Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Dejavnost vključuje vodenje poslov insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa pri:

 • procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,
 • procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega dolžnika,
 • pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčenje stečajne mase,
 • uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik kot pravne posledice začetka stečajnega postopka, in
 • drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko izvede v skladu s tem zakonom.

Za opravljanje dejavnosti je treba izpolnjevati pogoje za upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave.

Upravitelj lahko nastopa le kot fizična oseba, imeti mora sklenjeno zavarovanje za odškodninsko odgovornost, dovoljenje za opravljanje poklica, pogoj je tudi obvezno članstvo v Zbornici upraviteljev Slovenije in vpis v imenik upraviteljev pri AJPES-u.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti je potrebna predhodna registracija.

  Upravitelj lahko nastopa kot fizična oseba ali opravlja pristojnosti in naloge preko pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe.

  Pravne podlage

 • Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu, zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov.

  V stečajnem postopku upravitelj vodi posle insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa pri:

  • procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,
  • procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega dolžnika,
  • pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčenje stečajne mase,
  • uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik kot pravne posledice začetka stečajnega postopka, in
  • drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko izvede v skladu s tem zakonom.

  Upravitelj mora svoje naloge in pristojnosti opravljati v skladu z zakonom ZFPPIPP in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in v skladu z drugimi zakoni, ki se uporabljajo za insolventnega dolžnika, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi ter s pravili stroke oseb, ki kot mandatarji opravljajo posle za druge osebe.

  Upravitelj mora pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti ravnati vestno in pošteno, z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter tako, da varuje in uresničuje interese upnikov, ki mu morajo biti vodilo pri opravljanju teh nalog in pristojnosti.

  Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

  Imenovanje upravitelja v konkretnem postopku: upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku postopka zaradi insolventnosti. V posameznem postopku zaradi insolventnosti je lahko za upravitelja imenovana oseba:

  • ki je vpisana v seznam upraviteljev in
  • je sodišče, ki vodi postopek, na seznamu upraviteljev pri njej vpisano kot sodišče, pri katerem opravlja funkcijo upravitelja.

  Sodišče mora za upravitelja imenovati vsakič drugo osebo s seznama izbranih upraviteljev posameznega okrožnega sodišča po vrstnem redu zaporedne številke pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja. Za upravitelja v stečajnih postopkih nad gospodarskimi družbami, ki so po ZGD-1 velike družbe, je lahko imenovana le oseba, ki je pred imenovanjem najmanj dve leti opravljala naloge in pristojnosti upravitelja.

  Osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, se morajo obvezno včlaniti v Zbornico upraviteljev Slovenije.

  Za izračun nagrade za delo upravitelja in preostale stroške, do katerih je upravičen upravitelj se uporabljajo določila Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020