Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa (16.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji:

 

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • žaganje lesa, skobljanje lesa
  • lupljenje in razrez hlodovine
  • proizvodnja lesenih železniških pragov
  • proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd.
  • proizvodnja lesenih železniških pragov
  • proizvodnja profiliranega lesa
  • proizvodnja deščic in frizov za talne obloge (parket, ladijski pod)
  • proizvodnja lesne volne, lesne moke in sekancev
  • žaganje drv za kurjavo
  • sušenje lesa
  • površinska zaščita lesa
  • impregnacija ali kemična obdelava lesa z zaščitnimi sredstvi ali drugimi materiali
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • izdelavo žaganega, skobljanega in impregniranega lesa,
  • storitev izdelava lesnih briketov in pelet,
  • storitev žagaje in skoblanje lesa ;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Zakon o kemikalijah

Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali uporabljajo nevarne kemikalije ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

   • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
   • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
   • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
   • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
   • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
   • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,

morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.

Vir: Ministrstvo za zdravje

 

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

 

Sem spada:
 • žaganje lesa, skobljanje lesa
 • lupljenje in razrez hlodovine
 • proizvodnja lesenih železniških pragov
 • proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd.
 • proizvodnja lesenih železniških pragov
 • proizvodnja profiliranega lesa
 • proizvodnja deščic in frizov za talne obloge (parket, ladijski pod)
 • proizvodnja lesne volne, lesne moke in sekancev
Sem spada tudi:
 • žaganje drv za kurjavo
 • sušenje lesa
 • površinska zaščita lesa
 • impregnacija ali kemična obdelava lesa z zaščitnimi sredstvi ali drugimi materiali
Vir: Statistični urad RS- Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Peskanje lesenih konstrukcij;
 • Delo na CNC stroju (V primeru obdelave kovine je ustrezna postavka 25.620 Mehanska obdelava kovin. Za dela žaganja  lesa je ustrezna SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa. Vse je torej odvisno od končnega izdelka oz. proizvoda);
 • Proizvodnja lesnih sekancev iz hlodovine in prodaja le-teh;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- žaganje, skobljanje in impregniranje lesa.