Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Posredovanje odpadkov

Posredovanje odpadkov je urejanje obdelave odpadkov v imenu tretjih oseb.

Za urejanje predelave ali odstranjevanja odpadkov je zadolžen posrednik.

Posrednik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ureja predelavo ali odstranjevanje odpadkov v imenu tretjih oseb, četudi odpadkov fizično nima v posesti.

Posrednik mora biti za opravljanje te dejavnosti vpisan v evidenco posrednikov in voditi evidenco o posredovanju pri zagotavljanju nevarnih odpadkov. Posrednik po vpisu v evidenco posrednikov prejme potrdilo o vpisu v evidenco posrednikov odpadkov.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Posrednik lahko ureja obdelavo odpadkov v imenu tretjih oseb, ko ima odločbo o dovolitvi opravljanja dejavnosti posrednika z odpadki in je vpisan v evidenco posrednikov z odpadki. Evidenco posrednikov z odpadki vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnem besedilu: MOPE). 

  Odločbo se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti posredništva ali poslovnega svetovanja. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik  vloži vlogo za vpis v evidenco pisno ali elektronsko na obrazcu na MOPE. Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge MOPE vlagatelju izda odločbo in ga vpiše v evidenco posrednikov z odpadki. 

  Evidenca o vpisu posrednikov odpadkov vsebuje:

  • splošne podatke posrednika odpadkov,
  • evidenčno številko posrednika odpadkov in
  • datum vpisa posrednika v evidenco.

  Posrednik mora spremembo imena ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti na MOPE z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe.

  Spremembo se prijavi na istem obrazcu, kot je obrazec vloge za pridobitev odločbe o dovolitvi opravljanja dejavnosti posrednika z odpadki.

  Zahteve za posredovanje z odpadki, ki jih mora izpolnjevati posrednik z odpadki, preverja pristojna inšpekcija.

  Podrobneje

 • Posrednik, ki posreduje pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov, mora voditi evidenco o posredovanju pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov. Evidenca vsebuje podatke o številkah odpadkov in količinah odpadkov, za katere je uredil obdelavo, njihovih imetnikih v Republiki Sloveniji, za katere je posredoval, ter izvajalcih obdelave.

  Iz evidence o posredovanju pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov mora biti razvidno časovno zaporedje opravljenega posredovanja.

  Posrednik mora evidenco pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta.

   

  Dokazila

  Evidenca o posredovanju pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.