Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa

Obratovalni monitoring je izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa, ki nastaja zaradi uporabe vira hrupa ali zaradi njegovega obratovanja.

V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec zagotavljati izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za:

 • cesto, na kateri je letni pretok večji od 3 000 000 vozil oziroma na poselitvenih območjih za cesto, na kateri je letni pretok večji od 1 000 000 vozil enkrat v obdobju petih let;
 • železniško progo, na kateri je letni pretok večji od 30 000 vozil oziroma na poselitvenih območjih za cesto, na kateri je letni pretok večji od 10 000 vozil enkrat v obdobju petih let;
 • letališče in helikoptersko vzletišče enkrat v obdobju petih let;
 • pristanišče enkrat v obdobju treh let;
 • skladišče ali druge odprte površine za pretovor blaga, če letna masa tega blaga presega 10.000 ton enkrat v obdobju treh let;
 • odprto parkirišče na katerem letni pretok vozil presega 1.000.000 vozil enkrat v obdobju treh let;
 • napravo in obrat enkrat v obdobju treh let.

Izvajanje obratovalnega monitoringa ocenjevanje hrupa opravlja oseba, ki je za to dejavnost pooblaščena. O opravljenem obratovalnem monitoringu ocenjevanja hrupa mora pooblaščena oseba izdelati poročilo o ocenjevanju hrupa.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa je treba pridobiti pooblastilo.

  Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba pridobiti za:

  • ocenjevanje hrupa z meritvami na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1;
  • ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod in
  • ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa z meritvami na osnovi standarda ISO 10483 in z modelnim izračunom na podlagi računskih metod na osnovi standarda SIST ISO 1996-1 in v povezavi s tehnično specifikacijo ISO/TS 13474.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa mora pooblaščenec imeti akreditacijo in merilno opremo.

  Podrobneje

 • O opravljenem prvem ocenjevanju hrupa in obratovalnem monitoringu mora pooblaščeni izvajalec ocenjevanja hrupa izdelati poročilo o ocenjevanja hrupa.

  Poročilo o ocenjevanju hrupa mora vsebovati najmanj podatke o:

  • pooblaščenem izvajalcu ocenjevanja hrupa;
  • zavezancu in njegovi dejavnosti;
  • viru hrupa z opisom njegovih glavnih tehničnih značilnostih;
  • obratovalnem stanju vira hrupa v času meritev, vključno s številom vozil, vlakov, letal ali drugih virov glede na kategorijo virov hrupa;
  • času, dnevu in kraju ocenjevanja hrupa;
  • merilni opremi ocenjevanja hrupa, uporabljenih metodah in standardih;
  • instrumentu in kalibracijah oziroma uporabljenem računalniškem programu, s katerim je bilo opravljeno ocenjevanje hrupa, upoštevajoč računske metode oziroma druge metode, določene s predpisom ali standardom, ki ureja hrup za posamezni vir hrupa;
  • upoštevanih meteoroloških parametrih za ocenjevanje hrupa (temperatura zraka, hitrost vetra, normalni zračni pritisk, relativna vlažnost zraka, oblačnost) in stanja okolice (vrsta talnega okrova, pozidanost);
  • mestih ocenjevanja hrupa, izraženih v koordinatah veljavnega koordinatnega sistema;
  • rezultatih ocenjevanja hrupa v obliki ustreznih kazalcev hrupa L(dan), L(večer), L(noč), L(dvn) in L(AF,01) glede na način ocenjevanja z upoštevanjem vseh popravkov ali v obliki drugih kazalcev hrupa,
  • vrednotenju ocenjenih kazalcev hrupa glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa, pri čemer se pri ocenjevanju upošteva dejansko izračunana vrednost kazalcev hrupa, če so za posamezni vir hrupa predpisani ali določeni s standardi;
  • uvrstitvi območij, na katere ima vir hrupa vpliv, v območja varstva pred hrupom v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju;
  • podatkih o namenski rabi prostora na območju izvajanja ocenjevanja hrupa iz občinskih predpisov na področju urejanja prostora;
  • drugih dejstvih, pomembnih za ocenjevanje hrupa.

  Kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije virov hrupa mora zavezanec predložiti pristojnemu organu najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

  Poročilo o ocenjevanju hrupa morata zavezanec in izvajalec ocenjevanja hrupa hraniti najmanj pet let.

  Dokazila

  Poročilo o ocenjevanju hrupa

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020