SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ocenjevanje aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Ocenjevanje aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (FFS) obsega strokovne naloge ocenjevanja:

 • ocenjevanje identitete, fizikalno-kemijskih in tehničnih lastnosti ter analitskih metod;
 • ocenjevanje uporabe in učinkovitosti ter dodatnih informacij;
 • ocenjevanje toksikoloških lastnosti in izpostavljenosti uporabnika;
 • ocenjevanje podatkov o ostankih v ali na tretiranih proizvodih, živilih in krmi;
 • ocenjevanje obnašanja in vpliva po uporabi v okolju in
 • ocenjevanje ekotoksikoloških lastnosti.

K posameznim strokovnim nalogam ocenjevanja iz prejšnjega odstavka sodijo tudi:

 • izdelava poročil o oceni za aktivne snovi in FFS v slovenskem in angleškem jeziku,
 • zbiranje in upoštevanje pripomb držav članic Evropske unije;
 • dajanje pripomb na ocene drugih držav članic Evropske unije;
 • z ocenjevanjem povezano sodelovanje na sestankih in konferencah, ki jih za usklajevanje mnenj na področju ocenjevanja aktivnih snovi in FFS organizirajo Evropska Komisija, Evropska Agencija za varnost hrane in druge države članice Evropske unije in
 • predstavljanje Republike Slovenije na mednarodnih dogodkih, povezanih z ocenjevanjem aktivnih snovi in FFS.

Izvajalec mora pred začetkom izvajanja ocenjevanja aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev pridobiti javno pooblastilo. Javno pooblastilo pridobi, če je izbran v postopku javnega razpisa, na katerem lahko kandidira, če ima ustrezno usposobljen kader.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Pristojni organ dodeli javno pooblastilo za določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS v postopku javnega razpisa. Izvajalec mora imeti sam ali imeti za nedoločen čas zaposlenega ocenejvalca aktivnih snovi in FFS.

  Izbor izvajalca se izvaja na podlagi naslednjih meril:

  • delovna doba ocenjevalca,
  • strokovni dosežki ocenjevalca,
  • dodatno strokovno izpopolnjevanje ocenjevalca,
  • sodelovanje v mednarodnih organizacijah z delovnega področja aktivnih snovi in FFS.

  Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.

  Pristojni organ pooblasti izbranega izvajalca odločbo v upravnem postopku za obdobje petih let. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in izvajalec uredita s pogodbo.

  Podrobneje

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021