Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvedeniška dela za sevalno in jedrsko varnost

Upravljavci jedrskih in sevalnih objektov morajo glede posameznih vprašanj sevalne in jedrske varnosti pridobiti mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost.

Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost so pravne ali fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo organa, pristojnega za jedrsko varnost.

Področja sevalne in jedrske varnosti

Pogoji

 • Pravne ali fizične osebe pridobijo pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost, če za posamezna področja jedrske in sevalne varnosti, za katera nameravajo pridobiti pooblastilo, imenujejo odgovorne strokovnjake in izmed njih določijo odgovornega vodjo področja jedrske in sevalne varnosti in izpolnjujejo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca predpisane pogoje.

  Pravna ali fizična oseba lahko pridobi pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca na posameznem področju sevalne in jedrske varnosti ali hkrati na več področjih sevalne in jedrske varnosti.

  Področja sevalne in jedrske varnosti iz prejšnjega odstavka so določena v Prilogi 1 Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost.

  V vlogi za pridobitev pooblastila mora pravna ali fizična oseba navesti oziroma priložiti vlogi:

  • področja sevalne in jedrske varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo;
  • reference s področij jedrske in sevalne varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo;
  • dokazila o imenovanju odgovornih strokovnjakov in določitvi odgovornega vodje področja jedrske in sevalne varnosti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

  Poleg dokazil in navedb iz prejšnjega odstavka mora vloga fizične osebe vsebovati tudi:

  • ime in priimek, naslov in državljanstvo;
  • izjavo, da ni pod nikakršno poslovno ali finančno odvisnostjo, ki bi lahko vplivala na njeno strokovno presojanje.

  Poleg zgoraj navedenih dokazil mora vloga pravne osebe vsebovati tudi:

  • ime podjetja in sedež;
  • podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, in
  • zadnjo potrjeno verzijo programa zagotovitve kakovosti in seznam vseh dokumentov, pomembnih z vidika sistema kakovosti.

  Pooblastilo se izda za največ pet let.

  Podrobneje

 • Oblika in vsebina strokovnega mnenja pooblaščenega izvedenca sta določeni v Prilogi 3 Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost.

  Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka mora v zaključku jasno izraziti pozitivno ali negativno oceno dokumenta ali dejavnosti, ki je bila predmet strokovne ocene, v skladu s prilogo 3 Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost morajo o svojem delu organu, pristojnemu za jedrsko varnost, poročati vsako leto, na njegovo zahtevo pa tudi pogosteje.

  Letno poročilo je treba posredovati pristojnemu organu do 31. januarja za preteklo leto.

  V letnem poročilu morajo pooblaščeni izvedenci poročati o:

  • pomembnih spremembah pri pooblaščenem izvedencu, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za pooblastitev;
  • izdelanih strokovnih mnenjih in
  • drugih dejavnostih na področjih pooblastitve.

  Poleg letnih poročil so pooblaščeni izvedenci pristojnemu organu dolžni poročati tudi o vseh pomembnih ugotovitvah in nepravilnostih, ki jih ugotovijo kot pooblaščeni izvedenci.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020