Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje (70.220)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 Predpisi in pogoji:

  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, lahko od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobi dovoljenje za opravljanje določenih strokovnih nalog.

Dovoljenje za delo tako lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobi za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:

  • opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
  • opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme.
 • Kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje določa Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.
Vir: Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč pri poslovnih zadevah in javnih storitvah
 • oblikovanje računovodskih sistemov, stroškovnih računovodstev, postopkov finančnega načrtovanja in kontrole
 • svetovanje in pomoč pri planiranju, organizaciji proizvodnje in dela in posredovanju informacij za podjetništvo in javne storitve
 • svetovanje na področju tržne in kadrovske politike
 • svetovanje s področja varstva pri delu

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč podjetjem pri poslovnih zadevah in javnih storitvah;
 • Podpora logističnim centrom;
 • Pomoč pri sklepanju poslov;
 • Mednarodno (poslovno) svetovanje;
 • Posredovanje pri pridobivanju evropskih sredstev za pomoč podjetjem
Vir: Statistični urad RS

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.