Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevoz ribiških proizvodov

Prevoz ribiških proizvodov se nanaša na prevoz pred prvo prodajo. To dejavnost opravljajo prevozniki.

Prevozniki so podjetja, ki z motornimi vozili ali kombinacijo vozil prevažajo blago za najem ali plačilo. Pravica za opravljanje dejavnosti prevoza se pridobi z licenco, za katero mora podjetje izpolnjevati predpisane pogoje

Za prevoz ribiških proizvodov je potreben prevozni dokument, ki ga sestavi prevoznik ribiških proizvodov. Prevoznik mora pred pričetkom prevažanje ribiških proizvodov dopolniti prevozni dokument, ki ga mora imeti ves čas prevažanja pošiljke.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Ribiškim proizvodom za katere nista bila predložena niti obvestilo o prodaji niti deklaracija o prevzemu ter se prevaža v kraj, ki ni kraj iztovarjanja, se do prve prodaje priloži prevozni dokument. Prevoznik v 48 urah po iztovarjanju prevozni dokument predloži pristojnim organom države članice, na ozemlju katere je bilo opravljeno iztovarjanje.

  Prevozni dokument vsebuje:

  • namembni kraj pošiljke in identifikacijo prevoznega sredstva,
  • zunanjo identifikacijsko številko in ime ribiškega plovila, ki je iztovorilo proizvode,
  • 3-črkovno kodo FAO posamezne vrste in ustrezno geografsko območje, na katerim je bil ulov opravljen,
  • količine posameznih vrst, ki se prevažajo, izražene v kilogramih teže proizvoda in razčlenjene na vrsto predstavitve proizvoda ali po potrebi število kosov,
  • ime in naslov prejemnika,
  • kraj in datum natovarjanja,
  • številko ladijskega dnevnika,
  • slovensko trgovsko ime zadevne vrste,
  • znanstveno ime zadevne vrste,
  • način proizvodnje (ujeto v morju ali gojeno),
  • podpis prevoznika in prejemnika.

  Prevozni dokument pripravi prevoznik ribiških proizvodov, ki mora biti točen, čitljiv in pravočasno oddan.

  Dokazila

  Potrdilo o oddani poštni pošiljki

  Pravne podlage

 • Licenco za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu pridobijo samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. 

  Vloga za pridobitev licence se vloži pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Izdajatelj licence predlagatelju v 15 dneh po prejemu popolne vloge izda: 

  • odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov,
  • certifikat licence in
  • izvode licence za vsako posamezno vozilo.

  Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prometu in za njih izpolnjuje pogoje.

  Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence. 

  Domači prevoznik lahko začne izvajati prevoze z dnem vročitve licence.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021