Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Uporabniška navodila za e-postopke na portalu SPOT

Za lažjo uporabo in pomoč pri uporabi e-postopkov, pripravi vlog ter oddaji zahtevkov prek portala SPOT so na voljo uporabniška navodila.

Portal SPOT omogoča različne e-postopke za začetek poslovanja in za poslovanje, ki omogočajo varno in enostavno elektronsko poslovanje poslovnih subjektov z državo.

Za lažjo uporabo in pomoč pri uporabi e-postopkov, pripravi vlog ter oddaji zahtevkov preko portal SPOT, so na tej strani na voljo uporabniška navodila.

Navodila so na voljo v PDF obliki. Navodila se ob nadgradnji e-postopkov posodabljajo, zato svetujemo, da si jih ne shranjujete.

AJPES

Naziv storitve      

s.p.
Vpis podjetnika v PRS
Vpis sprememb podatkov samostojnega podjetnika v PRS
Izbris podjetnika iz PRS

 

SODIŠČE

Naziv storitve      gospodarske
družbe
Ustanovitev enostavne enoosebne d.o.o.                                          

FURS

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodilo za vpis zahtevka za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost (DDV-P2)
Prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne osnove)  
Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, vpis zahtevka za vnos podatkov davčnega obdobja (DO), izračun predvidene davčne osnove (IPOD))  
Navodila za pridobitev podatkov za izracun osnove nadomestila place

 

ZZZS

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za prenos elektronskih potrdil o zadržanosti od dela - ePotrdil (eBOL in ePODK) prek portala SPOT
Vlaganje zahtevkov za nadomestilo plače
Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1)
Prijava družbenikov v obvezna socialna zavarovanja (M-1)  
Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)
Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih za družbenike (M-3)  
Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)
Odjava družbenikov iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)  
Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev potrdil A1 in predčasno prekinitev veljavnosti potrdil A1
Pridobitev potrdila o številu zaposlenih
Pridobitev poimenskega seznama zaposlenih

ZRSZ

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD)
Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnih sporazumov z BiH ali s Srbijo (TUJ-BIH-1, TUJ-SRB-1)

 

IRSD, ZZZS

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Prijava nezgode in poškodbe pri delu
Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu

UE

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za vlaganje prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela

 

OZS

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja
Navodila za spremembo podatkov v obrtnem registru
Navodila za izpolnjevanje vloge za izbris obrtnika iz obrtnega registra
Navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo evropskega potrdila
Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja

 

MZ

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in podobnih izdelkov
Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in podobnih izdelkov

Navodila za elektronsko izpolnjevanje vloge za podaljšanje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in podobnih izdelkov

MNVP

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev
Navodila za pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih
Navodila za pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES)
Navodila za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst
Navodila za pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst
Navodila za pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja v podzemnih jamah

 

MOPE

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za izpolnjevanje vloge za vpis v evidenco prevoznikov odpadkov trgovcev ali posrednikov z odpadki prek portala SPOT
Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge za postopek predhodne presoje vpliva na okolje preko portala SPOT

 

IRSD

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za izpolnjevanje vloge Obvestilo za delo na domu

 

JAZMP

 

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za izpolnjevanje vloge za registracijo proizvajalca, pooblaščenega predstavnika proizvajalca, proizvajalca pripomočka po meri 
      
Navodila za izpolnjevanje vloge za registracijo distributerja oz. uvoznika medicinskih pripomočkov

 

OBČINE

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Navodila za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Navodila za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej
Navodila za pridobitev mnenja za gradnjo v varovanem pasu prometne površine
Navodila za pridobitev soglasja občine lastnice zemljišča ob prireditvi
Navodila za oddajo prijave obratovalnega časa gostinskega obrata/ kmetije
Navodila sprememba lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
Navodila za prodajo, nakup, menjavo in najem zemljišča v lasti občine
Navodila za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine
Navodila za zahtevo za izdajo mnenja občine v skladnosti s prostorskim aktom pred izdajo gradbenega dovoljenja 
Navodila za pridobitev potrdila o predkupni pravici
Navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi
Navodila za pridobitev odločbe o komunalnem prispevku
Navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo lokacijske informacije
Navodila za prijavo začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba
Navodila za izpolnjevanje vloge za zahtevo za izdajo soglasja občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom
Navodila za izpolnjevanje vloge za zahtevo za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s prostorskim izvedbenim aktom
Navodila za izpolnjevanje vloge za zahtevo za izdajo projektnih in drugih pogojev s strani občin
Navodila za izpolnjevanje vloge za zahtevo za podaljšanje roka za dopolnitev vloge na področju graditve objektov

 

UKOM

Naziv storitve

s.p.

 gospodarske
družbe

Navodila za pridobitev dovoljenja za promocijsko uporabo znake I Feel Slovenia

 

MKGP

Naziv storitve

s.p.

 gospodarske
družbe

Vpis v register dobaviteljev gozdnega reprodukcijskega materiala - GRM

 

MK

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe

Navodila za izpolnjevanje vloge za vpis v razvid medijev

Navodila za izpolnjevanje vloge za spremembo podatkov v razvidu medijev

Navodila za izpolnjevanje vloge za izbris iz razvida medijev

Navodila za izpolnjevanje vloge za spremembo izdajatelja v razvidu medijev

EKO SKLAD

 

Naziv storitve s.p. gospodarske
družbe
Nepovratne finančne spodbude Eko sklada pravnim osebam za električna vozila