Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pri nabiranju školjk gre za dejavnost nabiranja morskih organizmov.

Školjke lahko nabira vsaka oseba, ki ima veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov. Pri izvajanju prostočasnega ribolova je prepovedano nabirati školjke.

Kakovostna voda, primerna za življenje in rast morskih školjk, je v tistih mejah delov morja, kjer so poligoni na površini morja s poligonskih točkami.

Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Dovoljenje za gospodarski ribolov je uradni dokument, ki imetniku podeljuje pravico do uporabe določenih ribolovnih zmogljivosti za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov.

  Posamezniki, ki želijo pridobiti dovoljenje za gospodarski ribolov, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik registrirana za opravljanje dejavnosti ribolova v skladu s predpisi;
  • da fizična oseba, ki želi pridobiti status ribiča – fizične osebe v skladu z Zakonom o morskem ribištvu, ni lastnica ali solastnica gospodarske družbe ali ni vpisana v register samostojnih podjetnikov posameznikov, ni uživalka pokojnine in pisno izjavi, da bo opravljala izključno gospodarski ribolov;
  • da je fizična oseba strokovno usposobljena za gospodarski ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, oziroma da ima pravna oseba vsaj eno osebo, ki je strokovno usposobljena za gospodarski ribolov skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;
  • da razpolaga z ribiškim plovilom, vpisanim v evidenco ribiških plovil;
  • da ji s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;
  • da ji dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZMR-2.

  Vlogo za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov se odda na obrazcu in mora vsebovati omenjena dokazila o izpolnjevanju pogojev, razen tistih, ki se vodijo v uradnih evidencah. Na podlagi vloge z ustreznimi dokazili pristojni organ izda dovoljenje za gospodarski ribolov.

  Dovoljenje se izda za nedoločen čas. Dovoljenje izda minister, pristojen za ribištvo, in vsebuje vse podatke o identifikaciji ribiškega plovila in upravljavca. Na dovoljenju so navedene tudi tehnične lastnosti ribiškega plovila in opreme.

  Posamezniki, ki želijo pridobiti dovoljenje za gospodarski ribolov morajo izpolnjevati dodatne pogoje. Po pridobitvi dovoljenja za gospodarski ribolov kot ribič-fizična oseba jo pristojni organ po uradni dolžnosti vpiše v evidenco ribičev.

  Dovoljenje ni prenosljivo. V času gospodarskega ribolova mora biti izdano dovoljenje na ribiškem plovilu. Na plovilu morajo biti tista ribiška orodja, ki so navedena na dovoljenju.

  Če število že izdanih dovoljenj presega s programom ribištva določene ribolovne možnosti, ki zagotavljajo trajnostno rabo rib, se novo dovoljenje ne izda. Dovoljenja se izdajo na podlagi časovnega zaporedja prispelih vlog.

  Transakcijski račun za plačilo upravne takse za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov je: SI56 0110 0100 0315 637, sklic 11 23302-7111002.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Čezmejno opravljanje dejavnosti nabiranja školjk ni definirano.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020