Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gradbeni nadzor

Glede na zahtevnost objekta in vrsto gradnje je treba imenovati nadzornika.

Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo. Če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima.

Kot nadzornik lahko nastopa na trgu samo pravna ali fizična oseba, ki pri graditvi istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec in ni v poslovni povezavi z izvajalcem.

Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje - vodjo nadzora. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

Strokovnjaki, ki opravljajo naloge nadzora so:

 • pooblaščeni arhitekti (PA)
 • pooblaščeni krajinski načrtovalec (PKA)
 • pooblaščeni prostorski načrtovalec (PPN)
 • pooblaščeni inženir (PI)
 • odgovorni nadzornik - naziv pridobljen po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)

Kot strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki v zvezi z graditvijo istega objekta ne nastopa kot strokovnjak, ki opravlja naloge vodje del v imenu izvajalca ali drug posameznik, ki opravlja druge naloge izvajalca.

Nadzornik ne sme izdelovati sprememb projektne dokumentacije, razen če pri istem objektu nastopa kot projektant.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Poklicni naziv pooblaščeni arhitekt v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prosto Slovenije (ZAPS).

  Poklicne naloge pooblaščenega arhitekta so:

  • arhitekturno projektiranje objektov, zlasti stavb in odprtega prostora,
  • vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
  • sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na urbanizem in strokovno področje arhitekture.

  Med poklicne naloge pooblaščenega arhitekta sodijo tudi:

  • vodenje projekta,
  • nadzor nad gradnjo,
  • izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega so pooblaščeni,
  • svetovanje in zastopanje naročnika,
  • vodenje investicije.

  Pooblaščeni arhitekt je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

  Pri opravljanju storitev se kot pooblaščeni arhitekt izkazuje z enotnim žigom z identifikacijsko številko in oznako.

  Podrobneje

 • Poklicni naziv pooblaščeni krajinski arhitekt v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prosto Slovenije (ZAPS).

  Poklicne naloge pooblaščenega krajinskega arhitekta so:

  • krajinsko arhitekturno projektiranje objektov, krajin in odprtega prostora,
  • sodelovanje pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov, v delu, ki se nanaša na strokovno področje krajinske arhitekture.

  Med poklicne naloge pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja in pooblaščenega krajinskega arhitekta sodijo tudi:

  • vodenje projekta,
  • nadzor nad gradnjo,
  • izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega so pooblaščeni,
  • svetovanje in zastopanje naročnika,
  • vodenje investicije.

  Pooblaščeni krajinski arhitekt je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

  Pri opravljanju storitev se kot pooblaščeni krajinski arhitekt izkazuje z enotnim žigom z identifikacijsko številko in oznako, za katero vrsto storitev ima pooblastilo.

  Podrobneje

 • Poklicni naziv pooblaščeni prostorski načrtovalec v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prosto Slovenije (ZAPS).

  Poklicne naloge pooblaščenega prostorskega načrtovalca so:

  • vodenje izdelave prostorskih izvedbenih aktov

  Pooblaščeni prostorski načrtovalec je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

  Podrobneje

 • Poklicni naziv pooblaščeni inženir v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

  Poklicne naloge pooblaščenega inženirja so:

