Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugo tiskanje (18.120)

Dejavnost zajema tiskanje gradiva kot je:

 • katalogov,
 • reklamnih prospektov,
 • vstopnic,
 • poštnih znamk,
 • kolkov,
 • čekov,
 • bankovcev,
 • vrednostnih papirjev,
 • albumov,
 • dnevnikov,
 • koledarjev,
 • poslovnih obrazcev,
 • vizitk ipd.
 • z različnimi tiskarskimi tehnikami (knjigotiskom, ofsetnim tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali drugimi), na kopirnih strojih raznih vrst ali z računalniškimi tiskalniki; večina teh izdelkov je avtorsko zaščitena
 • tiskanje na nalepke, etikete;
 • tiskanje pametnih kartic;
 • direktno tiskanje tekstila, lesa, keramike, kovinskih, steklenih, plastičnih izdelkov, npr. vrečk ipd.

Navedena dejavnost je na listi dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona opravljajo na obrtni način in se pravica do opravljanja pridobi z vpisom v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije naredi vpis po uradni dolžnosti, ko pridobi podatek o registrirani dejavnosti s strani upravljavca poslovnega registra (Ajpes).

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

Stiuacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednje dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način:
- tiskanje drugega gradiva (katalogov, reklamnih prospektov, vstopnic, poštnih znamk, kolkov, čekov, bankovcev, vrednostnih papirjev, albumov, dnevnikov, koledarjev, poslovnih obrazcev, vizitk, ipd.) z različnimi tiskarskimi tehnikami (knjigotiskom, ofsetnim tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali drugimi), na kopirnih strojih raznih vrst ali z računalniškimi tiskalniki; večina teh izdelkov je avtorsko zaščitena,
- tiskanje na nalepke, etikete,
- tiskanje pametnih kartic,
- direktno tiskanje tekstila, lesa, keramike, kovinskih, steklenih, plastičnih izdelkov npr. vrečk ipd.