Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Postavljanje kovinskih konstrukcij

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
 • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del, ki se delijo:
  • Pooblaščeni inženir (PI)
  • Vodja del pri IZS - zahtevni objekti (Vz)
  • Vodja del pri IZS - manj zahtevni objekti (Vm)
  • Vodja del pri IZS - nezahtevni objekti in posamezna dela (Vnp)
  • Vodja del pri OZS - mojstri (Vozs)
  • Vodja del pri GZS - delovodje (Vgzs)
 • Glede na zahtevnost objekta, ter vrsto gradnje je potrebno imenovati nadzornika.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del glede na zahtevnost objekta zagotoviti ustreznega vodjo del:

  PI Vz Vm Vnp Vozs Vgzs
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje ZAHTEVNEGA objekta x x        
Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje MANJ ZAHTEVNEGA objekta x x x      
Vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih x x x x x x
Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH in ENOSTAVNIH objektov x x x x x x

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je na podlagi Uredbe o obrtnih dejavnostih in Obrtnem zakonu predpisana ustrezna izobrazba, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.

  Pred vložitvijo vloge morate imeti registrirano ustrezno statusno obliko in ustrezno SKD šifro dejavnosti. Oseba, ki bo t.i. nosilec dejavnosti, je oseba, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje in za katero morate priložiti dokazilo o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev. Poleg odločbe o izdaji obrtnega dovoljenja se vam izda reprezentativno obrtno dovoljenje in se vas vpiše v Obrtni register.

  Podrobneje

  Povezave

 • Zavarovanje odgovornosti za škodo mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

  Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pravne podlage

 • Vodja gradnje pri OZS - mojster je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij gradnje pri OZS. 

  Vodja gradnje izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

  Vodja gradnje pri OZS - mojster s področja gradbeništva opravlja:

  • vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
  • Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH in ENOSTAVNIH objektov.

  Podrobneje

 • Gradbeni delovodja je zadolžen za vodenje gradnje, kar vključuje skrb za izvajanje del v skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

  Gradbeni delovodja je vpisan v imenik pri Gospodarski zbornici Slovenije.

  V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki:

  • izpolnjujejo pogoje za gradbenega delovodjo
  • imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali v posebnih primerih za krajši delovni čas v skladu z zakonom, ki ureja delovno razmerje.

  Vodja del pri GZS opravlja:

  • vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
  • vodenje gradnje NEZAHTEVNIH in ENOSTAVNIH objektov.

  Podrobneje

 • Vodja del pri IZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri IZS.

  V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki so po pridobljeni ustrezni izobrazbi in najmanj treh letih delovnih izkušenj uspešno opravili strokovni izpit za vodjo del in imajo urejeno zavarovanje, ter nima prepovedi opravljanja poklica.

  Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

  Odgovorni vodje del imajo pooblastila na posameznih strokovnih področjih:

  • gradbeništvo;
  • strojništvo;
  • elektrotehnika
  • tehnologija, gozdarstvo in varnost pri delu
  • geotehnologija in rudarstvo
  • požarna varnost

  Glede na vrsto objekta oziroma del, je potrebna različna stopnja izobrazbe vodje del. Glede na to delitev IZS deli poklic vodja del na: 

  • Vz - vodja del - študijski program I stopnje
  • Vm - vodja del - visokošolska stopnje tehnične smeri
  • Vnp - vodja del - srednješolska izobrazba tehnične smeri 
  Dela, ki jih opravlja posamezni vodja del: Vz Vm Vnp
  Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela ZAHTEVNEGA objekta X    
  Vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje MANJ ZAHTEVNEGA objekta X X  
  Vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih X X X
  Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov X X X

   

  Podrobneje

 • Poklicni naziv pooblaščeni inženir v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

  Poklicne naloge pooblaščenega inženirja so:

