Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Laboratoriji za izvajanje uradnega nadzora prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Laboratorijske analize za izvajanje uradnega nadzora prometa in uporabe FFS lahko opravljajo le laboratoriji, ki imajo pridobljeno javno pooblastilo za določene vrste analiz s področja FFS.

Javno pooblastilo dodeli Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) laboratorijem, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in imajo pridobljeno akreditacijsko listino, ter sodelujejo v mednarodnih laboratorijskih shemah.

Listino izda Slovenska akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki ima z Evropsko akreditacijo sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij.

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Pristojni organ dodeli javno pooblastilo laboratorijem, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in imajo pridobljeno akreditacijsko listino, ter sodelujejo v mednarodnih laboratorijskih shemah.

  V javnem razpisu se določijo  podrobnejša merila za izbor izvajalcev za določene vrste analiz s področja FFS. Po opravljenem javnem razpisu izda pristojni organ odločbo o izbiri laboratorija za izvedbo določene vrste analiz s področja FFS.

  Medsebojne pravice in obveznosti pristojni organ in laboratorij uredita s pogodbo.

  Pristojni organ pooblasti laboratorij za dobo petih let.

  Podrobneje

  • ima strokovno znanje, opremo in infrastrukturo, ki so potrebni za opravljanje nanj prenesenih nalog uradnega nadzora,
  • ima zadostno število ustrezno usposobljenih in izkušenih članov osebja,
  • je nepristransko in ni v nikakršnem nasprotju interesov, zlasti pa ni v položaju, ki bi lahko neposredno ali posredno vplival na nepristranskost njegovega strokovnega ravnanja, kar zadeva izvajanje nanj prenesenih nalog uradnega nadzora,
  • dela in je akreditiran v skladu z ustreznimi standardi za zadevne prenesene naloge, vključno s standardom EN ISO/IEC 17020 »Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo«,
  • ima zadostna pooblastila za izvajanje nanj prenesenih nalog uradnega nadzora.
 • Izvajalci nalog uradnega nadzora prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki izpolnjujejo pogoje, se izberejo na podlagi javnega razpisa pristojnega organa. Pri izbiri se upoštevajo naslednja merila:

  • višina cene posamezne naloge,
  • dostopnost osebja v času zunaj rednega delovnega časa,
  • ustrezno zagotavljanje uspešnega in učinkovitega usklajevanja med pristojnim organom in pooblaščeno osebo glede na vsebino določenih nalog,
  • odzivni čas glede na zahtevo in dodatna merila, ustrezna za posamezno področje dela.

  Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost je regulirana z zakonodajo Evropske unije, ki se neposredno uporablja v Republiki Sloveniji, in čezmejnega opravljanja dejavnosti ne opredeljuje. Pogoji so enaki kot pogoji za ustanavljanje.