Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa vnosa nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla je zadolžen povzročitelj obremenitve, ki s svojo dejavnostjo povzroča obremenjevanje tal z blatom čistilnih naprav, kompostom ali muljem.

Povzročitelj obremenitve zagotovi obratovalni monitoring tako, da najame izvajalca monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, ki ima pooblastilo za izvajanje tovrstnega monitoringa.

V okviru obratovalnega monitoringa je potrebna izvedba meritev osnovnih in dodatnih parametrov tal ter izvedba meritev parametrov blata čistilnih naprav, komposta ali mulja.

Izvedba obratovalnega monitoringa obsega:

 • vzorčenje tal, blata čistilnih naprav, komposta ali mulja in pripravo vzorcev,
 • merjenje parametrov,
 • vrednotenje emisije in letne količine nevarnih snovi in rastlinskih hranil,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

MERITVE PARAMETROV

Parameter onesnaženosti tal je po merilnem postopku izmerjena vsebnost nevarne snovi v tleh. Parametri blata čistilnih naprav, komposta ali mulja so nevarne snovi in rastlinska hranila za katere so določene mejne vrednosti, vsebnost organskih snovi, pH vrednost in vsebnost patogenih črevesnih bakterij in živih jajčec parazitov.

Meritve parametrov tal, blata čistilnih naprav, komposta ali mulja se morajo izvesti pred izdajo dovoljenja o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in veljajo za vse:

 • Osnovne parametre

Osnovni parametri tal so parametri onesnaženosti tal, za katere so določene mejne vrednosti.

 • Dodatne parametre

Dodatni parametri so parametri pedološke analize tal. Pedološka analiza tal je analiza parametrov pH vrednosti, rastlinam dostopnega fosforja in kalija, celokupnega dušika, organskega ogljika, suhe snovi, izmenjalne kapacitete tal in teksture, s katerimi se opredelijo pedološke lastnosti tal.

VZORČENJE TAL

Vzorec tal za pripravo reprezentativnega vzorca za merjenje pedoloških lastnosti in parametrov onesnaženosti tal so tla, odvzeta na istem odvzemnem mestu.

Vzorec tal se na njivah odvzema na globini ornice (zgornja obdelovalna plast tal pri njivski rabi tal), na travnikih 0-6 cm in 6-12 cm, v trajnih nasadih pa 0-20 cm in 20-40 cm. Vzorec tal se mora odvzeti pred gnojenjem in pred setvijo oziroma saditvijo rastlin ali po spravilu posevkov. Vzorca tal se ne sme odvzeti takoj po dolgem obdobju suše ali ko so tla zamrznjena ali poplavljena.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. 

  Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti akreditacijsko listino. hkrati ne sme biti v stečajnem postopku in pravnomočno obsojen.

  Podrobneje

 • Povzročitelj obremenitve mora o opravljenih storitvah izdelati poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa.

  Poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa mora vsebovati podatke o:

  • izvajalcu obratovalnega monitoringa;
  • zavezancu in njegovi dejavnosti;
  • glavnih značilnostih preiskovalnega območja v primeru meritev parametrov tal (geološki, klimatski in hidrološki podatki, raba tal);
  • glavnih tehničnih značilnostih kompostarne ali čistilne naprave v primeru meritev parametrov blata čistilnih naprav ali komposta;
  • glavnih značilnostih posega v rečno strugo ali jezero v primeru meritev parametrov mulja;
  • namenu in vrsti meritev ter o obsegu osnovnih in dodatnih parametrov tal, ter parametrov blata čistilnih naprav, komposta ali mulja;
  • mestu (parcelna številka) in času vzorčenja ter meritev tal;
  • mestu in času vzorčenja ter meritev blata čistilnih naprav, komposta ali mulja;
  • uporabljenih merilnih metodah in merilni opremi;
  • rezultatih meritev za vsak posamezen parameter;
  • vrednotenju izmerjene emisije ali imisije glede na predpisane mejne vrednosti;
  • oceni letne obremenitve zaradi vnosa blata čistilnih naprav, komposta ali mulja v tla.

  Poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa mora biti predloženo Ministrstvu za okolje in prostor vsako leto do 31. marca za preteklo leto, ki ga je treba hraniti najmanj pet let.

  Dokazila

  Poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021