SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Pogrebna dejavnost vključuje:  

  • 24-urno dežurno službo, ki je predmet obvezne gospodarske javne službe in
  • pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega:
    • prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
    • pripravo pokojnika,
    • upepelitev pokojnika,
    • pripravo in izvedbo pogreba.

Pokopališko dejavnost zagotavlja občina in obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.

Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki ga izda ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Izjeme so izvajalci, ki izvajajo samo 24-urno dežurno službo, saj se ta ureja skladno z določili Zakona o gospodarskih javnih službah

Izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti je lahko tudi podjetje s sedežem izven Slovenije, ki mu je ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, izdalo potrdilo o občasnem opravljanju pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Minimalni standardi in normativi za izvajanje pogrebne dejavnosti so določeni v Pravilniku o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti.

Občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
 

Prenehanje opravljanja pogrebne dejavnosti 

Pravna ali fizična oseba, ki preneha opravljati pogrebno dejavnost, se v petnajstih dneh odjavi iz registra izvajalcev, ki izvajajo pogrebno dejavnost. Register vodi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko opravljate čezmejno oziroma občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
31. 5. 2022