Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pripravništvo in strokovni izpit zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, ter se pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.

Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister za zdravje in obsega vsebine, ki ustrezajo pripravnikovi izobrazbi, ter praktična in teoretična znanja. Pripravnik mora med pripravništvom delati polni delovni čas.

Pripravništvo traja za zdravstvene delavce s srednjo strokovno izobrazbo šest mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mesecev in z visoko strokovno izobrazbo dvanajst mesecev.

Pripravnik ali pripravnica mora pred koncem pripravniške dobe opraviti strokovni izpit. S tem pridobi pravico samostojnega opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti.

Pripravništvo se opravlja v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih in v drugih zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje pripravništva. Delodajalec je odgovoren za pravilno izvajanje pripravništva.

Delodajalec mora pripravniku pred začetkom pripravništva določiti mentorja, predložiti program pripravništva in program strokovnega izpita. Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja, ki je odgovoren za izvedbo posameznega programa pripravništva.

Pripravnikovo praktično znanje se sproti preizkuša pri delodajalcu, pri katerem pripravništvo poteka. Pripravništvo se zaključi s preizkusom praktičnega znanja, ki je pogoj za pripustitev pripravnika k strokovnemu izpitu.

Pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo opravljajo strokovni izpit pri zdravstvenih zavodih, ki jih za opravljanje strokovnih izpitov pooblasti minister. Pripravniki z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo opravljajo strokovni izpit pri ministrstvu, pristojnem za zdravje.

Program strokovnega izpita predpiše minister in obsega:

 • strokovne vsebine poklicnega področja, razen za doktorje medicine;
 • prva pomoč - organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah, razen za doktorje medicine;
 • urgentna medicina za doktorje medicine;
 • socialna medicina, razen za doktorje medicine in magistre farmacije;
 • socialna farmacija za magistre farmacije in farmacevtske tehnike;
 • osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Ministrstvo tekoče vodi seznam pravnih virov in strokovne literature, ki pomagajo pripravniku za pripravo na strokovni izpit. Seznam je na voljo na sedežu in na spletni strani ministrstva.

Pripravnik vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri delodajalcu, pri katerem je v delovnem razmerju. Delodajalec pošlje prijavo za delavca s srednjo strokovno izobrazbo pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu, za delavca z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno strokovno izobrazbo pa ministrstvu za zdravje.

Volonterski pripravnik s srednjo strokovno izobrazbo vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri pooblaščenem zavodu, volonterski pripravnik z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo pa pri ministrstvu.

Strokovni izpit je usten, razen iz predmeta urgentna medicina, ki je sestavljen iz pisnega, praktičnega in ustnega dela. Komisija oceni celoten uspeh pripravnika na podlagi ocen iz posameznih predmetov. Pripravniku, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o strokovnem izpitu.

Pripravnik, ki ni pokazal zadovoljivega znanja pri enem oziroma dveh izpitnih predmetih, lahko po preteku najmanj enega meseca od opravljanja izpita ponovno opravlja izpit iz teh predmetov - popravni izpit. Pripravnik, ki ni pokazal zadovoljivega znanja iz več kot polovice izpitnih predmetov, izpita ni opravil in mora ponavljati cel izpit. Pripravnik, ki ni opravil strokovnega izpita, ne more opravljati svojega poklica.

Stroške za delo s strokovnimi izpiti krije:

 • delodajalec, ki je pripravnika prijavil k strokovnem izpitu;
 • pripravnik, če je nezaposlen ali če se je sam prijavil k strokovnem izpitu ali volonterski pripravnik.

Stroški celotnega strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce znašajo 200,00 evrov. Stroški strokovnega izpita iz enega predmeta znašajo 50,00 evrov. Stroški strokovnega izpita iz predmeta Urgentna medicina za zdravnike znaša 150,00 evrov.

Pogoji in dokazila

 • Diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik mora imeti končan končanem najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoč študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem, in sicer:

  • visoko strokovno izobrazbo, pridobljeno najpozneje do 31.12.2009 ali
  • visoko strokovno izobrazbo, pridobljeno med 1.10.2004 in 30.9.2016 ali
  • 1. stopenjski (visokošolski) študijski program.

  Za naziv magister zdravstvene nege, pa mora imeti posameznik končan 2. stopenjski univerzitetni študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Višji fizioterapevt oziroma fizioterapevtka mora imeti višjo strokovno izobrazbo, pridobljeno najkasneje do 30.9.2002.

  Diplomirani fizioterapevt oziroma fizioterapevtka mora imeti visoko strokovno izobrazbo ali opravljen 1. stopenjski (visokošolski) študijski program.

  Za naziv magister oziroma magistrica fizioterapije je potrebno imeti opravljen 2. stopenjski študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Višji laboratorijski tehnik oziroma višja laboratorijska tehnica mora imeti višjo strokovno izobrazbo, pridobljeno najkasneje do 30.9.2002.

  Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine oziroma diplomirana inženirka laboratorijske biomedicine mora imeti visoko strokovno izobrazbo ali opravljen 1. stopenjski študijski program.

  Magister oziroma magistrica laboratorijske biomedicine mora imeti opravljen 2. stopenjski magistrski študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Socialni delavec v zdravstveni dejavnosti mora imeti visoko strokovno izobrazbo.

  Za naziv diplomirani socialni delavec oziroma diplomirana socialna delavka je potrebna višja strokovna izobrazba ali opravljen 1. stopenjski univerzitetni študijski program.

  Za naziv univerzitetni socialni delavec oziroma univerzitetna diplomirana socialna delavka je potrebna univerzitetna izobrazba.

  Za naziv magister oziroma magistrica socialnega dela je potreben opravljen 2. stopenjski magistrski študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Tehnik ozirom tehnica zdravstvene nege mora imeti ustrezno izobrazbo, glede na njen strokovni naziv, in sicer:

  • medicinska sestra oziroma medicinski tehnik: srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31. 8.1986;
  • zdravstvena tehnica oziroma zdravstveni tehnik: srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31. 8.2004;
  • tehnica zdravstvene nege oziroma tehnik zdravstvene nege: srednja strokovna izobrazba.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Za naziv diplomirani dietetik je potrebna višja strokovna izobrazba ali opravljen 1. stopenjski (visokošolski) študijski program.

  Za naziv magister oziroma magistrica dietetike je potreben opravljen 2. stopenjski magistrski študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Inženir oziroma inženirka zobne protetike mora imeti višjo strokovno izobrazbo, pridobljeno najkasneje do 30.9.1993.

  Diplomirani laboratorijski zobni protetik oziroma diplomirana laboratorijska zobna protetičarka mora imeti opravljen 1. stopenjski (visokošolski) študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Radiološki inženir oziroma radiološka inženirka mora imeti višjo strokovno izobrazbo, pridobljeno najkasneje do 30.9.2002.

  Za naziv diplomirani radiološki inženir oziroma diplomirana radiološka inženirka je potrebna visoka strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 30.9.2016 ali opravljen 1. stopenjski (visokošolski) študijski program.

  Za naziv magister inženir radiološke tehnologije oziroma magistrica inženirka radiološke tehnologije pa je potreben opravljen 2. stopenjski univerzitetni študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Sanitarni inženir oziroma sanitarna inženirka mora imeti višjo strokovno izobrazbo, pridobljeno najkasneje do 30.9.2002.

  Za naziv diplomirani sanitarni inženir oziroma diplomirana sanitarna inženirka je potrebno imeti visoko strokovno izobrazbo, pridobljeno najkasneje do 30.9.2016 ali zaključen 1. stopenjski univerzitetni študijski program.

  Za naziv magister oziroma magistrica sanitarnega inženirstva je potreben zaključen 2. stopenjski študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Medicinski biokemik specialist oziroma medicinska biokemičarka specialistka mora imeti univerzitetno izobrazbo ali opravljen 2. stopenjski študijski program s področja farmacije, biokemije, kemije ali medicine ali druge ustrezne univerzitetne smer.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Za naziv univerzitetni diplomirani defektolog oziroma univerzitetna diplomirana defektologinja je potrebna univerzitetna izobrazba.

  Za naziv profesor oziroma profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike je potreben opravljen 1. stopenjski univerzitetni študijski program.

  Za naziv magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike oziroma magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike je potreben opravljen 2. stopenjski magistrski študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Za naziv profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike oziroma profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer surdologopedija je potrebna univerzitetna izobrazba.

  Za naziv diplomirani profesor logoped, surdopedagog oziroma diplomirana profesorica logopedinja, surdopedagoginja je potreben opravljen 1. stopenjski univerzitetni študijski program.

  Za naziv magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike oziroma magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike je potreben opravljen 2. stopenjski magistrski študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Za naziv višji delovni terapevt oziroma višja delovna terapevtka mora imeti višjo strokovno izobrazbo, pridobljeno najkasneje do 30.9.2002.

  Za naziv diplomirani delovni terapevt oziroma diplomirana delovna terapevtka je potrebna visoka strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 30.9.2016 ali opravljen 1. stopenjski (visokošolski) študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

 • Inženir ortopedske tehnike oziroma inženirka ortopedske tehnike mora imeti višjo strokovno izobrazbo.

  Diplomirani inženir ortotike in protetike oziroma diplomirana inženirka ortotike in protetike mora imeti visoko strokovno izobrazbo ali opravljen 1. stopenjski (visokošolski) študijski program.

  Dokazila

  • Overjena kopija ali overjen prepis diplome oziroma zaključnega spričevala

  Pravne podlage

 • Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki mora obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

  Znanje jezika se dokazuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda.

  Dokazila

  • Javno spričevalo o končani srednji šoli ali potrdilo izobraževalnega zavoda

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen