Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odstranjevanje azbesta in materialov, ki vsebujejo azbest se večinoma izvaja pri naslednjih gradbenih storitvah: 

 • odstranitev objekta, ki je izvedba del, s katerimi se objekt poruši, odstrani ali razgradi in če gre za objekt,
 • rekonstrukcija objekta, je rekonstrukcija, ki se nanaša na odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest, ali premazovanje ali druge načine ločevanja šibko vezanih azbestnih materialov od bivalnega ali drugih prostorov v objektu, kjer se zadržujejo ljudje, z namenom, da se prepreči samodejno sproščanje azbestnih vlaken,
 • vzdrževalna dela so dela, če se s temi deli objekti, instalacije ali naprave, v katere je vgrajen azbest, ali materiali, ki vsebujejo azbest, obnavljajo ali modernizirajo, in pri tem ne gre za rekonstrukcijo ali odstranitev objekta po predpisih o graditvi objektov.
 • dela manjšega obsega so vsa dela, ki jih do zaključka delovnega postopka, vključno z dodatnimi deli, ki so potrebna na območju odstranjevanja azbesta, vendar brez izvedbe meritev koncentracij azbestnih vlaken ob zaključku del, izvedenih zaradi odobritve ponovne uporabe prostora, opravita največ dva delavca

Dela rekonstrukcije ali odstranitve objektov ali vzdrževalna dela lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za gradnjo objektov ali vzdrževanje naprav in ima za odstranjevanje azbesta okoljevarstveno dovoljenje. V primeru manjših del okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno.

Pri samem izvajanju posameznih storitev mora izvajalec glede na zahtevnost del določiti in oceniti tveganje, ustrezno organizirati dela, prijaviti dela inšpekciji, ustrezno obvestiti nadzornika gradbišča ter ustrezno izvajati varnostne ukrepe za preprečevanje sproščanja azbesta v okolje. Pri izvajanju varnostih ukrepov mora izvajalec ustrezno urediti območje dela, ustrezno ravnati z materiali, ki vsebujejo azbest, ustrezno ravnati s površinami, onesnaženimi z azbestom, ustrezno obdelati odpadke pred odstranitvijo, ustrezno zmanjšati izpostavljenost delavcev azbestnemu prahu, seznanjati in usposabljati delavce.

Pojem AZBEST 

Odpadki, ki vsebujejo azbest oz. t.im. azbestni odpadki so nevarni odpadki, ki vsebujejo trdno ali šibko vezani azbest, ter odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna. Vse se obravnava kot nevarne odpadke, saj se azbestna vlakna rada lomijo, pri čemer nastajajo drobnim iglam podobna vlakna, ki ob vdihu lahko pridejo v pljuča in povzročijo različne bolezni. Vsi azbestni odpadki so nevarni odpadki, ki zaradi svojih lastnosti zahtevajo posebno ravnanje in primerno zaščitno opremo.

Pogoji

 • Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta se izdaja posebej za odstranjevanje: 

  • azbest cementnih izdelkov in ostalih izdelkov;
  • materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest;
  • posameznih vrst materialov, ki vsebujejo azbest.

  Okoljevarstveno dovoljenje pridobi izvajalec z ustreznim statusom ter ustrezno registracijo dejavnosti, ki razpolaga z ustrezno varnostno opremo za izpostavljene delavce, razpolaga z napravami in opremo za preprečevanje emisije azbesta v okolje, zagotavlja ustrezen način odstranjevanja azbesta in preprečevanja uhajanja azbesta v okolico, ter razpolaga z opremo za ravnanje z odpadki.

  Vloga za okoljevarstveno dovoljenje se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO). Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta.

  Po pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja se izvajalec obdelave vpiše v evidenco EVIDENCA OSEB, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za ODSTRANJEVANJE AZBESTA iz 6. člena Uredbe o pogojih izvajalcev obdelave po uradni dolžnosti.

  Podrobneje

 • Pred pričetkom rekonstrukcije, odstranitve ali vzdrževalnih del, ki niso dela manjšega obsega mora izvajalec:

  • Pri izvajanju aktivnosti, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost delavcev azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest, mora delodajalec/izvajalec ugotoviti naravo, stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest in na podlagi teh ugotovitev oceniti tveganje za varnost in zdravje delavcev, ki izvajajo taka dela ter izdelati in sprejeti izjavo o varnosti. Oceno tveganja mora redno obnavljati in dopolnjevati.
  • Sestaviti vsem zaposlenim razumljivo napisana pisna navodila za izvajanje del, ki morajo biti izobešena na vsem vidnem mestu na delovišču in v neposredni bližini vstopa na območje odstranjevanja.
  • Dela prijaviti inšpekciji 15 dni pred pričetkom izvajanja.

  Med izvajanjem del rekonstrukcije, odstranjevanja ali vzdrževanja del, ki niso dela manjšega obsega mora izvajalec:

  • obveščati nadzornika gradbenih del o načinu seznanjanja in poučevanja delavcev, usposobljenosti delavcev za ravnaje z opremo za odstranjevanje onesnaženega zraka iz ograjenega območja in napravami za začasno skladiščenje in odpremo odpadkov, ki vsebujejo azbest.
  • Zagotavljati ustrezne varnostne ukrepe, ki se navezujejo na ustrezno ureditev območja dela, ustrezno ravnanje z materiali, ki vsebujejo azbest, ustrezno ravnanje s površinami, onesnaženimi z azbestom, ustrezna obdelava odpadkov pred odstranitvijo, zmanjšanje izpostavljenosti delavcev azbestnemu prahu ter ustrezno usposabljanje , obveščanje in seznanjanje delavcev.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
14. 9. 2021