Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje univerzalne storitve v javnem komunikacijskem omrežju

Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego.

Najmanjši nabor storitev, ki ga mora izvajalec univerzalne storitve zagotavljati 24 ur na dan in sedem dni v tednu vključuje:

 • priključitev na javno komunikacijsko omrežje,
 • govorne komunikacije,
 • faksimilne komunikacije,
 • podatkovne komunikacije s prenosno hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do interneta,
 • zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih,
 • zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo iz katerih je možno brezplačno in brez uporabe plačilnih sredstev klicati številke za klic v sili,
 • zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike invalide.

Izvajalec univerzalne storitve mora na razumno zahtevo fizične ali pravne osebe zagotoviti priključitev na javno komunikacijsko omrežje in dostop do javnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Priključitev je izvedena z žičnimi ali brezžičnimi tehnologijami. 

Izvajalec univerzalne storitve mora zagotavljati službo za pomoč in prijavo napak in okvar. Služba mora delovati neprekinjeno 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

Okvare morajo biti odpravljene v čim krajšem času brez poslabšanja kakovosti storitev iz nabora univerzalne storitve. Prijave okvar morajo biti zabeležene s pomočjo informacijskega sistema za obdelavo podatkov.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se je treba predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Ponudnik storitev je pravna ali fizična oseba, ki storitve zajema, hrambe ali spremljevalne storitve na trgu ponuja drugim fizičnim ali pravnim osebam. 

  Ponudnik storitev mora izpolnjevati splošne pogoje:

  • da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
  • da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
  • da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden kateri koli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
  • da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem, obsodba pa še ni izbrisana; je ekonomsko-finančno sposoben,
  • da ponudniku na kateri koli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s storitvami hrambe in spremljevalnimi storitvami.

  Skladno z regulativnim okvirom s področja elektronskih komunikacij je dovoljeno tudi čezmejno opravljanje storitev pod pogojem, da se predhodno obvesti AKOS.

  Pravne podlage

 • Izvajalca univerzalne storitve imenuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

  Agencija je odločbe izdala po opravljeni analizi stanja glede posameznih storitev iz nabora univerzalne storitve, postopku javnega posvetovanja in zaključenem postopku javnega razpisa.

  Izvajalec univerzalne storitve zagotavljanja in dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih je družba TSmedia, d. o. o.

  Izvajalec univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji, zagotavljanja vzpostavljanja in sprejemanja nacionalnih in mednarodnih klicev je družba Telekom Slovenije, d. d..

  Odločbe se izdajo za obdobje petih let, če ni v zakonu določeno drugače. 

  Podrobneje

 • Izvajalec univerzalne storitve mora zagotoviti univerzalni imenik in univerzalno imeniško službo. 

  • Univerzalni imenik

  Univerzalni imenik mora vsebovati podatke o vseh naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev, ki se morajo predhodno strinjati z objavo podatkov v imeniku. Univerzalni imenik je lahko v tiskani oziroma elektronski obliki.

  Podatke v univerzalnem imeniku je treba redno oziroma najmanj enkrat letno obnavljati.

  • Univerzalna imeniška služba

  Univerzalna imeniška služba, do katere morajo imeti po dostopni ceni dostop vsi končni uporabniki, vključno z uporabniki javnih govorilnic, mora dajati podatke o vseh naročnikih, ki so vključeni v univerzalni imenik. Podatke, ki jih daje univerzalna imeniška služba, morajo biti obnovljeni najmanj enkrat mesečno.

  Pravne podlage

 • Izvajalec univerzalne storitve mora naročnikom, s katerimi ima sklenjeno naročniško razmerje, dati na razpolago osnovno stopnjo razčlenitve računa.

  Osnovna stopnja razčlenitve računa omogoča preverjanje in nadzor uporabe in zaračunanega zneska. Ta razčlenitev ne sme obsegati klicev na brezplačne telefonske številke, vključno s številkami za klice v sili.

  Osnovna stopnja razčlenitve računa se naročnikom pošlje brezplačno in ob izstavitvi vsakega računa, razen če naročnik izvajalca univerzalne storitve obvesti, da razčlenitve računa ne želi prejemati.

  Operater na zahtevo naročnika javno dostopnih telefonskih storitev lahko izda razčlenjen račun, ki presega osnovno stopnjo razčlenitve računa.Takšne razčlenitve morajo biti opredeljene v splošnih pogojih; če jih operater nudi odplačno, morajo biti njihove cene določene v višini dejanskih stroškov, ki jih imajo operaterji z zahtevano dodatno razčlenitvijo.

  Pri tem mora biti zagotovljeno varovanje zasebnosti klicočih uporabnikov, ki so fizične osebe in klicanih naročnikov tako, da se izpustijo ali prikrijejo zadnja tri mesta klicanih telefonskih številk (klicanih številk operaterju ni treba prikriti v primeru zakonsko določenih izjem).

  Pravne podlage

 • Izvajalec univerzalne storitve mora zagotavljati javne telefonske govorilnice ali druge dostopovne točke za javno govorno telefonijo.

  Izvajalec mora poskrbeti, da javne telefonske govorilnice zagotovijo najmanj:

  • brezplačen dostop do številk za klice v sili in to brez uporabe kakršnihkoli plačilnih sredstev,
  • dostop do univerzalne imeniške službe,
  • neoviran dostop do vseh nekomercialnih telefonskih številk,
  • tonsko izbiranje,
  • prikaz tekočega plačila.

  V javnih telefonskih govorilnica morajo biti na voljo vsaj naslednje informacije:

  • podatki o operaterju javne govorilnice,
  • podatki o cenah klicev oziroma o dostopnosti teh podatkov,
  • podatki o številkah za klice v sili,
  • navodila, kako ravnati v primeru okvar.

  Javne govorilnice morajo delovati nemoteno 24 ur na dan in sedem dni v tednu, okvare javnih telefonskih govorilnic pa morajo biti odpravljene v najkrajšem možnem času.

  Pravne podlage

 • Izvajalec univerzalne storitve meri in beleži naslednje statistične parametre kakovosti za čas izvedbe in kakovost storitev, povezane z izvajanjem univerzalne storitve:

  • rok za izvedbo začetne priključitve,
  • razpoložljivost storitve
  • rok odprave okvar,
  • delež neuspelih klicev,
  • čas vzpostavljanja zveze,
  • običajno razpoložljiva prenosna hitrost prenosa podatkov,
  • minimalna hitrost prenosa podatkov,
  • maksimalna skupna zakasnitev prenosa podatkov,
  • izgube paketov pri prenosu podatkov,
  • minimalna mesečna količina prenesenih podatkov k naročniku,
  • odzivni čas univerzalne imeniške službe,
  • delež delujočih javnih telefonskih govorilnic,
  • delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu.

  Izvajalec univerzalne storitve mora poskrbeti, da se parametre kakovosti meri v skladu z definicijami in metodami merjenja iz slovenskih standardov SIST EG 201 769-1, EG 202 057-1, EG 202 057-4 in družine standardov EG 202 057.

  Pravne podlage

 • Izvajalec univerzalne storitve mora najkasneje do 31. marca za preteklo leto na svoji spletni strani objaviti podatke o kakovosti univerzalne storitve, po parametrih kakovosti in le-to dostaviti AKOS-u.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost izvajanja univerzalne storitve v javno komunikacijskem omrežju ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
18. 1. 2021