Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost pozavarovanja

Zavarovalna dejavnost je sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj.

Zavarovanja se glede na glavne nevarnosti, ki jih krijejo, razvrščajo v zavarovalne vrste. Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih vrst, se razvrščajo v zavarovalne podskupine in zavarovalne skupine.

Pozavarovanje je dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih odstopi zavarovalnica, zavarovalnica države članice ali zavarovalnica tretje države oziroma pozavarovalnica, pozavarovalnica države članice ali pozavarovalnica tretje države.

Zavarovalno dejavnost lahko opravljajo zavarovalnice, ki imajo ustrezno statusno obliko, so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, dovoljenje za člane uprave in imenovale pooblaščenega aktuarja.

Zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj lahko opravlja samo pozavarovalnica. Pozavarovalnica opravlja zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj v vseh zavarovalnih skupinah.

Z dejavnostjo zavarovanja sta povezani dejavnosti zavarovalnega posredovanja in zavarovalnega zastopanja.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Zavarovalnica mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.

  S pridobitvijo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle v zavarovalnih vrstah, za katere je pridobila dovoljenje.

  Dovoljenje za sklepanje pozavarovanj se izda za vse zavarovalne vrste.

  Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov se vloži pri Agenciji za zavarovalni nadzor.

  Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov je treba priložiti:

  1. statut zavarovalnice, v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa;
  2. poslovni načrt zavarovalnice in opis ureditve sistema upravljanja zavarovalnice iz 50. člena Zakona o zavarovalništvu;
  3. seznam oseb, ki bodo pridobile kvalificiran delež v zavarovalnici, in višino kvalificiranega deleža, ki ga bo pridobil posamezni imetnik, ali če v zavarovalnici ne bo imetnikov kvalificiranih deležev, seznam dvajsetih največjih delničarjev zavarovalnice in višino deleža, ki ga bo pridobil posamezni delničar ob ustanovitvi zavarovalnice;
  4. druge dokaze, ki dokazujejo,da so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov.

  Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov je priloženo tudi dokazilo, ki glede na vrste zavarovanj in obseg poslov zavarovalnice dokazuje, da:

  1. ima zavarovalnica primerne osnovne lastne vire sredstev za pokritje osnovnega kapitala;
  2. bo zavarovalnica sposobna zagotavljati primerne lastne vire sredstev za pokritje zahtevanega solventnostnega kapitala;
  3. bo zavarovalnica sposobna zagotavljati primerne osnovne lastne vire sredstev za pokritje zahtevanega minimalnega kapitala;
  4. bo zavarovalnica sposobna izpolnjevati zahteve 4. poglavja Zakona o zavarovalništvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

  Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj znaša minimalno 2.520,00 EUR.

  Podrobneje

 • Uprava zavarovalnice ima najmanj dva člana, ki zavarovalnico skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nihče od članov uprave zavarovalnice oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje zavarovalnice za celoten obseg poslov iz dejavnosti zavarovalnice.

  Član uprave zavarovalnice je lahko oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice.

  Za pridobitev dovoljenja je potrebno na Agenciji za zavarovalni nadzor vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice.

  Za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, nad njo ne sme biti začet postopek osebnega stečaja ter mora imeti dober ugled in integriteto.

   

  Podrobneje

 • Zavarovalnica organizira aktuarsko funkcijo. Osebe, ki v zavarovalnici izvajajo naloge aktuarske funkcije, morajo imeti ustrezno znanje, sorazmerno naravi in zahtevnosti nalog, ki jih izvajajo.

  Naloge aktuarske funkcije so:

  • koordinira izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij,
  • zagotavlja, da se za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij uporabljajo ustrezne metode in modeli ter predpostavke,
  • ocenjuje ustreznost, zadostnost in kakovost podatkov, potrebnih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij,
  • primerja znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij z izkustvi,
  • obvešča organe vodenja in nadzora zavarovalnice o zanesljivosti in ustreznosti metod, modelov ter predpostavk, uporabljenih v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij, in o ustreznosti izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij,
  • nadzira izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij, ko se za izračun uporabljajo približki,
  • preverja ustreznost splošne politike prevzemanja zavarovalnih tveganj in ustreznost višine zavarovalne premije za posamezne produkte s stališča, ali premija za posamezne produkte zadošča za pokrivanje vseh obveznosti iz teh zavarovalnih pogodb,
  • preverja ustreznost pozavarovanja oziroma prenosa tveganj na namensko družbo,
  • sodeluje pri implementaciji in izvajanju sistema upravljanja tveganj, zlasti pri razvoju, uporabi in spremljanju ustreznosti modelov za izračun kapitalskih zahtev in izvedbi lastne ocene tveganj in solventnosti.

  Podrobneje

 • Oseba, ki namerava neposredno ali posredno pridobiti delnice zavarovalnice, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež, mora pred pridobitvijo takega deleža pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža.

  Kvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v določeni pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:

  1. najmanj 10% delež glasovalnih pravic ali najmanj 10% delež v kapitalu te pravne osebe,
  2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10%, vendar mu že ta omogoča izvajanje pomembnega vpliva na upravljanje te pravne osebe.

  Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža mora vključevati:

  1. višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu zavarovalnice, ki ga namerava pridobiti bodoči kvalificirani imetnik;
  2. druge podatke iz prvega odstavka 478. člena Zakona o zavarovalništvu, ki jih mora vključevati vsaka zahteva.

  Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža je treba priložiti dokaze in informacije o tem, da bodoči kvalificirani imetnik ustreza zakonskim merilom za pridobitev kvalificiranega deleža.

  Podrobneje

 • Zavarovalnica sme opravljati samo zavarovalne posle.

  Na območju Republike Slovenije lahko zavarovalne posle opravlja:

  1. zavarovalnica, ki je za opravljanje teh poslov pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor;
  2. zavarovalnica države članice, ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije;
  3. zavarovalnica tretje države, ki je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije ali podružnica zavarovalnice tretje države, ki pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za ustanovitev podružnice.

  Osebe iz prejšnjega odstavka smejo zavarovalne posle opravljati samo v zavarovalnih vrstah, za katere so pridobile dovoljenje pristojnega organa.

  Zavarovalnica je lahko organizirana samo kot delniška družba, evropska delniška družba (SE) ali kot družba za vzajemno zavarovanje.

  Oseba, ki namerava neposredno ali posredno pridobiti delnice zavarovalnice, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež pred pridobitvijo takega deleža, pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža.

  Ob ustanovitvi mora zavarovalnica zagotoviti najnižji znesek osnovnega kapitala, ki je enak višini zahtevanega minimalnega kapitala (absolutni prag) skladno z Zakonom o zavarovalništvu.

  Ves čas poslovanja mora zavarovalnica zagotavljati kapitalsko ustreznost skladno z Zakonom o zavarovalništvu.

  Dokazila

  Pri vpisu v sodni register in poslovni register firma ne sme vsebovati sestavine »zavarovalnica« oziroma »pozavarovalnica« in izpeljank iz teh besed, če pravna oseba ni pridobila dovoljenja nadzornega organa za opravljanje zavarovalnih poslov.

  Oseba, ki namerava neposredno ali posredno pridobiti delnice zavarovalnice, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež pred pridobitvijo takega deleža pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža.

  Ob ustanovitvi mora zavarovalnica zagotoviti najnižji znesek osnovnega kapitala, ki je enak višini zahtevanega minimalnega kapitala (absolutni prag) skladno z Zakonom o zavarovalništvu.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Agencija za zavarovalni nadzor

  Trg republike 3
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.