Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Kako in kje lahko ustanovite podjetje

Ustanovitev samostojnega podjetnika ali enostavne družbe z omejeno odgovornostjo je preprosta in hitra. Zaključite jo lahko v manj kot treh dneh od oddaje vloge na portalu SPOT ali na točki SPOT, postopek pa je brezplačen.

Kaj potrebujem za ustanovitev podjetja?

Izberite pravnoorganizacijsko obliko podjetja

Preden ustanovite podjetje, se morate odločiti za pravnoorganizacijsko obliko podjetja in način poslovanja, ki vam bo najbolj ustrezal. Najpogostejši obliki sta samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo.

Enostavno poslovno obliko podjetja lahko hitro in brezplačno ustanovite od doma na portalu SPOT, za kar potrebujete digitalno potrdilo oziroma zahtevano opremo, ali s pomočjo strokovnjaka na eni od točk SPOT. Za ustanovitev bolj kompleksnih poslovnih oblik podjetij, kjer je več ustanoviteljev, pa se morate oglasiti pri notarju.

Ustanovitev podjetja ni nujni pogoj za opravljanje posla. Obstajajo tudi drugi načini poslovanja.

V postopku ustanovitve podjetja boste morali poleg poslovne oblike navesti nekatere podatke, zato je priporočljivo, da si jih predhodno pripravite.

V katerih primerih ustanavljanja podjetja se moram obvezno oglasiti pri notarju?

Postopek ustanovitve podjetja izvedete pri notarju v naslednjih primerih:

 • ko v lastništvo podjetja vstopata zakonca,
 • kadar ustanovni kapital ni izključno v obliki denarja (če nameravate družbeniki vložiti stvarne vložke (na primer stroje, nepremičnine, opremo) ali denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 EUR (3. in 4. odstavek 475. člena ZGD-1) tako, da bo del denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register,
 • ko se načrtuje pisno sprejetje vseh sklepov v zvezi s poslovanjem podjetja,
 • če nameravate ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o., ampak je kompleksnejša, z več družbeniki in bolj zapletenimi razmerji med njimi (na primer družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo, delniško družbo, zavod, itd.) ter
 • v primerih ustanavljanja podružnice tujega podjetja.

Kdo ne more ustanoviti podjetja?

Skladno s prvim odstavkom 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne more ustanovitelj, družbenik ali podjetnik postati oseba:

 1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja;
 2. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, javno objavljena na seznamu zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma ugotovitve davčnega organa, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV;
 3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,ali je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, javno objavljena na seznamu zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma ugotovitve davčnega organa, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV;
 4. ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanje na črno;
 5. ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
 6. ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo izrečena globa zaradi izplačila premoženja družbenikom, ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala.

Ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno odgovornostjo tudi ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo oziroma pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh mesecev.

Omejitev glede kaznivega dejanja preneha z izbrisom iz Kazenske evidence (7. odstavek 10.a člena). Omejitev iz 2. in 3. točke preneha, ko FURS izda potrdilo, da so vse obveznosti poravnane (8. odstavek 10.a člena). Omejitev iz 4. in 6. točke preneha v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe (9. odstavek 10.a člena), omejitev iz 5. točke pa preneha v enem letu od datuma izbrisa družbe iz sodnega registra (10. odstavek 10.a člena).