Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa stanja tal je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec. Uporablja se tudi za izdelavo ocene kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocene kakovosti tal iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in strokovne ocene o možnem namenu uporabe in količini komposta ali digestata in analize tal iz predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.

Obratovalni monitoring stanja tal obsega:

 • odvzem vzorcev tal,
 • zapis o vzorčenju tal,
 • shranjevanje in prevoz vzorcev tal,
 • prevzem vzorcev tal v laboratoriju,
 • predpripravo vzorcev tal v laboratoriju,
 • merjenje in analizo parametrov odvzetih vzorcev tal,
 • vrednotenje rezultatov analiz in vpliva glede na posamezne parametre, ki so predmet obratovalnega monitoringa stanja tal, in
 • izdelavo poročila o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja ničelnega stanja tal ali obratovalnega monitoringa stanja tal ter ustrezna dokazila. Po administrativnem in vsebinskem pregledu vloge se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.

  Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti in se lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

  V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici. Slednja se v evidenco lahko vpiše na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.

  Podrobneje

 • Poročilo mora vsebovati podatke o:

  • izvajalcu obratovalnega monitoringa (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika),
  • zavezancu (firma in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika) in njegovi dejavnosti,
  • vzorčnih mestih za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal,
  • vrsti meritev in obsegu parametrov v skladu z 8. členom tega pravilnika, ki so vključeni v obratovalni monitoring stanja tal,
  • pogostosti in času vzorčenja,
  • načinu in uporabljenih metodah vzorčenja,
  • opremi za vzorčenje, vključno s kakovostjo merilne opreme,
  • pogojih hrambe vzorcev,
  • izmerjenih vsebnostih posameznih parametrov obratovalnega monitoringa stanja tal na vsakem vzorčnem mestu v skladu z 12. členom tega pravilnika, vključno s povprečnimi vsebnostmi teh parametrov,
  • izmerjenih vsebnostih parametrov v posnetku ničelnega stanja vsakega vzorčnega mesta v skladu z 12. členom tega pravilnika, vključno s povprečnimi vsebnostmi teh parametrov,
  • uporabljenih analiznih metodah in merilni opremi ter merilni negotovosti in meji določljivosti uporabljenih analiznih metod,
  • rezultatih spremembe vsebnosti parametrov na vsakem vzorčnem mestu v skladu z 12. členom tega pravilnika,
  • vrednotenju parametrov na vsakem vzorčnem mestu v skladu z 12. členom tega pravilnika
  • sklepnih ugotovitvah o vplivu na tla ter o pomanjkljivostih in negotovostih, ki so povezane s podatki o tleh ter s pripravo poročila. Vključevati morajo strokovno obrazložitev vrednotenja parametrov z vidika kemijske in pedološke stroke ter biti pripravljene kot končno skupno mnenje o vplivu na stanje tal ob hkratnem upoštevanju kemijskega in pedološkega vidika, in
  • kontaktni osebi izvajalca obratovalnega monitoringa za zagotavljanje dodatnih informacij glede vzorčenja tal ter interpretacije podatkov o vzorčenju in rezultatih analize tal

  Poročilo mora poleg zgoraj navedenih podatkov vsebovati še:

  • podatke o posnetku ničelnega stanja območja naprave, če gre za prvo poročilo, izdelano v skladu s tem pravilnikom,
  • opis in fotografije vsakega vzorčnega mesta,
  • strokovno utemeljitev in obrazložitev morebitnega predloga dodatnih vzorčnih mest iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika,
  • ugotovitve preveritve ustreznosti vsakega vzorčnega mesta in
  • ugotovitve o morebitnih odstopanjih od zahtev iz 6. člena tega pravilnika.

  K poročilu morajo biti priloženi zapisi o vzorčenju tal na obrazcu iz priloge 5 tega pravilnika.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu za preteklo koledarsko leto izvajanja obratovalnega monitoringa mora zavezanec predložiti Agenciji RS za okolje najpozneje do 31. marca tekočega leta. Zavezanec mora poročilo hraniti ves čas obratovanja naprave.

  Če je zavezancu izdana odločba za izvedbo ukrepov ob prenehanju obratovanja naprave, hrani poročila do dokončanja izvedbe teh ukrepov.

  Dokazila

  • poročilo o obratovalnem monitoringu stanja tal,
  • ocena kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine,
  • ocena kakovosti tal in
  • strokovna ocena o možnem namenu uporabe in količini komposta ali digestata in analize tal.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

V evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici.

Oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici, se lahko vpiše v evidenco na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.