Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

V letu 2020 je bilo preko portala SPOT oddanih 2.166.166 vlog.
Od tega je bilo prek portala oddanih 1.277.054 vlog, prek spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik za nadomestila e-BOL in e-NDM) pa je bilo oddanih 889.112 vlog.
Skupno število vlog oddanih preko portala SPOT se je v primerjavi z letom 2019 nekoliko zmanjšalo, kar lahko pripišemo neugodnim gospodarskim razmeram zaradi epidemije.

Pregled izvedenih postopkov glede na lokacijo oddane vloge

Oddajo vlog in izvajanje postopkov prek portala izvaja tudi mreža točk SPOT, notarjev in sodišč. Za določene vloge pa je možna oddaja le s strani zakonitega zastopnika oz. njegovega pooblaščenca - t.i. vloge "od doma".

V spodnji tabeli je razviden pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge. 

Tip izpostave Število vlog
AJPES 60.160
Druge točke 15.543
Gospodarske zbornice 1.420
Notarji 14.688
Obrtne zbornice 19.229
Od doma 1.140.077
Sodišča 11.580
Upravne enote 13.319
Vmesniki 889.112
ZPIZ 1.037
ZZZS 1
Skupaj 2.166.166

Prenos elektronskih bolniških listov - eBOL

S 1. 2. 2020 je bila na portalu SPOT uvedena nova obvezna e-storitev – elektronski bolniški list (eBOL), ki je pomembno in korenito spremenila procese dela v podjetjih, kadrovskih in finančnih službah vseh poslovnih subjektov, prav tako tudi na strani izbranih osebnih zdravnikov oz. izvajalcev zdravstvenih storitev na primarnem nivoju. Pozitivni učinki uvedbe eBOL so se pokazali tudi v času epidemije, saj je digitalizacija bolniškega lista doprinesla k bistvenemu zmanjšanju osebnih stikov in s tem manjšemu tveganju za prenos okužbe. Delodajalci do bolniških listov za svoje zaposlene od 1. 2. 2020 dostopajo neposredno prek portala SPOT oz. spletnega vmesnika eBOL & eNDM.

Predstavljamo nekaj ključnih statističnih podatkov v zvezi z elektronskimi bolniškimi listi (eBOL):

  • V letu 2020 je bilo izdanih 1,65 milijona elektronskih bolniških listov.
  • Vsaj en bolniški list je elektronsko podpisalo 746 zdravnikov.
  • Vsaj en bolniški list je preneslo 38.064 delodajalcev.

V povprečju je bilo največ poizvedb oz. prenosov elektronskih bolniških listov narejeno v začetku vsakega meseca.

Uvedba eBOL je doprinesla tudi k poenostavitvi priprave in oddaje zahtevka za uveljavljanje nadomestila plače (refundacije). Vse več delodajalcev se odloča za elektronsko oddajo vloge, ki jo je možno urediti preko portala ali preko vmesnika eBOL in eNDM.  

Oddaja vlog prek spletnih vmesnikov eHRS in eBOL in eNDM

Portal omogoča integracijo vmesnikov s programskimi rešitvami, ki jih uporabljajo za urejanje kadrovskih zadev, obračun plač oz. vodenje prisotnosti zaposlenih.

S povezavo vmesnika, ki ga nudi portal SPOT in informacijskega sistema posameznega podjetja oz. poslovnega subjekta, je urejanje postopkov za obvezna socialna zavarovanja hitrejša in enostavnejša. Na ta način uporabnikom ni potrebno ročno izpolnjevati obrazcev na portalu SPOT.

Kadrovski vmesnik - eHRS omogoča oddajo in urejanje vlog:

  • prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1),
  • odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2),
  • sprememba obveznih socialnih zavarovanj (M-3),
  • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

Vmesnik za nadomestila - eBOL in eNDM pa omogoča:

  • oddajo zahtevkov za nadomestilo oz. refundacijo plače,
  • prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene.

