SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevoz gozdnih lesnih sortimentov

Dejavnost cestnega prevoza blaga v notranjem cestnem prometu je dejavnost vsakega podjetja, ki z motornimi vozili ali kombinacijo vozil prevaža blago za najem ali plačilo na območju Republike Slovenije.

Prevoz lesa iz gozda poteka s tovornjaki ali pa, če gre za manjše količine in na manjše razdalje, s traktorji z ustreznimi prikolicami.

Pravica za opravljanje dejavnosti se pridobi z licenco, za katero mora podjetje izpolnjevati predpisane pogoje in zagotoviti primerno usposobljenost voznikov.

Pri prevozu gozdnih lesnih sortimentov mora imeti prevoznik prevoznico ali prevozni dokument, ki ga pošiljatelj gozdno lesnih sortimentov pridobi za Zavodu za gozdove Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Licenco za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu pridobijo samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti. 

  Vloga za pridobitev licence se vloži pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Izdajatelj licence predlagatelju v 15 dneh po prejemu popolne vloge izda: 

  • odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov,
  • certifikat licence in
  • izvode licence za vsako posamezno vozilo.

  Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prometu in za njih izpolnjuje pogoje.

  Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence. 

  Domači prevoznik lahko začne izvajati prevoze z dnem vročitve licence.

  Podrobneje

 • Gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo na cesti, mora zaradi sledljivosti lesa spremljati prevoznica ali prevozni dokument.

  Na prevoznici so podatki o dobavitelju, kupcu vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov, datumu, času in namenu prevoza.

  Prevoznice so dolžni imeti pri sebi prevozniki gozdno lesnih sortimentov in jo na zahtevo policije, carinske uprave in gozdarske inšekcije izročiti na vplogled.

  Prevoznica ni potrebna za gozdno lesne sortimente, ki so pridobljeni iz gozdov v lasti fizičnih oseb, če njihova skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda oziroma njegov ožji družinski član. V tem primeru je potrebno imeti dovoljenje za posek, ki ga izda Zavod za gozdove Slovenije.

  Prevoznica prav tako ni potrebna, če so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti gozdno lesni sortimenti, premera do največ deset centimetrov na debelejšem koncu. Izjema so lesni sekanci in razcepljen les, če njihova skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov in na vozilo niso hkrati naloženi tudi drugi gozdno lesni sortimenti.

  Prevoznico prejme lastnik gozda s strani Zavoda za gozdove, ki jo izda na podlagi dovoljenja za posek. Lastnik gozda je nato dolžan prevoznico izročiti prevozniku pri prevzemu lesa.

  Zaradi odprave posledic žleda so prevoznice do 30. aprila 2015 zamrznjene.

  Podrobneje

 • Voznik gozdno lesnih sortimentov mora pridobiti Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji  za voznika v cestnem prometu.

  Poleg ustrezne usposbljenosti mora imeti tudi opravljen tečaj varnosti pri delu in imeti ustrezno delovno opremo.

  Podrobneje

 • Izvajalci morajo preden začnejo prvič izvajati dela v gozdovih, pristojni gozdarski inšpekciji priložiti dokazila o  strokovni  usposobljenosti  delavcev in dokazati, da ustrezajo pogojem povezanih z varnostjo pri delu.

  Na podlagi prijave pristojna gozdarska inšpekcija vpiše izvajalca na seznam izvajalcev del v gozdovih.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Gozdarska inšpekcija

  Dunajska cesta 58
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Prevoznik iz države članice EU mora gozdarski inšpekciji dokazati, da uvoženi gozdno lesni sortimenti prihajajo iz države članice EU.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021