Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Vrste davkov

Davki v Sloveniji so odvisni od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja.

DDV ali davek na dodano vrednost

DDV se obračunava in plačuje po stopnji 22 %, 9,5 % ali 5 %.

Zavezanec za DDV postanete:

- če presežete oz. je verjetno, da boste presegli 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12-ih mesecih,

- če ste davčni zavezanec (mali davčni zavezanec) ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki pridobiva blago znotraj Unije in katerega skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu preseže vrednost 10.000 evrov,

- če ste davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in opravljate storitve, katerih kraj obdavčitve je po splošnem pravilu (prvi odstavek 25. člena ZDDV-1) druga država članica oziroma vam davčni zavezanci s sedežem izven Slovenije opravijo storitve, za katere ste kot prejemnik storitev plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES.

Davek od dohodkov pravnih oseb

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 60. členu določa, da se davek plačuje po stopnji 19 odstotkov od davčne osnove. Ne glede na to pa se skladno s 64. členom Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) od davčne osnove za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 davek plačuje po stopnji 22 odstotkov.

Davek od dohodka iz dejavnosti

K plačilu davka od dohodka iz dejavnosti kot podvrsti dohodnine so zavezani le samostojni podjetniki (s.p) in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (npr. notarji, odvetniki, novinarji).

Stopnja davka od dohodka iz dejavnosti je odvisna od tega, ali davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov (od 16 do 50 odstotkov) ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (20 odstotkov).

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost vključujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti (zaposlovanje) in prispevek za starševsko varstvo.

Trošarina

Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, kot so alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki, energenti in električna energija. Plačuje se za trošarinske izdelke, ki so bodisi proizvedeni v Sloveniji, uvoženi iz tretjih držav, ali pa pridobljeni iz drugih držav članic EU, in so namenjeni za porabo v Sloveniji.

Pregled standardnih davčnih stopenj v Sloveniji

DDV (Davek na dodano vrednost) 22 % - standardna stopnja; 9,5 % - nižja stopnja; 5% - posebna nižja stopnja

Davek od dohodkov pravnih oseb

splošna stopnja je 19 % (za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 je stopnja 22 %).

Dohodnina (Davek od dohodka iz dejavnosti) 

napredne davčne stopnje glede na znesek dohodka: 16 %, 27 %, 34 %, 39 % in 50 % oziroma 20 %, če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Prispevek za socialno varnost

16.1 % v breme delodajalca (glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi in starost zaposlenih lahko delodajalec uveljavlja posamezne oprostitve); 22.1 % v breme zaposlenega

Davčne olajšave

za vlaganja  v raziskave in razvoj,
za investiranje, za zaposlovanje, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, za donacije, za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Davek na promet nepremičnin

2 %

Davek na izplačane plače

ukinjen 2009

Davek na kapitalske deleže

25 %