V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki glede oddaje vlog prek spletnih vmesnikov za leto 2020.

Postopek Kadrovski vmesnik - eHRS Vmesnik za nadomestila - eNDM Skupaj
Nadomestilo plače - refundacija 5.104 5.104
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 131.221 131.221
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 27.772 27.772
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 6.336 6.336
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 134.192 134.192
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 584.487 584.487
Skupaj 884.008 5.104 889.112

Število oddanih vlog po postopkih v letu 2020

Največje število oddanih vlog je bilo izvedeno na postopku M12, sledita postopka M-2 in M-1, nato sledijo vloge za nadomestilo plače itd.

Od vseh je bilo približno 94 % vlog oddanih od doma – prek portala ali spletnih vmesnikov, ostale vloge so bile oddane na točkah SPOT ali ostalih pristojnih organih.

V spodnji tabeli so predstavljeni podrobnejši podatki glede na postopek.

Postopek Število vlog
Davčni podatki 1.104
Dovoljenja za zaposlitev tujca po bilateralnih sporazumih z BiH in s Srbijo 1.873
Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 348
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo 2.082
Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS 14.819
Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS) 4
Nadomestilo plače - refundacija 139.255
Občine - vloge 17
Obrtno dovoljenje 135
Obvestilo o delu na domu 1.374
Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika 13.699
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 439.148
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 56.159
Postopek po ZFPPIPP 3.844
Predlog za izbris iz SRG 3.046
Predlog za izbris poslovne enote 934
Predlog za spremembo pri poslovni enoti 1.136
Predlog za vpis drugega subjekta v SRG 408
Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o. 215
Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. 9.264
Predlog za vpis nameravane firme 324
Predlog za vpis poslovne enote 2.306
Predlog za vpis spremembe samo v PRS 1.296
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 103.110
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 434.722
Prijava za vpis samostojnega podjetnika 15.639
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 708.279
Splošni predlog za vpis spremembe v SRG 18.571
Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o. 3.305
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD) 4.893
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) 14.086
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) za s.p. 1.258
Sprememba samostojnega podjetnika 15.931
Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS) 25
Vloga za potrdila A1 114.545
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 38.064
Vloge na področju živali 20
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2) 928
Skupaj 2.166.166

Sodišča

Postopke prek portala SPOT izvaja tudi 11 okrožnih sodišč. V letu 2020 so sodišča izvedla 11.580 postopkov. Od tega največ v Ljubljani, sledi sodišče v Mariboru in Celju. Najmanj postopkov je bilo izvedenih na sodišču v Slovenj Gradcu.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Sodišče Število vlog
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 5.471
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.321
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 1.175
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 992
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 711
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 534
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 428
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 333
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 262
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 223
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 130
Skupaj 11.580

Pregled oddanih vlog na fizičnih točkah SPOT v letu 2020

Približno 110.000 vlog je bilo izvedenih tudi na točkah SPOT. Največ postopkov je bilo izvedenih na AJPES Ljubljana, sledijo AJPES Maribor, Kranj, Celje, itd.

Podrobnejši statistični podatki so na voljo na tej povezavi.

Pregled oddanih vlog pri notarjih v letu 2020

Tudi notarji izvajajo postopke registracije in ustanovitve gospodarskih družb prek informacijskega sistema SPOT. Skupno so notarji v letu 2020 izvedli 14.688 postopkov.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

Statistika pooblaščanja

Če e-postopkov na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek. Postopek pooblaščanja se lahko izvede elektronsko prek portala ali s pisno vlogo, ki jo obravnava točka SPOT.

Skupno je bilo v letu 2020 podeljenih 87.576 pooblastil. 5,3 % je bilo izvedenih "od doma" oz. prek portala, večina pooblastil pa je bilo urejenih na eni izmed točk SPOT.

Podrobnejši podatki so na voljo na tej povezavi.