Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

V letu 2023 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.958.799 vlog. Od tega je bilo prek portala oddanih 1.455.943 vlog, prek spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik za nadomestila e-BOL in e-NDM), pa je bilo oddanih 1.349.964 vlog. Druge vloge so bile oddane prek točk SPOT, notariatov in drugih organizacij. Skupno število oddanih vlog se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za nekaj več kot 100.000.

Pregled izvedenih postopkov glede na lokacijo oddane vloge

Oddajo vlog in izvajanje postopkov prek portala izvaja tudi mreža točk SPOT, notarjev in sodišč. Določene vloge pa lahko oddajo le zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci – v nadaljevanju so te vloge poimenovane »od doma«.

V spodnji tabeli je razviden pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge.

Tip izpostave Število vlog
Od doma 2.805.907
AJPES 69.981
OZS 21.905
Druge točke 17.895
Notar 15.794
UE 14.114
Sodišče 10.966
GZS 1.350
Ostalo 887
Skupaj 2.958.799

Prenos elektronskih bolniških listov - eBOL

Predstavljamo nekaj ključnih statističnih podatkov v zvezi z elektronskimi bolniškimi listi (eBOL):

v letu 2023 je bilo izdanih 2.540.823 elektronskih bolniških listov. Izpostaviti je treba tudi poizvedbe in prenose za elektronske bolniške liste– eBOL, ki jih za potrebe vodenja odsotnosti, obračuna plače ali pripravo zahtevkov za nadomestilo plače izvedejo delodajalci. Za eno bolniško odsotnost se lahko izvede tudi več poizvedb.

Izvedenih je bilo tudi 11.302.703 poizvedb za pridobitev bolniških listov. V povprečju pa je bilo izvedenih približno 30.000 poizvedb na dan.

Pridobitev podatkov za izračun osnove nadomestila plače

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), lahko do podatkov za potrebe obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov, od 1. 7. 2023 dalje dostopajo na portalu SPOT. 

Od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023, je bilo izvedenih 25.658 poizvedb. 

Oddaja vlog prek spletnih vmesnikov eHRS in eBOL in eNDM

Portal omogoča integracijo vmesnikov s programskimi rešitvami, ki jih uporabljajo za urejanje kadrovskih zadev, obračun plač oziroma vodenje prisotnosti zaposlenih.

S povezavo vmesnika, ki ga nudi portal SPOT, in informacijskega sistema posameznega podjetja oziroma poslovnega subjekta je urejanje postopkov za obvezna socialna zavarovanja hitrejše in enostavnejše. Na ta način uporabnikom ni treba ročno izpolnjevati obrazcev na portalu SPOT.

Kadrovski vmesnik - eHRS omogoča oddajo in urejanje vlog:

  • prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1),
  • odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2),
  • sprememba obveznih socialnih zavarovanj (M-3),
  • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

Vmesnik za nadomestila - eBOL in eNDM pa omogoča:

  • oddajo zahtevkov za nadomestilo oz. refundacijo plače,
  • prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene.

V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki glede oddaje vlog prek spletnih vmesnikov za leto 2023.

Postopek eHRS eNDM Skupaj
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 974.837 974.837
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 109.561 109.561
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 104.274 104.274
Nadomestilo plače - refundacija 103.114 103.114
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 51.744 51.744
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 6.434 6.434
Skupaj 1.246.850 103.114 1.349.964

Število oddanih vlog po postopkih v letu 2023

Največje število oddanih vlog je bilo izvedeno na postopku M12, sledita postopka M-1 in M-2, nato sledijo vloge za nadomestilo plače, postopek M-3, potrdila A1 ... Od vseh je bilo skoraj 95 odstotkov vlog oddanih od doma – prek portala ali spletnih vmesnikov, druge vloge so bile oddane na točkah SPOT ali drugih pristojnih organih.

V spodnji tabeli so predstavljeni podrobnejši podatki glede na postopek.

Postopek Število vlog
Davčni podatki 1.081
Dovoljenja za zaposlitev tujca po bilateralnih sporazumih z BiH in s Srbijo 4.514
Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 1.006
Enotno dovoljenje za prebivanje in delo 4.730
Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS 14.919
Nadomestilo plače - refundacija 392.254
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 136
Občine - vloge 452
Obrtno dovoljenje 216
Obvestilo o delu na domu 8.121
Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika 17.819
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 417.916
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 83.380
Postopek po ZFPPIPP 2.910
Predlog za izbris iz SRG 3.071
Predlog za izbris poslovne enote 882
Predlog za spremembo pri poslovni enoti 816
Predlog za vpis drugega subjekta v SRG 358
Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o. 221
Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. 9.375
Predlog za vpis nameravane firme 291
Predlog za vpis poslovne enote 1.771
Predlog za vpis spremembe samo v PRS 1.935
Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu 290
Pridobitev dovoljenja za promocijsko uporabo znamke I feel Slovenia 8
Pridobitev poimenskega seznama zaposlenih 4.084
Pridobitev potrdila o številu zaposlenih 3.978
Prijava nezgode in poškodbe pri delu 14.920
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 131.335
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 435.169
Prijava za vpis samostojnega podjetnika 20.099
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 1.127.870
Splošni predlog za vpis spremembe v SRG 19.633
Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o. 3.696
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD) 11.421
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) 23.003
Sprememba samostojnega podjetnika 17.994
Vloga za potrdila A1 130.635
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 45.256
Vloga za registracijo poslovnega subjekta z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov 193
Vloge na področju okolja in živali 35
Vloge za ravid medijev (skupno število) 74
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2) 932
Skupaj 2.958.799

Sodišča

Postopke prek portala SPOT izvaja tudi 11 okrožnih sodišč. V letu 2023 so sodišča izvedla 10.966 postopkov. Od tega največ v Ljubljani, sledita sodišči v Mariboru in Celju.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Sodišče Število vlog
Okrožno sodišče v Ljubljani 5.447
Okrožno sodišče v Mariboru 1.323
Okrožno sodišče v Celju 1.004
Okrožno sodišče v Kopru 795
Okrožno sodišče v Kranju 603
Okrožno sodišče v Murski Soboti 457
Okrožno sodišče v Novi Gorici 377
Okrožno sodišče v Novem mestu 292
Okrožno sodišče v Krškem 284
Okrožno sodišče na Ptuju 233
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 151
Skupaj 10.966

Pregled oddanih vlog na fizičnih točkah SPOT v letu 2023

Približno 125.000 vlog je bilo oddanih tudi na točkah SPOT. Največ postopkov je bilo izvedenih na AJPES Ljubljana, sledijo AJPES Maribor, Kranj, Celje ...

Podrobnejši statistični podatki so na voljo na tej povezavi.

Pregled oddanih vlog pri notarjih v letu 2023

Tudi notarji izvajajo postopke registracije in ustanovitve gospodarskih družb prek informacijskega sistema SPOT. Skupno so notarji v letu 2023 izvedli dobrih 15.700 postopkov.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

Statistika pooblaščanja

Če e-postopkov na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek. Postopek pooblaščanja se lahko izvede elektronsko prek portala ali s pisno vlogo, ki jo obravnava točka SPOT.

Podrobnejši podatki za leto 2023 so na voljo na tej povezavi.