestavlja delovne načrte,
  • pripravlja vozniška navodila in skrbi za skladnost z varnostnimi zahtevami,
  • pripravlja in skrbi za ustrezna zavarovanja iz naslova odgovornosti za opravljanje dejavnosti ter druga zavarovanja.

  Poznati mora zakonodajo in pravila z različnih strokovnih področij: civilnega, gospodarskega, delovnega in socialnega prava, davčnih predpisov, poslovnega in finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevozov, tehničnih standardov in vidikov poslovanja ter varnosti v cestnem prometu. 

  Upravljavec prevozov je lahko posameznik, ki je na podlagi opravljenega preizkusa znanja pridobil Spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov blaga, potnikov ali avtotaksi prevozov v cestnem prometu.

  Podrobneje

 • Podjetje, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne ali zakupne oziroma  lizing pogodbe. 

  Dokazila

  • kopija prometnega dovoljenja ali
  • kopija najemne pogodbe ali 
  • kopija zakupne oziroma lizing pogodbe.

  Pravne podlage

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za pridobitev licence morate imeti dober ugled. Zakon o prevozih v cestnem prometu ta pogoj opredeljuje z navedbo, da podjetje, pooblaščena oseba za zastopanje in pooblaščeni upravljavec prevozov ne smejo biti obsojeni za kazniva dejanja ali pravnomočno kaznovani za hujši prekršek.

  Pogoj dobrega ugleda ne izpolnjuje, kdor je bil:

  1. obsojen za kazniva dejanja in sicer s:
   • pravnomočno obsodbo zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, gospodarstvo, varnost cestnega prometa, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, splošno varnost ljudi in premoženja, okolje, prostor in naravne dobrine ali s
   • pravnomočno obsodbo za druga kazniva dejanja na zaporno kazen, daljšo od enega leta;
  2. v zadnjih dveh letih več kot dvakrat pravnomočno kaznovan za hujši prekršek iste vrste, ki je posledica kršitve predpisov s področja:
   • opravljanja prevozov potnikov ali blaga,
   • varnosti cestnega prometa, časov voženj in obveznih počitkov voznikov,
   • prevoza nevarnega blaga,
   • preprečevanja dela in zaposlovanja na črno,
   • varstva konkurence,
   • plačilnega prometa,
   • največjih dovoljenih mas ali dimenzij vozil v cestnem prometu ali
   • varovanja okolja.
   Za hujši prekršek se šteje prekršek za katerega je bila izrečena kot glavna sankcija globa višja od 3000 EUR oziroma za posameznika 800 EUR.

  Dokazila

 • Prevozniško podjetje mora biti sposobno kadar koli med poslovnim letom izpolniti svoje finančne obveznosti. 

  Za ustrezen finančni položaj se šteje, da ima prevoznik na voljo kapital in rezerve v višini:

  • 9.000,00 EUR za prvo motorno vozilo in
  • 5.000,00 EUR za vsako naslednje motorno vozilo.

  Dokazila

  Vlagatelj lahko izkaže ustrezen finančni položaj z:

  • izpiskom iz sodnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala, ki ga pridobi organ po uradni dolžnosti, ali
  • kopijo bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predložil davčnemu organu, ali
  • seznamom posameznih opredmetenih osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, ali 
  • dokazilom o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo dejavnost,  ali
  • s pogodbo o namensko vezanemu depozitu v banki z namenom zagotavljanja finančne sposobnosti za pridobitev licence in je vezan za čas trajanja licence, ali
  • garancijo banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija v višini, ki je potrebna za pridobitev licence. 

 • Podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, imenuje za upravljavca prevoza vsaj eno fizično osebo, ki dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in ima resnično povezavo s podjetjem (njegov uslužbenec, direktor, lastnik delničar ali samostojni podjetnik) ter prebiva v državi članici EU.

  Upravljavec prevozov v prevozniškem podjetju opravlja naslednje naloge: 

  • skrbi za prevoze,
  • pripravlja prevozne pogodbe,
  • sprejema naročila,
  • sestavlja načrte prevozov,
  • skrbi za ustrezno opremljenost voznega parka,
  • pripravlja načrt rednega vzdrževanja vozil,
  • skrbi za ustrezno usposobljenost voznikov,
  • sestavlja delovne načrte,
  • pripravlja vozniška navodila in skrbi za skladnost z varnostnimi zahtevami,
  • pripravlja in skrbi za ustrezna zavarovanja iz naslova odgovornosti za opravljanje dejavnosti ter druga zavarovanja.

  Poznati mora zakonodajo in pravila z različnih strokovnih področij: civilnega, gospodarskega, delovnega in socialnega prava, davčnih predpisov, poslovnega in finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevozov, tehničnih standardov in vidikov poslovanja ter varnosti v cestnem prometu. 

