Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Prijava nezgode in poškodbe pri delu

Nezgoda in poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.

Prijava na Inšpektorat RS za delo (IRSD)

Delodajalec mora Inšpektoratu RS za delo (IRSD) prijaviti vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, katere posledica je več kot tri dni odsotnosti delavca z dela, vsako kolektivno nezgodo pri delu (poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela). 

Prijava na ZZZS in NIJZ

Zaradi izvajanja nalog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) mora delodajalec prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan bolniške odsotnosti z dela.

Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek portala SPOT

s 1. septembrom 2022 se je papirni obrazec ER-8 ukinil. Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), prijavo nezgode in poškodbe pri delu uredi prek portala SPOT. 

 • delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času, 
 • na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca, 
 • vpisani podatki bodo posredovani na IRSD, ZZZS ter NIJZ,  
 • če se oddana prijava nanaša na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava dostopna osebnemu zdravniku poškodovanca, da izpolni zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika), 

Koristne informacije za uporabo portala SPOT in urejanje e-postopkov: 

Kje in kako oddati vlogo

Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu

Delodajalec zaradi različnih razlogov lahko prekliče že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu – splošni del obrazca.

Razlogi za preklic so lahko naslednji:

 • preklic, ker je bil naveden napačen zavarovanec/poškodovanec, 
 • preklic zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo oziroma poškodbo pri delu pri tem delodajalcu - mora prijavitelj obvezno izpolniti dodatno polje obrazložitev
 • preklic zaradi napačnih podatkov o zavarovancu/poškodovancu, delodajalcu, nezgodi, 
 • preklic samo na IRSD zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen ZVZD-1).

Preklic že oddane ePrijave NPD uredite prek portala SPOT. 

Prijava nezgode in poškodbe pri delu za delodajalce, ki niso vpisani v PRS

Delodajalci, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), prijavijo nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako:

 • da izpolnijo splošni del obrazca v papirnati obliki in ga skeniranega pošljejo po elektronski pošti, prinesejo osebno ali pošljejo po pošti na ZZZS,
 • referent ZZZS podatke na podlagi prejete prijave vnese v portal SPOT, 
 • delodajalec, ki ni vpisan v PRS, mora izpolniti vse rubrike papirnega obrazca, razen rubrike 5 (MŠPRS delodajalca), izpolniti pa mora rubriko 5a (EMŠO delodajalca), 
 • delodajalci, ki niso vpisani v PRS, preklic uredijo s spodnjim obrazcem, ki ga dostavite na ZZZS. 

 Obrazci NPD za delodajalce, ki niso vpisani v PRS:

Postopek zavarovanca/delavca pri izbranem osebnem zdravniku

Na portalu SPOT delodajalec izpolni le splošni del obrazca ePrijave NPD. Po oddani prijavi se podatki prek zalednega sistema ZZZS (on-line sistem) nato prenesejo do izbranega osebnega zdravnika. 

Zavarovanec/poškodovanec oziroma druge osebe, če poškodovanec ne more sam (npr. sorodniki, prijatelji, sodelavci ipd.), mora, potem ko delodajalec izpolni splošni del obrazca na portalu SPOT, obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika zavarovanca/poškodovanca. 

Zavarovanec mora pri osebnem zdravniku: 

 • urediti bolniško odstotnost,
 • sporočiti, da je prišlo do poškodbe pri delu in, 
 • obvestiti, da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT, in zaprositi izbranega osebnega zdravnika za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

Več o Prijavi nezgode in poškodbe pri delu

Dodatne informacije o Prijavi nezgode in poškodbe pri delu so na voljo tudi na straneh ZZZS.