Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gradnja omrežij in pripadajoče infrastrukture na področju elektronskih komunikacij

Gradnja, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v skladu s predpisi je v  javno korist. V javno korist je tudi gradnja elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči ter gradnja drugih elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti oseb javnega prava, nad temi nepremičninami ali pod njimi. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je državni nosilec urejanja prostora za področje načrtovanja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture.

Komunikacijska omrežja in pripadajoča oprema morajo biti, razen kjer dejanske in tehnične možnosti tega ne dopuščajo, grajeni tako, da je zaradi varstva okolja in omejevanja nepotrebnih posegov v prostor, javnega zdravja in javne varnosti omogočena njihova skupna uporaba, in trajnostno vzdržno.

Pri gradnji novih večstanovanjskih in nestanovanjskih stavb mora biti projektirana in zgrajena stavbna fizična infrastruktura do omrežnih priključnih točk in v njej pasivna komunikacijska infrastruktura v skupnih delih stavbe, ki je primerna za doseganje visokih hitrosti. V projektu in gradbeni izvedbi te infrastrukture mora biti predvidena in izdelana razdelilna točka, tako da je posameznemu operaterju omogočena povezava do vsakega dela stavbe (naročnika) posebej.

Navedeno se smiselno upošteva tudi pri rekonstrukciji stavbne fizične oziroma pasivne komunikacijske infrastrukture. Projektiranje in izgradnja stavbne fizične ter pasivne komunikacijske infrastrukture iz tega odstavka je strošek investitorja v gradnjo ali rekonstrukcijo večstanovanjske ali nestanovanjske stavbe.

Ta obveznost sicer ne velja pri gradnji ali rekonstrukciji stavb s skupno površino do 50 m², kmetijskih in gozdarskih gospodarskih poslopij, stavb, ki se uporabljajo izključno za religiozne namene, stavb, zaščitenih zaradi posebne zgodovinske, kulturne ali arhitekturne vrednosti in drugih stavb, kjer bi izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka pomenila nesorazmerne stroške v primerjavi s stroški projekta.

Infrastrukturni operater (zajema tako operaterja omrežja kot tudi fizično ali pravno osebo, ki zagotavlja fizično infrastrukturo, namenjeno zagotavljanju druge vrste gospodarske javne infrastrukture) mora pri gradbenih delih na fizični infrastrukturi vsaj 60 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, če gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa vsaj 90 dni pred predvidenim začetkom izvajanja gradbenih del sporočiti agenciji namero o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Za graditev komunikacijskih objektov je treba pridobiti gradbeno dovoljenje in prijaviti začetek gradnje skladno z Gradbenim zakonom, razen če gre za enostavne komunikacijske objekte. Komunikacijski objekt je stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki je del elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, vključno z morebitnimi napravami, lahko pa tudi naprava, oprema in infrastruktura, ki ni objekt po predpisih o graditvi objektov (32. točka 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah).

Tako v primeru enostavnih komunikacijskih objektov kot v primeru manj zahtevnih in zahtevnih objektov je v primeru gradnje na tujih zemljiščih treba upoštevati pravila o pridobitvi služnosti.

Po končani gradnji mora lastnik poslati podatke o komunikacijskem omrežju in pripadajoči infrastrukturi Geodetski upravi RS za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Splošni pogoji

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost gradnje omrežij in pripadajoče infrastrukture ne sodi v storitveno direktivo. Za čezmejno opravljanje dejavnosti veljajo enaki pogoji kot za slovenski subjekt, ki prvič vstopa v to dejavnost gradnje omrežij in pripadajoče infrastrukture.