Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izobraževanje na področju živinoreje

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje je namenjeno:

 • oskrbovalcem živali,
 • imetnikom živali za opravljanje zootehničnih opravil,
 • izvajalcem strokovnih nalog v živinoreji (kontrolorji, selekcionerji, nadkontrolorji, ocenjevalci domačih živali in podobno),
 • izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja),
 • ter za izvajalce osemenjevanja.

Glavni namen programa usposabljanja za oskrbovalce živali je predvsem, pridobitev osnovnega znanja s področja oskrbe živali.

Program namenjen imetnikom živali obsega usposabljanje za opravljanje zootehničnih opravil pri različnih vrstah živali

Program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih nalog obsega nadgradnjo, razširjanje in poglobljena znanja za potrebe izvajanja rejskih programov. Usposabljanje za izvajalce strokovnih  in izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji se izvaja na vsakih pet let in se zaključi s preizkusom znanja.

Program usposabljanja namenjen izvajalcem osemenjevanja, ima namen pridobiti ustrezno usposobljenost za opravljanje osemenjevanja. Izvajalec usposabljanja za izvajalce osemenjevanja je Nacionalni veterinarski inštitut na sedežih svojih območnih enot.

Izvajalec na podlagi potrditve o ustreznosti programa s strani pristojnega organa lahko opravlja strokovno usposabljanje v živinoreji. Izvajalec je dolžan izdajati potrdila o opravljanju preizkusu znanja ter potrdila o udeležbi in voditi evidenco o opravljenem usposabljanju.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalec strokovnega usposabljanje v živinoreji je izbran na podlagi pisnega potrdila o ustreznosti programa usposabljanja.

  Izvajalci usposabljanja morajo za potrditev programa od 1. junija do 15. julija tekočega leta preložiti na pristojni organ program usposabljanja za naslednje leto. Program se predloži v pisni ali elektronski obliki.

  Pristojni organ potrdi program usposabljanja najpozneje do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto.

  Izvajalcem strokovnih nalog in izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji pristojni organ izda potrdilo o ustreznosti programa usposabljanja vsakih pet let do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto.

  Izvajalec lahko opravljanja izobraževanje v živinoreji le če ima zagotovljen ustrezen kader, ustrezne tehnične in učne pripomočke, ustrezne prostore in opremo ter udeležencu zagotavlja gradiva.

  Podrobneje

 • Izvajalec strokovnega usposabljanja v živinoreji mora voditi evidence o opravljenih usposabljanjih in strokovnem usposabljanju in posredovati poročilo o izvedbi programov usposabljanja.

  EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH

  Evidenca o opravljenih usposabljanjih, ki jo vodi izvajalec strokovnega usposabljanja mora vsebovati podatke o:

  • vsebini programov, datumu in šifri potrdila programa;
  • trajanju programov;
  • rezultatih usposabljanja udeležencev;
  • udeležencih (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča  in datum rojstva).

  Izvajalci usposabljanja so dolžni zagotavljati trajni arhiv o podatkih o usposabljanju.

  POROČILO O IZVEDBI

  Izvajalec usposabljanja mora do 15. februarja tekočega leta na pristojni organ posredovati poročilo o izvedbi potrjenih programov v preteklem letu.

  Poročilo o izvedbi mora vsebovati:

  • uspešnost izvedbe programa;
  • število udeležencev;
  • podatke o udeležencih (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča  in datum rojstva) in
  • ostale posebnosti pri izvedbi programa.

  Dokazila

  Evidenca o opravljenem usposabljanju in poročilo o izvedbi programa.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti