SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje strokovnih srečanj v zdravstvu

Poklicna odgovornost zdravnic in zdravnikov ter doktoric in doktorjev dentalne medicine zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja.

Ves čas svojega poklicnega dela so dolžni izbirati programe stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke.

Namen stalnega podiplomskega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja zdravnikov ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do bolnika, javnosti in svojega poklica.

Strokovna srečanja so ena od vrst stalnega podiplomskega izpopolnjevanja (link), ki ga potrebujejo zdravniki specialisti, doktorji dentalne medicine in doktorji dentalne medicine specialisti potrebujejo.

Strokovna srečanja lahko izvajajo pravne in fizične osebe, ki so za izvajanje strokovnih srečanj pridobile pooblastilo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju:zbornica) izda pooblastilo tistemu organizatorju strokovnega srečanja, ki želi, da se strokovno srečanje, ki ga organizira, prizna za stalno podiplomsko izpopolnjevanje, in da se določijo kreditne točke.

  Organizator na zbornico naslovi vlogo za pooblastilo in priznanje stalnega podiplomskega izpopolnjevanja. Zbornica vlogo posreduje Slovenskemu zdravniškemu društvu, ki pripravi predlog za izdajo pooblastila ter dodelitev določenega števila kreditnih točk za domače strokovno srečanje v 30 dneh. Če zbornica v tem času ne prejme predloga, o vlogi odloči sama.

  Če Slovensko zdravniško društvo predlaga zbornici, da pooblastila ne izda, mora svoje stališče obrazložiti. Zbornica izda pooblastilo organizatorju v roku 90 dni od vložitve popolne vloge. Če zbornica vlogo zavrne, mora zavrnitev obrazložiti. V primeru kršitve ali prekoračitve določil pooblastila, zbornica odvzame pooblastilo.

  Pooblastilo se lahko izda za organiziranje posameznega strokovnega srečanja, za sklop strokovnih srečanj v določenem časovnem obdobju ali za strokovna srečanja, ki se organizirajo v rednih časovnih presledkih za obdobje največ 12 mesecev.

  Organizator mora dokazati, da je usposobljen za organizacijo strokovnega izpopolnjevanja in jamčiti, da je program strokovno neoporečen in da upošteva etična načela kodeksa medicinske deontologije in mednarodnih dogovorov.

  Vlogo za dodelitev števila kreditnih točk za določeno strokovno srečanje na Zdravniško zbornico Slovenije naslovi organizator najmanj dva meseca pred izvedbo strokovnega srečanja. Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • naslov strokovnega srečanja, datum, kraj, trajanje in ime organizatorja;
  • ime in naslov odgovornega nosilca izpopolnjevanja;
  • ime in naslov kontaktne osebe za izvedbo izpopolnjevanja;
  • obliko izpopolnjevanja;
  • določitev programa in opredelitev ciljev izpopolnjevanja;
  • ciljno populacijo;
  • predvideno število udeležencev;
  • predvideno kotizacijo;
  • opis storitev, ki jih nudi udeležencem;
  • opis morebitnega preverjanja znanja;
  • določitev jezika, v katerem bo potekalo izpopolnjevanje.

  Vloga mora vsebovati tudi dokumentiranje procesa, uporabljenega za določitev potrebe po takšnem izobraževanju. Potencialni udeleženec mora biti seznanjen s potrebnim predznanjem in veščinami, ki so nujne za polno sodelovanje in razumevanje izobraževanja.

  Organizator mora ovrednotiti kakovost in učinkovitost učnega procesa. Vloga mora vsebovati opredelitev pričakovane teoretične in/ali praktične koristi za udeleženca.

  V primerih, ko zbornica izda pooblastilo za strokovna srečanja v rednih časovnih presledkih, sporoči organizator naslove teh srečanj najkasneje do preteka 12 mesecev. Za taka strokovna srečanja se lahko dodelita največ dve kreditni točki.

  Zbornica z organizatorjem strokovnega srečanja pred izvedbo sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.

  Zbornica šteje kot dokazilo udeležbe zdravnika na strokovnem srečanju originalni dokument organizatorja, ki vsebuje:

  • ime, naslov in pečat organizatorja;
  • naslov in leto programa;
  • seznam udeležencev z imenom, priimkom, naslovom in podpisi udeležencev.

  Zbornica od organizatorja lahko vedno zahteva predložitev druge dokumentacije, ki jo mora organizator imeti za izvajanje strokovnega srečanja.

  V primeru, da se odobri vloga za izdajo pooblastila ter priznavanje in dodelitev kreditnih točk za plačljivo srečanje, se vloga šteje kot naročilnica in je organizator dolžan plačati stroške za postopek izdaje pooblastila ter priznavanje in dodelitev kreditnih točk za strokovno srečanje v protivrednosti 5,04 eurov na udeleženca seminarja, in sicer tako, da nakaže 2,52 eura Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) in 2,52 eura Slovenskemu zdravniškemu društvu, v skladu z veljavnim cenikom. Znesek vključuje 22-odstotni DDV.

  Organizator se zavezuje v petih dneh po izvedbi srečanja zbornici posredovati ločena seznama aktivnih in pasivnih udeležencev na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice. Po prejemu seznamov udeležencev bosta zbornica in Slovensko zdravniško društvo izdali račun, ki ju organizator oziroma plačnik plača v roku 15 dni, v primeru zamude pa tudi zakonite zamudne obresti.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem vam ni potrebno pridobiti dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021