Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dimnikarska dejavnost

Dimnikarske storitve lahko opravlja dimnikarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (s.p.), ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev in je vpisana v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev

Dimnikarska družba mora izpolnjevati predpisane pogoje pred začetkom opravljanja dejavnosti in nato še ves čas opravljanja dimnikarskih storitev.

Dimnikarska služba obsega opravljanje teh storitev:

 • pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
 • čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite,
 • pregledovanje in čiščenje zračnikov,
 • izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in obveščanje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav,
 • predložitev podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Dimnikarska družba mora za opravljanje dimnikarskih storitev pridobiti dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

  V postopku izdaje dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev upravna enota preveri izpolnjevanje naslednjih pogojev:

  • z ustrezno pogodbo zagotovljeno sodelovanje z dimnikarjem,
  • ustrezne merilne naprave in druga oprema,
  • zavarovana odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti.


  O izdaji dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev odloča upravna enota, na območju katere je sedež dimnikarske družbe.

  Upravna enota po uradni dolžnosti vpiše dimnikarsko družbo v evidenco.

  Podrobneje

 • Dimnikar je fizična oseba, ki ima pridobljeno licenco za izvajanje dimnikarskih storitev in dimnikarsko izkaznico. 

  Dimnikar na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi za dimnikarsko družbo opravlja dimnikarske storitve. Po izdaji licence se dimnikarja vpiše v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev.

  Dimnikar na terenu: 

  • pregleduje in čisti male kurilne naprave ter z njimi povezane dimne vode, zračnike in pomožne naprave,
  • odstranjuje katranske obloge in izvaja protikorozijsko zaščito,
  • pregleduje in čisti zračnike,
  • izvaja meritve obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in seznanja uporabnike z energetsko učinkovitostjo ter naprav.

  Podrobneje

 • Dimnikarska družba mora imeti pred začetkom opravljanja dejavnosti in ves čas opravljanja dimnikarskih storitev merilno opremo in drugo opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, ter računalniško opremo za povezavo z evidencam, ki je:

  1. merilna naprava za merjenje dimnih emisij,
  2. informacijski sistem za vodenje evidenc in zagotovljen sistem za vpis v evidence, ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
  3. najmanj eno vozilo na dva zaposlena v dimnikarski družbi in
  4. kamera za pregledovanje dimovodnih in prezračevalnih naprav.

  Merilne naprave za opravljanje trajnih meritev morajo imeti določeno:

  • zgornjo mejo merjenja, ki je najmanj 2,5-krat večja od predpisane mejne vrednosti za koncentracijo snovi, ki se z napravo meri,
  • samodejno interno preverjanje lastnega delovanja,
  • možnost ročnega preverjanja njihovega delovanja.

  Pravne podlage

 • Dimnikarska družba mora imeti pred začetkom opravljanja dejavnosti in ves čas opravljanja dimnikarskih storitev zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati uporabnikom dimnikarskih storitev in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

  Višina letne zavarovalne vsote, ki se določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 150.000 €. Zavarovanje mora kriti odgovornost dimnikarske družbe za ravnanja vseh dimnikarjev, ki za dimnikarsko družbo izvajajo dimnikarske storitve.

 • Zakon o dimnikarskih storitvah določa zgolj maksimalne dovoljene cene, dejanske cene pa so lahko predmet dogovora med dimnikarsko družbo in uporabnikom.

  Zakon pri tem določa, da se znesek za izvedene dimnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene izvajanja dimnikarskih storitev in normativnega števila časovnih enot dela dimnikarskih storitev.

  Najvišjo dovoljeno ceno dimnikarskih storitev določi vlada s sklepom v evrih/časovno enoto dela. Navedena cena je določena kot najvišja dovoljena cena, kar daje skupaj s prosto izbiro dimnikarske družbe uporabnikom tudi možnost, da si za dimnikarske storitve zagotovijo nižje plačilo od najvišje določenega plačila. Višino cene vlada določi ob upoštevanju cen storitev dejavnosti, za katere je predpisana podobna raven strokovne izobrazbe.

  Do sprejema omenjenih predpisov se znesek za izvedene dimnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene izvajanja dimnikarskih storitev in dejanskega števila časovnih enot dela dimnikarskih storitev pri uporabniku dimnikarskih storitev, ki se mu, kadar je uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen več kot 25 kilometrov od sedeža dimnikarske družbe, prištejejo potni stroški največ v višini 0,25 € na kilometer za vsak kilometer nad 25 kilometrov. Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev je v tem obdobju 25,20 € na uro dela dimnikarskih storitev pri uporabniku dimnikarskih storitev brez DDV.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Dimnikar mora ministrstvu v elektronski obliki po spletnem programu poslati podatke o malih kurilnih napravah in opravljenih storitvah.

  Za pošiljanje podatkov mora pridobiti uporabniško ime in geslo na Ministrstvu za okolje in prostor, s katerima mu je omogočen dostop do obrazcev za pošiljanje podatkov, ter nadgraditi programsko opremo svojega računalnika z moduli za oblikovanje poročil s podatki o malih kurilnih napravah in opravljenih storitvah dimnikarske službe.

  Dimnikar mora geslo in datoteko za poslovanje z varnim elektronskim podpisom varovati kot poslovno skrivnost ter ju hraniti tako, da ju ne morejo uporabljati nepooblaščene osebe.

  Vpis v evidenco kurilnih naprav:

  • Koncesionar predloži ministrstvu zahtevo za vpis v evidenco kurilnih naprav, če je na podlagi prvega pregleda kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav ugotovil, da pri normalni uporabi ni nevarnosti za požar ali za zastrupitev s CO, nastalim pri izgorevanju goriv, ali da druge emisije snovi v zrak ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
  • V evidenci kurilnih naprav se vodijo ti podatki:
   • vrsta kurilne naprave in proizvajalec ali tip kurilne naprave,
   • nazivna toplotna moč, vrsta goriva, ki ga uporablja naprava, in leto njene proizvodnje,
   • identifikacijski podatki iz katastra stavb o stavbi, v kateri je kurilna naprava,
   • površina stanovanjskih ali poslovnih prostorov, ki jih mala kurilna naprava ogreva,
   • opis zračnikov, dimnih vodov in pomožnih naprav, ki se uporabljajo v zvezi z delovanjem male kurilne naprave.

  Poročanje o opravljanju dimnikarske službe obsega zlasti podatke o:

  • pritožbah uporabnikov storitev dimnikarske službe in njihovem reševanju,
  • zavrnitvah uporabnikov storitev dimnikarske službe za opravljanje teh storitev,
  • škodnih dogodkih,
  • spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
  • izkoriščenju zavarovanj,
  • o vseh drugih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

  Poročanje v evidenco izvedenih pregledov in čiščenj kurilnih naprav ter z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav evidenco izvedenih pregledov in čiščenj zračnikov ter evidenco meritev emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav:

  Koncesionar mora voditi evidence svojih storitev na malih kurilnih napravah, dimnih vodih, zračnikih in pomožnih napravah ter evidence opravljenih meritev emisij snovi v zraku iz malih kurilnih naprav. Iz teh evidenc najpozneje 15 dni po obračunskem obdobju za opravljene storitve dimnikarske službe pošlje podatke o:

  • opravljenih pregledih in čiščenju kurilnih naprav ter z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
  • opravljenih pregledih in čiščenju zračnikov,
  • opravljenih meritvah emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Ponudniki s sedežem v državah EU, EGP in Švicarske konfederacije lahko dejavnost dimnikarskih storitev v Republiki Sloveniji izvajajo občasno ali čezmejno, če izpolnjujejo pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža.