SPOT

Socialna varnost in zavarovanja se urejajo preko obveznih socialnih zavarovanj. Obvezna socialna zavarovanja zajemajo štiri zavarovanja, ki se urejajo preko enotnih obrazcev (M-1 prijava, M-2 odjava in M-3 sprememba podatkov). Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni pa ni obvezno samo za delavce ampak tudi za osebe opredeljene v 17. in 18. členu ZZVZZ in se za njih urejajo preko obrazca M12.

 

V obvezna socialna zavarovanja so zajeta naslednja zavarovanja:

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • zdravstveno zavarovanje,
 • zavarovanje za starševsko varstvo,
 • zavarovanje za primer brezposelnosti.

Postopki, katerih zavezanci so pravne ali fizične osebe vpisane v Poslovni register Slovenije se izvajajo le elektronsko:

 • preko portala SPOT,
 • kadrovskega vmesnika, ki omogoča elektronski prenos podatkov iz kadrovske aplikacije pri delodajalcu ali
 • na eni od točk SPOT, kjer elektronsko vlogo po vašem pooblastilu pripravi uslužbenec točke SPOT.

V primeru, ko je zavezanec fizična oseba (npr. kmet) vlogo odda z obrazcem v papirni obliki:

Stopnja prispevkov in plačevanje obveznega socialnega zavarovanja

Socialna varnost v Sloveniji temelji na plačevanju prispevkov, ki jih vsi zaposleni, njihovi delodajalci in samozaposleni plačujejo v sistem socialne varnosti. Višina prispevkov, ki jih plačujeta delodajalec in delavec, je določena z Zakonom o prispevkih za socialno varnost.

Prispevke za socialno varnost zaposlenih delavcev kot davčni odtegljaj odtegne in odvede delodajalec, plačajo pa se v breme delodajalca in v breme delavca ob izplačilu mesečne plače. Osnova za obračun prispevkov je bruto plača.

Stopnje prispevkov delodajalca in delavca so:

Prispevek za: delodajalec delavec
 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje
8,85 15,50
 • obvezno zdravstveno zavarovanje 
6,56 6,36
 • starševsko varstvo
0,10 0,10
 • zaposlovanje
0,06 0,14
 • zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v obveznem zdravstvenem zavarovanju
0,53 /
SKUPAJ: 16,10 22,10

Po navedenih stopnjah plačujeta prispevke tudi samostojni podjetnik in družbenik, ki je poslovodna oseba.

Zadnja sprememba:
26. 2. 2021