Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gojenje rib za poribljavanje

Za opravljanje gojitve rib za poribljavanje je potrebno pridobiti dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje gojitve rib za poribljavanje je potrebno pridobiti dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.

  Dovoljenje lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • registracija dejavnosti gojitve vodnih organizmov,
  • ustreznost ribogojnice za posamezno vrsto gojitve,
  • pridobljena vodna pravica,
  • strokovno osebje,
  • znano poreklo rib,
  • način gojitve rib,
  • odobrena proizvodnja s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
  • vpis ribogojnice v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA).

  Za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje je potrebo vložiti vlogo na pristojni organ. Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna pristojni organ izda dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.

  Podrobneje

 • Vsak, ki se ukvarja z gojenjem rib za poribljavanje, mora imeti pridobljeno vodno pravico za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov.

  Vodna pravica je pravica do posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin, razen vodnega zemljišča, pridobljena z vodnim dovoljenjem.

  Vodno dovoljenje izda pristojni organ za nedoločen čas, vendar največ za 30 let.

  Podrobneje

 • Proizvodnja akvakulture je obrat za izvajanje dejavnosti, pridobitne ali nepridobitne, javne ali zasebne v zvezi z rejo, s posedovanjem in z gojenjem živali iz akvakulture ali vlaganjem v odprte vode. Odgovornost v proizvodnji akvakulture nosi nosilec dejavnosti proizvodnje akvakulture, ki je pravna ali fizična oseba.

  Vsaka proizvodnja akvakulture mora biti odobrena s strani pristojnega organa, razen izjem ki se lahko samo registrirajo v centralnem registru: proizvodnja akvakulture, kjer živali niso namenjene dajanju na trg, športno komercialni ribniki in proizvodnja akvakulture, ki daje živali iz akvakulture na trg izključno za prehrano ljudi in to manjše količine (3000 kg) neposredno končnemu potrošniku.

  POSTOPEK ODOBRITVE

  1. Nosilec dejavnosti mora najmanj 15 dni pred pričetkom dejavnosti vložiti vlogo pristojnemu organu. Vlogo se pripravi na predpisanemu obrazcu.

  2. Imenovana komisija s strani direktorja opravi pregled proizvodnje akvakulture. O pregledu je sestavljen tudi zapisnik. Komisijo sestavljata uradni veterinar, ki vodi postopek odobritve, in strokovni delavec Nacionalnega veterinarskega inštituta s področja zdravstvenega varstva rib.

  3. Na podlagi zapisnika o opravljenem pregledu proizvodnje akvakulture je izdana odločba o odobritvi. Vsako proizvodnjo akvakulture odobri direktor območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Proizvodnja akvakulture se vpiše v evidenco odobrenih obratov.

  Obvezno je tudi poročanje o letni proizvodnje akvakulture do 1. marca tekočega leta.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti gojenja rib za poribljavanje ni definirano.