Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gospodarski ribolov na morju

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje in ustrezen kader.

Gospodarski ribolov je ribolovna in pridobitna dejavnost. Pri tem gre za:

 • iskanje rib,
 • metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja,
 • prenos ulova na krov,
 • pretovarjanje,
 • obdržanje na krovu,
 • predelavo na krovu,
 • premestitev,
 • rejo v mrežastih kletkah,
 • pitanje,
 • iztovarjanje rib in ribiških proizvodov.

Z dejavnostjo gospodarskega ribolova se lahko ukvarjajo tako pravne kot fizične osebe, ki so ustrezno vpisane v evidenco ribičev - fizičnih oseb.

Za opravljanje gospodarskega ribolova je potrebno pridobiti dovoljenje za gospodarski ribolov.

Pravna ali fizična oseba lahko pridobi tudi posebno dovoljenje za gospodarski ribolov za izvajanje ribolova ob pojavu zimskih jat rib (ciplji) in ob množičnem pojavu rib v območju bližje obali.

Subjekt, ki izvaja dejavnost mora imeti veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov, upoštevati omejitve gospodarskega ribolova in ustrezno izvesti prvo prodajo.

Gospodarski ribolov je značilen predvsem na obalni regiji (občina Koper, Izola in Piran) za katero velja tesna prepletenost ribolova z življenjem tega območja. Gospodarski ribolov poleg zagotavljanja delovnih mest, povezuje gospodarstvo na celotni ravni regije predvsem z vidika turizma.

Slovenija ima tri ribiška pristanišča Koper, Izola in Piran.

Večina ribolovne dejavnosti se opravi v teritorialnih vodah. Kapaciteta ribiške flote (to so vse ribiške ladje, ki so vpisane v evidenco ribiških plovil) znaša 596,98 GT (tonaža) in  8.491,73 kW (zmogljivost).

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Dejavnost lahko opravljajo tudi posamezniki, ki so vpisani v evidenco ribičev - fizičnih oseb in imajo tako status kmeta v skladu s predpisi o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju.

  Ribiči, ki bi želeli pridobiti status ribiča – fizične osebe, morajo izbrisati svoj s.p. iz Poslovnega registra po prejemu odločbe o vpisu v evidenco ribičev - fizičnih oseb. Izbris je mogoč najhitreje 15 dni po prijavi izbrisa.

  AJPES ob izbrisu izda sklep, katerega kopijo mora ribič, skupaj z odločbo MKO, potrdilom o zdravstveni sposobnosti in doseženem finančnem cenzusom, predložiti pri prijavi na območni enoti ali pa na izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

  Dokazila

  Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) oziroma drugega ustreznega registra - pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

 • Dovoljenje za gospodarski ribolov je uradni dokument, ki imetniku podeljuje pravico do uporabe določenih ribolovnih zmogljivosti za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov.

  Posamezniki, ki želijo pridobiti dovoljenje za gospodarski ribolov, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik registrirana za opravljanje dejavnosti ribolova v skladu s predpisi;
  • da fizična oseba, ki želi pridobiti status ribiča – fizične osebe v skladu z Zakonom o morskem ribištvu, ni lastnica ali solastnica gospodarske družbe ali ni vpisana v register samostojnih podjetnikov posameznikov, ni uživalka pokojnine in pisno izjavi, da bo opravljala izključno gospodarski ribolov;
  • da je fizična oseba strokovno usposobljena za gospodarski ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, oziroma da ima pravna oseba vsaj eno osebo, ki je strokovno usposobljena za gospodarski ribolov skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;
  • da razpolaga z ribiškim plovilom, vpisanim v evidenco ribiških plovil;
  • da ji s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;
  • da ji dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZMR-2.

  Vlogo za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov se odda na obrazcu in mora vsebovati omenjena dokazila o izpolnjevanju pogojev, razen tistih, ki se vodijo v uradnih evidencah. Na podlagi vloge z ustreznimi dokazili pristojni organ izda dovoljenje za gospodarski ribolov.

  Dovoljenje se izda za nedoločen čas. Dovoljenje izda minister, pristojen za ribištvo, in vsebuje vse podatke o identifikaciji ribiškega plovila in upravljavca. Na dovoljenju so navedene tudi tehnične lastnosti ribiškega plovila in opreme.

  Posamezniki, ki želijo pridobiti dovoljenje za gospodarski ribolov morajo izpolnjevati dodatne pogoje. Po pridobitvi dovoljenja za gospodarski ribolov kot ribič-fizična oseba jo pristojni organ po uradni dolžnosti vpiše v evidenco ribičev.

  Dovoljenje ni prenosljivo. V času gospodarskega ribolova mora biti izdano dovoljenje na ribiškem plovilu. Na plovilu morajo biti tista ribiška orodja, ki so navedena na dovoljenju.

  Če število že izdanih dovoljenj presega s programom ribištva določene ribolovne možnosti, ki zagotavljajo trajnostno rabo rib, se novo dovoljenje ne izda. Dovoljenja se izdajo na podlagi časovnega zaporedja prispelih vlog.

  Transakcijski račun za plačilo upravne takse za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov je: SI56 0110 0100 0315 637, sklic 11 23302-7111002.

  Podrobneje

 • Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za gospodarski ribolov v območjih in primerih, kjer in ko gospodarski ribolov v skladu z Zakonom o ribištvu in predpisi Unije sicer ni dovoljen.

  Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda ob pojavu zimskih jat rib in ob množičnem pojavu rib v območju bližje obali.

  Za pridobitev posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov je potrebna prijava na poziv, ki ga objavi pristojni organ.

  Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda na podlagi predpisane vloge, veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in pozitivnega strokovnega mnenja javnega Zavoda za ribištvo Slovenije, ki določi pogoje za izlov.

  V kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje iz poziva, mu pristojni organ izda posebno dovoljenje za gospodarski ribolov. V nasprotnem primeru se vlagatelju izda zavrnilna odločba. 

  Dovoljenje velja samo za eno ribiško plovilo, posamezno plovilo pa lahko ima več posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov.

  Za pridobitev posebnega dovoljenja za gopodarski ribolov je potrebno imeti veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.

  Transakcijski račun za plačilo upravne takse za pridobitev posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov je: SI56 0110 0100 0315 637, sklic 11 23302-7111002.

  Podrobneje

 • Pri izvajanju gospodarskega ribolova je prepovedano:

  • loviti ribe z vlečnimi mrežami bližje kot 200 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene;
  • loviti ribe bližje kot 300 metrov do ribiškega plovila, ko ta sveti ali izvaja ribolov z obkroževalno mrežo;
  • postaviti stoječe mreže bližje kot 200 metrov od že položenih stoječih mrež;
  • izvajati ribolov bližje kot 150 metrov od objektov, namenjenih gojitvi morskih organizmov;
  • uporaba vseh vrst strgač v notranjih morskih vodah ter teritorialnih vodah Republike Slovenije;
  • loviti ribe v pristaniščih;
  • loviti ribe na področjih, označenih za izvedbo športnih ribolovnih tekmovanj;
  • loviti ribe z razstrelivi in strupi;
  • uporabljati naprave, ki omogočajo dihanje pod vodo.

  Dokazila

  Upoštevanje prepovedi preverja pooblaščena ribiška inšpekcija.

  Pravne podlage

 • Ribič lahko v prvi prodaji proda ribiške proizvode.

  Prva prodaja pomeni prvo dajanje v promet, kar pa pomeni imeti ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva vključno s ponujanjem za prodajo ali drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov.

  Ribič lahko v prvi prodaji proda ribiške proizvode le registiranemu kupcu, na dražbenem centru ali odobreni organizaciji. 

  Registriran kupec ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva je pravna oseba ali fizična oseba, ki ima obrate, registrirane ali odobrene s strani organa, pristojnega za veterino, ali drugi gospodarski subjekt, ki je vpisan v evidenco registriranih kupcev pri pristojnemu organu, ali odobrena organizacija proizvajalcev na področju ribištva.

  Pomembno je, da ribič proda le majhne količine ribiških proizvodov lastnega ulova neposredno končnemu potrošniku. Majhne količine so količine ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva do skupne teže 30kg na posameznega kupca. 

  Ribič mora upoštevati omejitve prodaje:

  1. Voditi seznam prve prodaje rib

  Seznam prve prodaje rib vodi poveljnik ribiškega plovila (v nadaljevanju: poveljnik), ki je odgovoren za ribiško plovilo in  ulovljene ribiške proizvode. Poveljnik ribiškega plovila izda obvestilo o prvi prodaji ribiškega proizvoda. Prav tako registriran kupec je  odgovoren za izdajo obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov.

  2. Ustrezno iztovarjanje rib

  Ribiški proizvodi morajo biti stehtani najpozneje ob iztovarjanju na merjenih in zapečatenih tehnicah, in sicer preden se ribiški proizvodi skladiščijo, prevažajo ali prodajajo. Za točnost tehtanja in vpise rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru je odgovoren poveljnik, če se ribiški proizvodi tehtajo na krovu ribiškega plovila. Vpis rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru mora biti čitljiv in nedvoumen. Podatke o tehtanju je potrebno hraniti 3 leta. Ulovljeni ribiški proizvodi in  proizvodi iz ribogojstva se morajo pred prvo prodajo shraniti v pošiljke, ki morajo biti označene.

  3. Vodenje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru

  Poveljnik ribiških plovil mora voditi ladijske dnevnike in dnevnike o iztovoru za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov v elektronski ali papirni obliki.

  Poveljnik, katera skupna dolžina ribiškega plovila je enaka ali večja od 12 metrov mora voditi elektronski ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru. V primeru, da je ribiško plovilo manjše od 12 metrov ter deluje samo v teritorialnih vodah Republike Slovenije in je na morju od odhoda do vrnitve v pristanišče manj kot 24 ur mora poveljnik voditi ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru v papirnati obliki. Poveljnik mora podatke iz ladijskega dnevnika, razen podatko o ulovu, izpolniti pred izplutjem iz pristanišča. Prav tako se mora ladijski dnevnik med izvajanjem ribolova nahajati na ribiškem plovilu. Pred iztovarjanjem ribiških proizvodov mora poveljnik izpolniti ladijski dnevnik za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov. Pred skladiščenjem, prevozom ali prodajo posameznih ribiških proizvodov mora izpolniti dokument o iztovoru. Ladijski dnevnik in deklaracija o iztovoru morata biti točno in čitljivo pripravljena.

  Pravne podlage

Povračilo škode

 • Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (v nadaljevanju ZUVRAS) omogoča slovenskim ribičem finančno pomoč.

  Uveljavljajo jo lahko kot nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in kot nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova.

  1. Nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu (14. člen ZUVRAS)

  Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov pri ribolovu v morju pod suverenostjo Republike Slovenije, ki utrpi materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu, ki jo je povzročilo tuje plovilo, je upravičen do nadomestila v višini nastale škode, povzročene v štirih letih od začetka uporabe tega zakona. Če je bil del škode že povrnjen iz drugega pravnega naslova, se izplačilo nadomestila za ta del zmanjša.

  2. Nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova (15. člen ZUVRAS)

  Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov je upravičen do nadomestila zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije v obdobju štirih let od začetka uporabe tega zakona, če je bilo za ribiško plovilo iz dovoljenja za gospodarski ribolov v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 oddanih skupaj vsaj 76 ladijskih dnevnikov.

  Nadomestilo se uveljavlja z eno vlogo za obdobje šestih mesecev. Izplača se za vsak dopolnjen meter dolžine plovila, in sicer kot zmnožek dopolnjenih metrov z vrednostjo 250 evrov za obdobje iz prejšnjega odstavka.

  Če je v dovoljenju za gospodarski ribolov navedenih več imetnikov, posameznemu imetniku pripada le sorazmerni delež nadomestila, izračunanega na ribiško plovilo v skladu s prejšnjo točko.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.