Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Opravljanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin obsega zlasti izvajanje nalog na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Javna služba se opravlja na območju celotne Republike Slovenije po območjih opredeljenih v prilogi, ki je sestavni del Pravilnika o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin .

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin izvajajo javni zavodi, osebe javnega prava ter druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske in prostorske pogoje ter pogoje glede opreme.

Naloge na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov obsegajo zlasti:

 • spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje;
 • evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov (epifitocije);
 • napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov;
 • zagotavljanje meteroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanje in napovedovanja pojava škodljivih organizmov;
 • opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov;
 • opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s svetovanjem in navodili za uporabo fitofarmacevtskih sredstev ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb;
 • izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin.

Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin obsegajo zlasti:

 • izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov;
 • dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin;
 • strokovno usposabljanje odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov;
 • izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • izvajanje dezinsekcije in dezinfekcije ter deratizacije za namene zdravstvenega varstva rastlin;
 • opravljanju drugih strokovnih nalog.

Dejavnost javne službe zajema tudi druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo, kot so zlasti:

 • projektno delo, povezano z zdravstvenim varstvom rastlin, na nivoju lokalnih skupnosti;
 • mednarodno projektno delo, povezano z zdravstvenim varstvom rastlin, in
 • storitve za gospodarstvo.

Obveznosti javne službe zdravstvenega varstva rastlin so:

 • trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in izvajanja storitev;
 • omogočanje storitev za vsako fizično ali pravno osebo, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, dejavnostjo varstva rastlin;
 • izvajanje storitev po predpisani ceni.

Izvajalec javne službe mora voditi računovodstvo in uradne evidence na način, ki omogoča finančni in strokovni nadzor nad poslovanjem izvajalca koncesije.

Strokovni nadzor nad izvajalci javne službe izvaja pristojni organ. Inšpekcijski nadzor pa opravlja fitosanitarna inšpekcija.

Obveznosti javne službe zdravstvenega varstva rastlin se podrobneje uredijo z odločbo o koncesiji ter s koncesijsko pogodbo o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Pristojni organ z izvajalcem javne službe sklene koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

  Koncesija se podeli na podlagi objave javnega razpisa v Uradnem listu Slovenije. Izvajalec se v skladu z razpisno dokumentacijo  prijavi na razpis. Prepozno prispele vloge se zavržejo. V primeru, da je vloga nepopolna ga pristojni organ pozove k dopolnitvi, v nasprotnem primeru, se vloga zavrne. Izid javnega razpisa se objavi v uradnem listu. Medsebojna razmerja med upravo in koncesionarjem se podrobneje uredijo s, koncesijskimi pogodbami za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

  Javni razpis ni potreben za javne zavode, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, katerim uprava koncesijo dodeli na podlagi vloge z odločbo v upravnem postopku.

  Kandidat mora za pridobitev koncesije zaposlovati strokovnega sodelavca ter tehničnega sodelavca in obenem zagotoviti ustrezno tehnično opremo in prostore. Izvajalec mora imeti naloge zapisane v ustanovitvenem aktu, ter imeti ustrezen status in registracijo, ki ne sme biti v navzkrižju interesov.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020