Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

V letu 2022 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.855.916 vlog. Od tega je bilo prek portala oddanih 1.426.834 vlog, prek spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik za nadomestila e-BOL in e-NDM), pa je bilo oddanih 1.249.770 vlog. Druge vloge so bile oddane prek točk SPOT, notariatov in drugih organizacij. Skupno število oddanih vlog se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za nekaj več kot 400.000.

Pregled izvedenih postopkov glede na lokacijo oddane vloge

Oddajo vlog in izvajanje postopkov prek portala izvaja tudi mreža točk SPOT, notarjev in sodišč. Določene vloge pa lahko oddajo le zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci – v nadaljevanju so te vloge poimenovane »od doma«.

V spodnji tabeli je razviden pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge.

Tip izpostave Število vlog
Od doma 2.676.604
AJPES 96.667
OZS 22.024
Druge točke 18.337
Notarji 16.174
UE 12.383
Sodišča 10.745
GZS 1.893
Ostalo 1.089
Skupaj 2.855.916

Prenos elektronskih bolniških listov - eBOL

Predstavljamo nekaj ključnih statističnih podatkov v zvezi z elektronskimi bolniškimi listi (eBOL):

  • v letu 2022 je bilo izdanih 2.591.673 zelenih eBOL in 4.847 modrih eBOL,
  • vsaj en bolniški list je elektronsko podpisalo 1.845 zdravstvenih delavcev,
  • vsaj en bolniški list je preneslo 61.464 delodajalcev.


V povprečju je bilo največ poizvedb oz. prenosov elektronskih bolniških listov izvedenih v začetku vsakega meseca.
Uvedba eBOL je doprinesla tudi k poenostavitvi priprave in oddaje zahtevka za uveljavljanje nadomestila plače (refundacije). 

Oddaja vlog prek spletnih vmesnikov eHRS in eBOL in eNDM

Portal omogoča integracijo vmesnikov s programskimi rešitvami, ki jih uporabljajo za urejanje kadrovskih zadev, obračun plač oziroma vodenje prisotnosti zaposlenih.

S povezavo vmesnika, ki ga nudi portal SPOT, in informacijskega sistema posameznega podjetja oziroma poslovnega subjekta je urejanje postopkov za obvezna socialna zavarovanja hitrejše in enostavnejše. Na ta način uporabnikom ni treba ročno izpolnjevati obrazcev na portalu SPOT.

Kadrovski vmesnik - eHRS omogoča oddajo in urejanje vlog:

  • prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1),
  • odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2),
  • sprememba obveznih socialnih zavarovanj (M-3),
  • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

Vmesnik za nadomestila - eBOL in eNDM pa omogoča:

  • oddajo zahtevkov za nadomestilo oz. refundacijo plače,
  • prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene.

V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki glede oddaje vlog prek spletnih vmesnikov za leto 2022.

Postopek eHRS eNDM Skupaj
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 950.655 950.655
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 102.854 102.854
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 101.916 101.916
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 55.031 55.031
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 6.475 6.475
Nadomestilo plače - refundacija 32.839 32.839
Skupaj 1.216.931 32.839 1.249.770

Število oddanih vlog po postopkih v letu 2022

Največje število oddanih vlog je bilo izvedeno na postopku M12, sledita postopka M-1 in M-2, nato sledijo vloge za nadomestilo plače, potrdila A1 ... Od vseh je bilo nekaj manj kot 94 odstotkov vlog oddanih od doma – prek portala ali spletnih vmesnikov, druge vloge so bile oddane na točkah SPOT ali drugih pristojnih organih.

V spodnji tabeli so predstavljeni podrobnejši podatki glede na postopek.

Postopek Število vlog
Davčni podatki 1.309
Dovoljenja za zaposlitev tujca po bilateralnih sporazumih z BiH in s Srbijo 5.129
Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 254
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo 4.902
Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS 12.621
Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS) 1
Nadomestilo plače - refundacija 321.711
Občine - vloge 29
Obrtno dovoljenje 131
Obvestilo o delu na domu 12.878
Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika 17.473
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 406.470
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 85.480
Postopek po ZFPPIPP 2.856
Predlog za izbris iz SRG 2.984
Predlog za izbris poslovne enote 850
Predlog za spremembo pri poslovni enoti 596
Predlog za vpis drugega subjekta v SRG 340
Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o. 223
Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. 8.915
Predlog za vpis nameravane firme 344
Predlog za vpis poslovne enote 1.751
Predlog za vpis spremembe samo v PRS 35.042
Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu 110
Pridobitev dovoljenja za promocijsko uporabo znamke I feel Slovenia 13
Pridobitev poimenskega seznama zaposlenih 1.200
Pridobitev potrdila o številu zaposlenih 1.433
Prijava nezgode in poškodbe pri delu 5.678
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 118.743
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 428.564
Prijava za vpis samostojnega podjetnika 19.656
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 1.111.883
Splošni predlog za vpis spremembe v SRG 20.000
Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o. 3.793
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD) 10.768
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) 20.313
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) za s.p. 1.524
Sprememba samostojnega podjetnika 17.665
Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS) 15
Vloga za potrdila A1 127.907
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 43.145
Vloga za registracijo poslovnega subjekta z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov 202
Vloge na področju okolja in živali 25
Vloge za ravid medijev (skupno število) 61
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2) 304
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2) 625
Skupaj 2.855.916

Sodišča

Postopke prek portala SPOT izvaja tudi 11 okrožnih sodišč. V letu 2022 so sodišča izvedla 10.745 postopkov. Od tega največ v Ljubljani, sledita sodišči v Mariboru in Celju. Najmanj postopkov je bilo izvedenih na sodišču v Slovenj Gradcu.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Sodišče Število vlog
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 5.126
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.321
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 1.064
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 828
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 714
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 414
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 392
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 316
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 226
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 190
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 154
Skupaj 10.745

Pregled oddanih vlog na fizičnih točkah SPOT v letu 2022

Približno 151.000 vlog je bilo oddanih tudi na točkah SPOT. Največ postopkov je bilo izvedenih na AJPES Ljubljana, sledijo AJPES Maribor, Kranj, Celje ...

Podrobnejši statistični podatki so na voljo na tej povezavi.

Pregled oddanih vlog pri notarjih v letu 2022

Tudi notarji izvajajo postopke registracije in ustanovitve gospodarskih družb prek informacijskega sistema SPOT. Skupno so notarji v letu 2022 izvedli dobrih 16.000 postopkov.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

Statistika pooblaščanja

Če e-postopkov na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek. Postopek pooblaščanja se lahko izvede elektronsko prek portala ali s pisno vlogo, ki jo obravnava točka SPOT.

Podrobnejši podatki za leto 2022 so na voljo na tej povezavi.