Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Če želite zaposliti tujca - državljana tretje države, mora ta imeti veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo (v nadaljnjem besedilu: enotno dovoljenje), v primeru zaposlovanja državljana Bosne in Hercegovine ali Republike Srbije pa tudi delovno dovoljenje po bilateralnem sporazumu, ki se v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja šteje kot soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja. Kadar je eden od pogojev za pridobitev enotnega dovoljenja, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe je potrebno narediti kontrolo trga dela.

 

Tujca lahko zaposli:

 • delodajalec, ki je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih gospodarstev, najmanj šest mesecev pred vložitvijo prošnje vključen v obvezna socialna zavarovanja in je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji;
 • delodajalec, ki je registriran manj kot šest mesecev mora pred vložitvijo prošnje investirati najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo.

 

Enotna dovoljenja (eBDP)

Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki ga je izdajal zavod za zaposlovanje. Tujci iz tretjih držav, ki v Slovenijo prihajajo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, tako ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj.

Delodajalec lahko za tujca vloži naslednje vloge po enotnem dovoljenju (če prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se mu vročiti izdanega enotnega dovoljenja, pooblastilo tujca delodajalcu pa ni potrebno za vlaganje dopolnitev k prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja):

 • prošnja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (37. člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba (37.b člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za podajo soglasja k zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih (peti odstavek 37. člena Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi visokokvalificirane zaposlitve - modra karta EU (39. in 41. člen Zakona o tujcih),
 • prošnja imetnika modre karte EU za podajo soglasja k zamenjavi delodajalca ali zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu (četrti odstavek 39. člena Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva (44.d člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za napotene delavce(45. člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela, daljšega od 90 dni (45.a člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (45.b, 45.c in 45.d člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za dnevnega delovnega migranta(46. člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije in bo v Republiki Sloveniji prebival zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela, opravljanja dela kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant (48. člen Zakona o tujcih).

Delodajalec v imenu zaposlenega za pridobitev enotnega dovoljenja vloži vlogo na upravni enoti, nekatere pa tudi elektronsko preko portala SPOT:

 • prošnja za izdajo/podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (37. člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo - podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav, višjega ali visokega šolstva (38. člen Zakona o tujcih).

Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav, višjega in visokega šolstva

Raziskovalna organizacija in višješolski ali visokošolski zavod lahko prošnjo vložijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja vloži raziskovalna organizacija oziroma višješolski ali visokošolski zavod, lahko opravlja tudi druga dejanja v postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se ji vročiti izdano dovoljenje. Pooblastilo tujca raziskovalni organizaciji oziroma višješolskemu ali visokošolskemu zavodu ni potrebno za vlaganje dopolnitev k prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje.

Delodajalec oziroma raziskovalna organizacija in višješolski ali visokošolski zavod v imenu tujca za pridobitev enotnega dovoljenja in dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav, višjega ali visokega šolstva vloži prošnjo na upravni enoti, nekatere pa tudi elektronsko preko portala SPOT:

 • prošnja za izdajo/podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (37. člen Zakona o tujcih),
 • prošnja za izdajo/podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav, višjega ali visokega šolstva (38. člen Zakona o tujcih).

Delodajalec lahko prošnjo vloži osebno pri:

 • upravni enoti, na območju katere namerava tujec prebivati oziroma na območju katere tujec prebiva, ali
 • upravni enoti, kjer je sedež delodajalca ali
 • upravni enoti, kjer se opravlja dejavnost.

Za pridobitev enotnega dovoljenja mora vlagatelj zadostiti določenim pogojem. Postopek pridobitve dovoljenja in ostale informacije si lahko preberete na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Delovno dovoljenje

V primeru, da želite zaposliti državljana Bosne in Hercegovine ali državljana Srbije, lahko zaprosite za delovno dovoljenje na podlagi:

 • Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji oziroma
 • Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

 Delodajalec lahko za tujca vloži:

 • prošnjo za izdajo dovoljenja za sezonska dela v kmetijstvu ali gozdarstvu,
 • prošnjo za izdajo dovoljenja za zaposlitev po bilateralnem sporazumu z BiH,
 • prošnjo za izdajo dovoljenja za zaposlitev po bilateralnem sporazumu s Srbijo. 

Vlogo za delovno dovoljenje se vloži na Zavodu za zaposlovanje

Izdaja dovoljenja za zaposlitev po bilateralnem sporazumu z BiH ali po bilateralnem sporazumu s Srbijo je elektronsko podprta preko portala SPOT.

Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela

Za pridobitev nekaterih delovnih dovoljenj (tudi enotnih) je potrebno pridobiti s strani ZRSZ sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela.

Pri kontroli trga dela se preverja izpolnjevanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb oziroma kandidatov za zaposlitev.

Kontrola trga dela je eden od pogojev za izdajo:

 • delovnih dovoljenj za delavce, ki prihajajo iz BiH,
 • dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve do 90 dni,
 • soglasja k enotnemu dovoljenju za zaposlitev/sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve več kot 90 dni,
 • soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta ali zamenjavo delodajalca,
 • soglasja k modri karti EU,
 • informativnega lista za zaposlitev tujcev, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi drugih razlogov kot zaposlitev ali delo.

Kontrola trga dela je lahko opravljena pred oddajo vloge za dovoljenje za delo. V nasprotnem primeru ZRSZ na podlagi pridobljenih podatkov v postopku izdaje dovoljenja oziroma soglasja k dovoljenju preveri izpolnjevanje pogoja glede ustreznih oseb v evidenci brezposelnih.

Poklici, ki niso vezani na kontrolo trga dela in za katere ni potrebno predložiti obrazca PDM-KTD:

 • varilec,
 • voznik težkih tovornjakov in vlačilcev,
 • orodjar,
 • strugar,
 • elektroinštalater,
 • zidar,
 • tesar,
 • kuhar,
 • elektromehanik,
 • strokovnjak za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • razvijalec in analitik programske opreme in aplikacij,
 • strokovnjak za podatkovne zbirke in računalniška omrežja.