Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Osemenjevalno središče v živinoreji

Osemenjevalno središče je uradno odobren in nadzorovan obrat, ki redi plemenjake (bike, žrebce, merjasce, ovne ali kozle) za pridobivanje in promet z njihovimi semeni.

Osemenjevanje je oploditev plemenice ali samice s semenom plemenjaka. Plemenjak preden je vključen v osemenjevalno središče mora biti oploditveno sposoben.

Odobreno osemenjevalno središče mora v skladu z rejskim program izvajati rejske ukrepe, ki se nanašajo na:

  • preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu,
  • namensko razmnoževanje,
  • program osemenjevanja,
  • plodnost plemenjakov,
  • izkoriščanje heterozisa,
  • biotsko raznovrstnost v živinoreji,
  • genetsko variabilnost.

Osemenjevalno središče spremlja ter analizira delo in uspešnost posameznih izvajalcev osemenjevanja, ki uporabljajo seme iz odobrenega osemenjevalnega središča. Uspešnost dela se ugotavlja zlasti na podlagi doseženih rezultatov posameznega izvajalca osemenjevanja v primerjavi s povprečnim doseganjem rezultatov osemenjevanja po posamezni pasmi domačih živali. O ugotovljenih rezultatih je potrebno poročati pristojnemu organu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju osemenjevanja je osemenjevalno središče dolžno obvestiti kmetijsko in veterinarsko inšpekcijo v osmih dneh od dneva ugotovitve nepravilnosti.

Odobreno osemenjevalno središče je organizacija, ki mora biti vpisana v register osemenjevalnih središč in je dolžno voditi dokumentacijo o plemenjakih, o pridobivanju semen in evidenco o prometu  s semenom iz lastne proizvodnje in iz drugih odobrenih osemenjevalnih središč.

Za vpis v register osemenjevalnih središč mora središče zagotoviti sodelovanje z Veterinarsko ambulanto v osemenjevalnem središču, imeti ustrezno število plemenjakov ter ustrezen objekt in opremo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
27. 9. 2021