Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa (16.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • žaganje lesa, skobljanje lesa
  • lupljenje in razrez hlodovine
  • proizvodnja lesenih železniških pragov
  • proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd.
  • proizvodnja lesenih železniških pragov
  • proizvodnja profiliranega lesa
  • proizvodnja deščic in frizov za talne obloge (parket, ladijski pod)
  • proizvodnja lesne volne, lesne moke in sekancev
  • žaganje drv za kurjavo
  • sušenje lesa
  • površinska zaščita lesa
  • impregnacija ali kemična obdelava lesa z zaščitnimi sredstvi ali drugimi materiali
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • izdelavo žaganega, skobljanega in impregniranega lesa,
  • storitev izdelava lesnih briketov in pelet,
  • storitev žagaje in skoblanje lesa ;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o kemikalijah

 • Pravne in fizične osebe, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali uporabljajo nevarne kemikalije ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

  • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,

  morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • žaganje lesa, skobljanje lesa
 • lupljenje in razrez hlodovine
 • proizvodnja lesenih železniških pragov
 • proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd.
 • proizvodnja lesenih železniških pragov
 • proizvodnja profiliranega lesa
 • proizvodnja deščic in frizov za talne obloge (parket, ladijski pod)
 • proizvodnja lesne volne, lesne moke in sekancev
Sem spada tudi:
 • žaganje drv za kurjavo
 • sušenje lesa
 • površinska zaščita lesa
 • impregnacija ali kemična obdelava lesa z zaščitnimi sredstvi ali drugimi materiali
Vir: Statistični urad RS- Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Peskanje lesenih konstrukcij;
 • Delo na CNC stroju (V primeru obdelave kovine je ustrezna postavka 25.620 Mehanska obdelava kovin. Za dela žaganja  lesa je ustrezna SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa. Vse je torej odvisno od končnega izdelka oz. proizvoda);
 • Proizvodnja lesnih sekancev iz hlodovine in prodaja le-teh;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- žaganje, skobljanje in impregniranje lesa.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021