Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Socialna varnost in zavarovanja se urejajo preko obveznih socialnih zavarovanj. Obvezna socialna zavarovanja zajemajo štiri zavarovanja, ki se urejajo preko enotnih obrazcev (M-1 prijava, M-2 odjava in M-3 sprememba podatkov). Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni pa ni obvezno samo za delavce ampak tudi za osebe opredeljene v 17. in 18. členu ZZVZZ in se za njih urejajo preko obrazca M12.

 

V obvezna socialna zavarovanja so zajeta naslednja zavarovanja:

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • zdravstveno zavarovanje,
 • zavarovanje za starševsko varstvo,
 • zavarovanje za primer brezposelnosti.

Postopki, katerih zavezanci so pravne ali fizične osebe vpisane v Poslovni register Slovenije se izvajajo le elektronsko:

 • preko portala SPOT,
 • kadrovskega vmesnika, ki omogoča elektronski prenos podatkov iz kadrovske aplikacije pri delodajalcu ali
 • na eni od točk SPOT, kjer elektronsko vlogo po vašem pooblastilu pripravi uslužbenec točke SPOT.

V primeru, ko je zavezanec fizična oseba (npr. kmet) vlogo odda z obrazcem v papirni obliki:

Stopnja prispevkov in plačevanje obveznega socialnega zavarovanja

Socialna varnost v Sloveniji temelji na plačevanju prispevkov, ki jih vsi zaposleni, njihovi delodajalci in samozaposleni plačujejo v sistem socialne varnosti. Višina prispevkov, ki jih plačujeta delodajalec in delavec, je določena z Zakonom o prispevkih za socialno varnost.

Prispevke za socialno varnost zaposlenih delavcev kot davčni odtegljaj odtegne in odvede delodajalec, plačajo pa se v breme delodajalca in v breme delavca ob izplačilu mesečne plače. Osnova za obračun prispevkov je bruto plača.

Stopnje prispevkov delodajalca in delavca so:

Prispevek za: delodajalec delavec
 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje
8,85 15,50
 • obvezno zdravstveno zavarovanje 
6,56 6,36
 • starševsko varstvo
0,10 0,10
 • zaposlovanje
0,06 0,14
 • zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v obveznem zdravstvenem zavarovanju
0,53 /
SKUPAJ: 16,10 22,10

Po navedenih stopnjah plačujeta prispevke tudi samostojni podjetnik in družbenik, ki je poslovodna oseba.