Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti (02.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o gozdovih

 • Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

  Pogoji veljajo za naslednje storitve, ki se uvrščajo v ta SKD podrazred:

  • sajenje sadik gozdnega drevja,
  • varstvo pred divjadjo,
  • obžetev v lahkih delovnih razmerah,
  • priprava tal za naravno nasemenitev,
  • druga nezahtevna dela z ročnim orodjem.

  Izvajalec mora zagotoviti ustrezno strokovno usposobljenost kadra, ki opravlja posamezna dela v gozdu.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev gojenje in varstvo gozdov;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • gojenje gozdov: obnova in varovanje sestojev, nega gozda (redčenje, čiščenje, spopolnjevanje)
 • varstvo gozda in varovalnih pasov
 • gojenje panjevcev in plantaž gozdnega drevja
 • dejavnost gozdnih drevesnic
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Sajenje (pogozovanje) smrek;
 • Sajenje sadik gozdnega drevja, varstvo pred divjadjo, obžetev v lahkih delovnih razmerah, priprava tal za naravno nasemenitev, druga nezahtevna dela z ročnim orodjem: podučitev s strani delavca, ki izpolnjuje pogoje za nego mladovja;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021