  Upravljavec prevozov je lahko posameznik, ki je na podlagi opravljenega preizkusa znanja pridobil Spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov blaga, potnikov ali avtotaksi prevozov v cestnem prometu.

  Podrobneje

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za pridobitev licence morate imeti dober ugled. Zakon o prevozih v cestnem prometu ta pogoj opredeljuje z navedbo, da podjetje, pooblaščena oseba za zastopanje in pooblaščeni upravljavec prevozov ne smejo biti obsojeni za kazniva dejanja ali pravnomočno kaznovani za hujši prekršek.

  Pogoj dobrega ugleda ne izpolnjuje, kdor je bil:

  1. obsojen za kazniva dejanja in sicer s:
   • pravnomočno obsodbo zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, gospodarstvo, varnost cestnega prometa, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, splošno varnost ljudi in premoženja, okolje, prostor in naravne dobrine ali s
   • pravnomočno obsodbo za druga kazniva dejanja na zaporno kazen, daljšo od enega leta;
  2. v zadnjih dveh letih več kot dvakrat pravnomočno kaznovan za hujši prekršek iste vrste, ki je posledica kršitve predpisov s področja:
   • opravljanja prevozov potnikov ali blaga,
   • varnosti cestnega prometa, časov voženj in obveznih počitkov voznikov,
   • prevoza nevarnega blaga,
   • preprečevanja dela in zaposlovanja na črno,
   • varstva konkurence,
   • plačilnega prometa,
   • največjih dovoljenih mas ali dimenzij vozil v cestnem prometu ali
   • varovanja okolja.
   Za hujši prekršek se šteje prekršek za katerega je bila izrečena kot glavna sankcija globa višja od 3000 EUR oziroma za posameznika 800 EUR.

  Dokazila

 • Prevozniško podjetje mora biti sposobno kadar koli med poslovnim letom izpolniti svoje finančne obveznosti. 

  Za ustrezen finančni položaj se šteje, da ima prevoznik na voljo kapital in rezerve v višini:

  • 9.000,00 EUR za prvo motorno vozilo in
  • 5.000,00 EUR za vsako naslednje motorno vozilo.

  Dokazila

  Vlagatelj lahko izkaže ustrezen finančni položaj z:

  • izpiskom iz sodnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala, ki ga pridobi organ po uradni dolžnosti, ali
  • kopijo bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predložil davčnemu organu, ali
  • seznamom posameznih opredmetenih osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti, ali 
  • dokazilom o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo dejavnost,  ali
  • s pogodbo o namensko vezanemu depozitu v banki z namenom zagotavljanja finančne sposobnosti za pridobitev licence in je vezan za čas trajanja licence, ali
  • garancijo banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija v višini, ki je potrebna za pridobitev licence. 

 • Podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, imenuje za upravljavca prevoza vsaj eno fizično osebo, ki dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in ima resnično povezavo s podjetjem (njegov uslužbenec, direktor, lastnik delničar ali samostojni podjetnik) ter prebiva v državi članici EU.

  Upravljavec prevozov v prevozniškem podjetju opravlja naslednje naloge: 

  • skrbi za prevoze,
  • pripravlja prevozne pogodbe,
  • sprejema naročila,
  • sestavlja načrte prevozov,
  • skrbi za ustrezno opremljenost voznega parka,
  • pripravlja načrt rednega vzdrževanja vozil,
  • skrbi za ustrezno usposobljenost voznikov,
  • sestavlja delovne načrte,
  • pripravlja vozniška navodila in skrbi za skladnost z varnostnimi zahtevami,
  • pripravlja in skrbi za ustrezna zavarovanja iz naslova odgovornosti za opravljanje dejavnosti ter druga zavarovanja.

  Poznati mora zakonodajo in pravila z različnih strokovnih področij: civilnega, gospodarskega, delovnega in socialnega prava, davčnih predpisov, poslovnega in finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevozov, tehničnih standardov in vidikov poslovanja ter varnosti v cestnem prometu. 

  Upravljavec prevozov je lahko posameznik, ki je na podlagi opravljenega preizkusa znanja pridobil Spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov blaga, potnikov ali avtotaksi prevozov v cestnem prometu.

  Podrobneje

 • Izvajalec dodatnega usposabljanja mora imeti: 

  • najmanj šest motornih vozil B-kategorije z močjo motorja najmanj 60 kW

  in

  • najmanj šest motornih koles z močjo motorja, ki ne presega 35 kW, pri katerem razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo.

  Pravne podlage

Termin obnove

Domači prevoznik mora po poteku petih let licenco za opravljanje prevozov obnoviti. Vlogo za obnovo licence mora prevoznik vložiti najmanj dva meseca pred potekom veljavnosti licence.

Izdajatelj licence mora največ štiri ali vsaj dva meseca pred potekom veljavnosti licence poslati pisno obvestilo, s katerim prevoznika opozori na potek veljavnosti licence.

 

 

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021