Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

V letu 2021 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.452.867 vlog. Od tega je bilo prek portala oddanih 1.411.858 vlog, prek spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik za nadomestila e-BOL in e-NDM), pa je bilo oddanih 1.041.009 vlog. Skupno število oddanih vlog se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 286.701.

Pregled izvedenih postopkov glede na lokacijo oddane vloge

Oddajo vlog in izvajanje postopkov prek portala izvaja tudi mreža točk SPOT, notarjev in sodišč. Določene vloge pa lahko oddajo le zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci – v nadaljevanju so te vloge poimenovane »od doma«.

V spodnji tabeli je razviden pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge.

Tip izpostave Število vlog
Od doma 2.302.289
AJPES 70.222
Obrtne zbornice 19.588
Druge točke 17.417
Notarji 15.001
Sodišča 13.309
Upravne enote 11.901
Gospodarske zbornice 1.779
Ostalo 1.361
Skupaj 2.452.867

Oddaja vlog prek spletnih vmesnikov eHRS in eBOL in eNDM

Portal omogoča integracijo vmesnikov s programskimi rešitvami, ki jih uporabljajo za urejanje kadrovskih zadev, obračun plač oziroma vodenje prisotnosti zaposlenih.

S povezavo vmesnika, ki ga nudi portal SPOT, in informacijskega sistema posameznega podjetja oziroma poslovnega subjekta je urejanje postopkov za obvezna socialna zavarovanja hitrejše in enostavnejše. Na ta način uporabnikom ni treba ročno izpolnjevati obrazcev na portalu SPOT.

Kadrovski vmesnik - eHRS omogoča oddajo in urejanje vlog:

  • prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1),
  • odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2),
  • sprememba obveznih socialnih zavarovanj (M-3),
  • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

Vmesnik za nadomestila - eBOL in eNDM pa omogoča:

  • oddajo zahtevkov za nadomestilo oz. refundacijo plače,
  • prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene.

V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki glede oddaje vlog prek spletnih vmesnikov za leto 2021.

Postopek eHRS eNDM Skupaj
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 113.229 113.229
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 38.880 38.880
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 6.172 6.172
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 106.608 106.608
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 763.094 763.094
Nadomestilo plače - refundacija 13.026 13.026
Skupaj 1.027.983 13.026 1.041.009

Število oddanih vlog po postopkih v letu 2021

Največje število oddanih vlog je bilo izvedeno na postopku M12, sledita postopka M-1 in M-2, nato sledijo vloge za nadomestilo plače, potrdila A1 ... Od vseh je bilo nekaj manj kot 94 odstotkov vlog oddanih od doma – prek portala ali spletnih vmesnikov, druge vloge so bile oddane na točkah SPOT ali drugih pristojnih organih.

V spodnji tabeli so predstavljeni podrobnejši podatki glede na postopek.

Postopek Število vlog
Davčni podatki 1.259
Dovoljenja za zaposlitev tujca po bilateralnih sporazumih z BiH in s Srbijo 4.122
Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 281
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo 3.734
Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS 11.127
Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS) 5
Nadomestilo plače - refundacija 210.457
Občine - vloge 21
Obrtno dovoljenje 144
Obvestilo o delu na domu 16.163
Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika 16.325
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 399.881
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 63.946
Postopek po ZFPPIPP 3.960
Predlog za izbris iz SRG 3.796
Predlog za izbris poslovne enote 900
Predlog za spremembo pri poslovni enoti 977
Predlog za vpis drugega subjekta v SRG 412
Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o. 246
Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. 8.941
Predlog za vpis nameravane firme 318
Predlog za vpis poslovne enote 2.007
Predlog za vpis spremembe samo v PRS 12.810
Pridobitev dovoljenja za promocijsko uporabo znamke I feel Slovenia 3
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 102.980
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 424.832
Prijava za vpis samostojnega podjetnika 18.323
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 909.281
Splošni predlog za vpis spremembe v SRG 19.691
Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o. 3.643
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD) 8.297
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) 17.682
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) za s.p. 1.508
Sprememba samostojnega podjetnika 17.118
Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS) 14
Vloga za potrdila A1 124.611
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 41.912
Vloga za registracijo poslovnega subjekta z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov 199
Vloge na področju okolja in živali 15
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2) 926
Skupaj 2.452.867

Sodišča

Postopke prek portala SPOT izvaja tudi 11 okrožnih sodišč. V letu 2021 so sodišča izvedla 13.309 postopkov. Od tega največ v Ljubljani, sledita sodišči v Mariboru in Celju. Najmanj postopkov je bilo izvedenih na sodišču v Slovenj Gradcu.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Sodišče Število vlog
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 6.575
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.477
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 1.255
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 1.080
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 831
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 534
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 497
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 361
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 324
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 234
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 141
Skupaj 13.309

Pregled oddanih vlog na fizičnih točkah SPOT v letu 2021

Približno 121.000 vlog je bilo oddanih tudi na točkah SPOT. Največ postopkov je bilo izvedenih na AJPES Ljubljana, sledijo AJPES Maribor, Kranj, Celje ...

Podrobnejši statistični podatki so na voljo na tej povezavi.

Pregled oddanih vlog pri notarjih v letu 2021

Tudi notarji izvajajo postopke registracije in ustanovitve gospodarskih družb prek informacijskega sistema SPOT. Skupno so notarji v letu 2021 izvedli 15.001 postopek.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

Statistika pooblaščanja

Če e-postopkov na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek. Postopek pooblaščanja se lahko izvede elektronsko prek portala ali s pisno vlogo, ki jo obravnava točka SPOT.

Podrobnejši podatki za leto 2021 so na voljo na tej povezavi.