  • gradbeno-tehnično projektiranje objektov,
  • sodelovanje pri izdelavi prostorskih aktov v delu, ki se nanaša na njegovo strokovno področje, ter
  • izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, pri čemer se:
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva nanašajo na:
    • strokovno področje gradbene stroke, zlasti na
    • izdelavo načrtov gradbenih, geotehničnih, voziščnih in podobnih konstrukcij stavb in drugih objektov ter drugih posegov v prostor in njihovo izvedbo,
    • izdelavo gradbenih načrtov gradbeno inženirskih objektov,
    • izdelavo statičnih in potresnih analiz, študij potresne ogroženosti objektov in geološko geomehanskih analiz temeljnih tal ter preskušanje gradbenega materiala;
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike nanašajo na:
    • strokovno področje elektrotehniške stroke, zlasti na
    • sisteme, postroje, opremo, naprave in inštalacije proizvodnje, prenosa, distribucije, transformacije in akumuliranja električne energije, uporabe električne energije, zaščite pred delovanjem strele in drugih prenapetosti, zaščite pred negativnimi učinki delovanja električne energije, razsvetljave, upravljanja, regulacije, avtomatizacije, meritev, krmiljenja, signalizacije in nadzorov, proti eksplozijskega, požarnega in tehničnega varovanja, medijskih tehnologij, telekomunikacij in informacijskih tehnologij;
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja strojništva nanašajo na
    • strokovno področje strojne stroke, zlasti na področje energetike in inštalacij v stavbah in gradbeno inženirskih objektih, tehnološke opreme in postrojenja, hidro-, termo- in nuklearno-energetskih postrojenj ter prenosnih in distribucijskih cevovodov;
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja tehnologije nanašajo na
    • strokovno področje tehnoloških strok, zlasti na področje kemije in kemijske tehnologije, živilske, farmacevtske, lesarske in tekstilne tehnologije, metalurgije, sanitarnega inženirstva, zobotehnike, biotehnologije, tehnologije tehniških proizvodov ter na področje gozdarstva in varnosti in zdravja pri delu;
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti nanašajo na
    • načrtovanje ukrepov požarne varnosti
   • poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geotehnologije in rudarstva nanašajo na
    • strokovno področje geotehnologije in rudarstva, zlasti na področje geotehničnih konstrukcij, geotehnologije ter izkopov in podgradnje za podzemne objekte.

  Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja geodezije se nanašajo na strokovno področje izvajanja geodetske dejavnosti, ki zajema:

  • izvajanje geodetskih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, geodetsko izmero in naloge v skladu s predpisi o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
  • geodetske meritve povezane s projektiranjem, gradnjo in uporabo objektov,
  • zakoličbo objektov,
  • izdelavo geodetskih načrtov, kontrolnih opazovanj in izdelavo deformacijskih analiz,
  • transformacije podatkov med različnimi državnimi koordinatnimi sistemi in
  • kartiranje, obdelavo, analizo in interpretacijo prostorskih podatkov.

  Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva se nanašajo na strokovno področje prometa, zlasti na:

  • dimenzioniranje horizontalnih elementov prometnih površin,
  • načrtovanje in izdelovanje tehnoloških načrtov v prometu,
  • izdelavo prometnih študij in prometnih modelov ter mobilnostnih načrtov,
  • načrtovanje prometne signalizacije, prometnih omrežij, ki temeljijo na prometnih modelih in prometnih napovedih, prometnih zapor, omrežja javnega potniškega prometa in konceptualnih zasnov prestopnih točk (postajališč), zasnov območij za pešce in umirjenega prometa,
  • načrtovanje in izvajanje ukrepov za povečanje prometne varnosti,
  • načrtovanje prometne infrastrukture,
  • načrtovanje, razvoj in implementacijo transportnih tehnologij in inteligentnih transportnih sistemov.

  Med poklicne naloge pooblaščenega inženirja sodijo tudi:

  • vodenje projektov,
  • nadzor nad gradnjo vseh vrst objektov,
  • vodenje del,
  • izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega so pooblaščeni,
  • svetovanje in zastopanje naročnika,
  • vodenje investicije.

  Pooblaščeni inženir je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ter se stalno poklicno usposablja. Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

  Pri opravljanju storitev se pooblaščeni inženir izkazuje z enotnim žigom z identifikacijsko številko.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Tuji ponudniki s sedežem v državi pogodbenici, ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati dejavnost gradbeništva, lahko opravljajo to dejavnost v vseh statusnih oblikah, če:

 • izpolnjuje pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža
 • ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo 
 • ima zagotovljeno sodelovanje ustreznega vodje del glede na objekt, pri čemer njegova zaposlitev ni obvezna

Tuji ponudnik, ki opravlja dejavnost na obrtni način mora pridobiti tudi Dovoljenje za začasno opravljanje obrtne dejavnosti.