SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa

Obratovalni monitoring je izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa, ki nastaja zaradi uporabe vira hrupa ali zaradi njegovega obratovanja.

V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec zagotavljati izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za:

 • cesto, na kateri je letni pretok večji od 3 000 000 vozil oziroma na poselitvenih območjih za cesto, na kateri je letni pretok večji od 1 000 000 vozil enkrat v obdobju petih let;
 • železniško progo, na kateri je letni pretok večji od 30 000 vozil oziroma na poselitvenih območjih za cesto, na kateri je letni pretok večji od 10 000 vozil enkrat v obdobju petih let;
 • letališče in helikoptersko vzletišče enkrat v obdobju petih let;
 • pristanišče enkrat v obdobju treh let;
 • skladišče ali druge odprte površine za pretovor blaga, če letna masa tega blaga presega 10.000 ton enkrat v obdobju treh let;
 • odprto parkirišče na katerem letni pretok vozil presega 1.000.000 vozil enkrat v obdobju treh let;
 • napravo in obrat enkrat v obdobju treh let.

Izvajanje obratovalnega monitoringa ocenjevanje hrupa opravlja oseba, ki je za to dejavnost pooblaščena. O opravljenem obratovalnem monitoringu ocenjevanja hrupa mora pooblaščena oseba izdelati poročilo o ocenjevanju hrupa.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.
   

   

   

 • Za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa je treba pridobiti pooblastilo.

  Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba pridobiti za:

  • ocenjevanje hrupa z meritvami na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1;
  • ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod in
  • ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa z meritvami na osnovi standarda ISO 10483 in z modelnim izračunom na podlagi računskih metod na osnovi standarda SIST ISO 1996-1 in v povezavi s tehnično specifikacijo ISO/TS 13474.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa mora pooblaščenec imeti akreditacijo in merilno opremo.

  Podrobneje

 • O opravljenem prvem ocenjevanju hrupa in obratovalnem monitoringu mora pooblaščeni izvajalec ocenjevanja hrupa izdelati poročilo o ocenjevanja hrupa.

  Poročilo o ocenjevanju hrupa mora vsebovati najmanj podatke o:

  • pooblaščenem izvajalcu ocenjevanja hrupa;
  • zavezancu in njegovi dejavnosti;
  • viru hrupa z opisom njegovih glavnih tehničnih značilnostih;
  • obratovalnem stanju vira hrupa v času meritev, vključno s številom vozil, vlakov, letal ali drugih virov glede na kategorijo virov hrupa;
  • času, dnevu in kraju ocenjevanja hrupa;
  • merilni opremi ocenjevanja hrupa, uporabljenih metodah in standardih;
  • instrumentu in kalibracijah oziroma uporabljenem računalniškem programu, s katerim je bilo opravljeno ocenjevanje hrupa, upoštevajoč računske metode oziroma druge metode, določene s predpisom ali standardom, ki ureja hrup za posamezni vir hrupa;
  • upoštevanih meteoroloških parametrih za ocenjevanje hrupa (temperatura zraka, hitrost vetra, normalni zračni pritisk, relativna vlažnost zraka, oblačnost) in stanja okolice (vrsta talnega okrova, pozidanost);
  • mestih ocenjevanja hrupa, izraženih v koordinatah veljavnega koordinatnega sistema;
  • rezultatih ocenjevanja hrupa v obliki ustreznih kazalcev hrupa L(dan), L(večer), L(noč), L(dvn) in L(AF,01) glede na način ocenjevanja z upoštevanjem vseh popravkov ali v obliki drugih kazalcev hrupa,
  • vrednotenju ocenjenih kazalcev hrupa glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa, pri čemer se pri ocenjevanju upošteva dejansko izračunana vrednost kazalcev hrupa, če so za posamezni vir hrupa predpisani ali določeni s standardi;
  • uvrstitvi območij, na katere ima vir hrupa vpliv, v območja varstva pred hrupom v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju;
  • podatkih o namenski rabi prostora na območju izvajanja ocenjevanja hrupa iz občinskih predpisov na področju urejanja prostora;
  • drugih dejstvih, pomembnih za ocenjevanje hrupa.

  Kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije virov hrupa mora zavezanec predložiti pristojnemu organu najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

  Poročilo o ocenjevanju hrupa morata zavezanec in izvajalec ocenjevanja hrupa hraniti najmanj pet let.

  Dokazila

  Poročilo o ocenjevanju hrupa

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020