  • gradbeno-tehnično projektiranje objektov,
  • sodelovanje pri izdelavi prostorskih aktov v delu, ki se nanaša na njegovo strokovno področje, ter
  • izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, pri čemer se:
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva nanašajo na:
    • strokovno področje gradbene stroke, zlasti na
    • izdelavo načrtov gradbenih, geotehničnih, voziščnih in podobnih konstrukcij stavb in drugih objektov ter drugih posegov v prostor in njihovo izvedbo,
    • izdelavo gradbenih načrtov gradbeno inženirskih objektov,
    • izdelavo statičnih in potresnih analiz, študij potresne ogroženosti objektov in geološko geomehanskih analiz temeljnih tal ter preskušanje gradbenega materiala;
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike nanašajo na:
    • strokovno področje elektrotehniške stroke, zlasti na
    • sisteme, postroje, opremo, naprave in inštalacije proizvodnje, prenosa, distribucije, transformacije in akumuliranja električne energije, uporabe električne energije, zaščite pred delovanjem strele in drugih prenapetosti, zaščite pred negativnimi učinki delovanja električne energije, razsvetljave, upravljanja, regulacije, avtomatizacije, meritev, krmiljenja, signalizacije in nadzorov, proti eksplozijskega, požarnega in tehničnega varovanja, medijskih tehnologij, telekomunikacij in informacijskih tehnologij;
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja strojništva nanašajo na
    • strokovno področje strojne stroke, zlasti na področje energetike in inštalacij v stavbah in gradbeno inženirskih objektih, tehnološke opreme in postrojenja, hidro-, termo- in nuklearno-energetskih postrojenj ter prenosnih in distribucijskih cevovodov;
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja tehnologije nanašajo na
    • strokovno področje tehnoloških strok, zlasti na področje kemije in kemijske tehnologije, živilske, farmacevtske, lesarske in tekstilne tehnologije, metalurgije, sanitarnega inženirstva, zobotehnike, biotehnologije, tehnologije tehniških proizvodov ter na področje gozdarstva in varnosti in zdravja pri delu;
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti nanašajo na
    • načrtovanje ukrepov požarne varnosti
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in rudarstva nanašajo na
    • strokovno področje geotehnologije in rudarstva, zlasti na področje geotehničnih konstrukcij, geotehnologije ter izkopov in podgradnje za podzemne objekte.

  Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geodezije se nanašajo na strokovno področje izvajanja geodetske dejavnosti, ki zajema:

  • izvajanje geodetskih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, geodetsko izmero in naloge v skladu s predpisi o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
  • geodetske meritve povezane s projektiranjem, gradnjo in uporabo objektov,
  • zakoličbo objektov,
  • izdelavo geodetskih načrtov, kontrolnih opazovanj in izdelavo deformacijskih analiz,
  • transformacije podatkov med različnimi državnimi koordinatnimi sistemi in
  • kartiranje, obdelavo, analizo in interpretacijo prostorskih podatkov.

  Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva se nanašajo na strokovno področje prometa, zlasti na:

  • dimenzioniranje horizontalnih elementov prometnih površin,
  • načrtovanje in izdelovanje tehnoloških načrtov v prometu,
  • izdelavo prometnih študij in prometnih modelov ter mobilnostnih načrtov,
  • načrtovanje prometne signalizacije, prometnih omrežij, ki temeljijo na prometnih modelih in prometnih napovedih, prometnih zapor, omrežja javnega potniškega prometa in konceptualnih zasnov prestopnih točk (postajališč), zasnov območij za pešce in umirjenega prometa,
  • načrtovanje in izvajanje ukrepov za povečanje prometne varnosti,
  • načrtovanje prometne infrastrukture,
  • načrtovanje, razvoj in implementacijo transportnih tehnologij in inteligentnih transportnih sistemov.

  Med poklicne naloge pooblaščenega inženirja sodijo tudi:

  • vodenje projektov,
  • nadzor nad gradnjo vseh vrst objektov,
  • vodenje del,
  • izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega so pooblaščeni,
  • svetovanje in zastopanje naročnika,
  • vodenje investicije.

  Pooblaščeni inženir je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ter se stalno poklicno usposablja. Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

  Pri opravljanju storitev se pooblaščeni inženir izkazuje z enotnim žigom z identifikacijsko številko.

  Podrobneje

 • Nadzor gradnje izvajata pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje, ter vsi ki imajo pridobljen naziv nadzorni inženir (odgovorni nadzornik) po ZGD-1.

  Naziv nadzorni inženir(odgovorni nadzornik) se z gradbenim zakonom umika, naloge pa prevzemata pooblaščeni arhitekt in pooblaščeni inženir.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.