Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prevoz odpadkov opravlja prevoznik.

Prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov.

Prevoznik lahko prevaža odpadke, ko je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Pri prevozu odpadkov je potrebno ustrezno ravnanje z odpadki, odpadki morajo biti ustrezno pakirani in označeni. Prevoznik mora voditi evidenco o prevozu nevarnih odpadkov.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Prevoznik lahko prevaža odpadke, ko ima potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov. Evidenco prevoznikov odpadkov vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

  Vloga za vpis v evidenco se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO). Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.

  Evidenca o prevoznikih odpadkov vsebuje:

  • naziv prevoznika,
  • evidenčno številko prevoznika,
  • datum vpisa prevoznika v evidenco in
  • podatek o tem, ali prevoznik prevaža nenevarne ali nevarne odpadke.

  Prevoznik mora vsako spremembo prijaviti na Ministrstvo za okolje in prostor z vlogo v 30 dneh od nastale spremembe.

  Prevoznik je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov le, če ima licenco za opravljanje prevozov blaga v cestnem prometu.

  Podrobneje

 • Prevoznik mora zagotoviti, da prevoz odpadkov poteka ustrezno in da so odpadki dostavljeni osebi, ki jih prevzame v skladu s podatki z evidenčnega lista.

  Prevoz odpadkov je ustrezen, ko se z odpadki ravna tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ali neravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:

  • čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal;
  • čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami;
  • škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan pravni režim;
  • škodljivih vplivov na zavarovano krajino ali območje.

  Pri prevozu nevarnih odpadkov mora pošiljko odpadkov spremljati kopija evidenčnega lista.

  Dokazila

  Kopija evidenčnega lista pri prevozu nevarnih odpadkov

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Prevoznik, ki prevaža nevarne odpadke, mora voditi evidenco o opravljenih prevozih nevarnih odpadkov v obliki zbirke kopij evidenčnih listov.

  Z evidenčnih listov mora biti razvidno časovno zaporedje opravljenih prevozov nevarnih odpadkov.

  Prevoznik mora evidenco o prevozih nevarnih odpadkov za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta.

  Dokazila

  Evidenca o prevozih nevarnih odpadkov

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Odpadki morajo biti med skladiščenjem pri izvirnem povzročitelju odpadkov, zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov ter pri zbiranju in prevažanju shranjeni tako, da ne ogrožajo človekovega zdravja in ne škodijo okolju, ter opremljeni s podatki o nazivu in številki odpadka.

  Nevarni odpadki, morajo biti opremljeni tudi z oznako »nevarni odpadek«. Posode, rezervoarji, zabojniki in druga embalaža, v kateri so shranjeni nevarni odpadki, morajo biti izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov. Odpadki, ki so nevarno blago po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, morajo biti med prevozom označeni tudi v skladu s temi predpisi.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020