SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevoz odpadkov opravlja prevoznik.

Prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov.

Prevoznik lahko prevaža odpadke, ko je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Pri prevozu odpadkov je potrebno ustrezno ravnanje z odpadki, odpadki morajo biti shranjeni tako, da ne ogrožajo človekovega zdravja in ne škodijo okolju, ter opremljeni s podatki o nazivu in številki odpadka. Nevarni odpadki, morajo biti opremljeni tudi z oznako »nevarni odpadek«. Prevoznik mora voditi evidenco o prevozu nevarnih odpadkov.

 

 

 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Prevoznik lahko prevaža odpadke, ko ima pridobljeno odločbo o dovolitvi opravljanja dejavnosti prevoznika odpadkov in je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP).

  Po formalni in vsebinski ustreznosti vloge MOP vlagatelju izda odločbo in ga po njeni pravnomočnosti vpiše v evidenco prevoznikov odpadkov.

  Prevoznik mora spremembo imena ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti na MOP z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe. Prevoznik mora prijaviti tudi nameravano spremembo glede tega, ali prevaža nenevarne ali nevarne odpadke.

  Spremembo se prijavi na istem obrazcu, kot je obrazec vloge za pridobitev odločbe o dovolitvi opravljanja dejavnosti prevoznika odpadkov.

  Zahteve za prevoz odpadkov, ki jih mora izpolnjevati prevoznik odpadkov, preverja pristojna inšpekcija.

  Podrobneje

 • Prevoznik mora zagotoviti, da prevoz odpadkov poteka ustrezno in da so odpadki dostavljeni osebi, ki jih prevzame v skladu s podatki z evidenčnega lista.

  Prevoz odpadkov je ustrezen, ko se z odpadki ravna tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ali neravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:

  • čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal;
  • čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami;
  • škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan pravni režim;
  • škodljivih vplivov na zavarovano krajino ali območje.

  Pri prevozu nevarnih odpadkov mora pošiljko odpadkov spremljati kopija evidenčnega lista.

  Dokazila

  Kopija evidenčnega lista pri prevozu nevarnih odpadkov

  Pravne podlage

 • Prevoznik, ki prevaža nevarne odpadke, mora voditi evidenco o opravljenih prevozih nevarnih odpadkov v obliki zbirke kopij evidenčnih listov.

  Z evidenčnih listov mora biti razvidno časovno zaporedje opravljenih prevozov nevarnih odpadkov.

  Prevoznik mora evidenco o prevozih nevarnih odpadkov za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj 12 mesecev.

  Dokazila

  Evidenca o prevozih nevarnih odpadkov

  Pravne podlage

 • Odpadki morajo biti med skladiščenjem pri izvirnem povzročitelju odpadkov, zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov ter pri zbiranju in prevažanju shranjeni tako, da ne ogrožajo človekovega zdravja in ne škodijo okolju, ter opremljeni s podatki o nazivu in številki odpadka.

  Nevarni odpadki, morajo biti opremljeni tudi z oznako »nevarni odpadek«. Posode, rezervoarji, zabojniki in druga embalaža, v kateri so shranjeni nevarni odpadki, morajo biti izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov. Odpadki, ki so nevarno blago po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, morajo biti med prevozom označeni tudi v skladu s temi predpisi.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
29. 12. 2021