SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin

Pridelava semenskega materiala je pridobivanje semenskega materiala kmetijskih rastlin z razmnoževanjem oziroma z drugimi postopki, ki so splošno uveljavljeni za posamezno vrsto kmetijskih rastlin.

S pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

Vrste kmetijskih rastlin so:

 • poljščine: žita, krmne rastline, krmna in sladkorna pesa, oljnice in predivnice, krompir,
 • zelenjadnice,
 • hmelj,
 • trta,
 • sadne rastline,
 • okrasne rastline.

Med semenski material kmetijskih rastlin se uvršča seme, cele rastline ali deli teh rastlin (gomolji, čebulice, korenike, potaknjenci, poganjki, podlage, cepiči in drugi), če so namenjeni za:

 • razmnoževanje in ponovno pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin ali
 • setev ali sajenje za pridelavo kmetijskih rastlin.

Prideluje se lahko semenski material sort, ki so vpisane v sortno listo ali EU skupni katalog sort.

Dobavitelj mora zagotoviti, da semenski material kmetijskih rastlin med pridelavo izpolnjuje določene pogoje in zahteve.

Dobavitelj, ki prideluje semenski material določene vrste kmetijskih rastlin kot uradno potrjen, mora zagotoviti, da pristojni organ izvede postopek uradne potrditve tega semenskega materiala.

Nad dobavitelji, ki se ukvarjajo s pridelavo razmnoževalnega materiala, se izvaja dodaten uradni nadzor.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Dobavitelj, ki se ukvarja s pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti kot kmetijsko gospodarstvo vpisan v register kmetijskih gospodarstev. 

 • S pripravo za trg in trženjem se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

  Zavezanci za vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register) so fizične in pravne osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

  Vpis v SEME register ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno s prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

  Za vpis v register mora dobavitelj zagotoviti osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti (odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj, ki je fizična oseba in izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti, je lahko sam tudi odgovorna strokovna oseba.

  Dobavitelj, ki se ukvarja s pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti kot kmetijsko gospodarstvo vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

  Za vpis v SEME register je potrebno vložiti vlogo pri pristojnemu organu. Vloga mora vsebovati identifikacijske podatke o dobavitelju (Obrazec 1), navedbo dejavnosti dobavitelja (Obrazec 2) in identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi (Obrazec 3). Če dobavitelj opravlja dejavnost »priprava semenskega materiala za trg« (npr. dodelavo, sortiranje ali klasiranje, mešanje, pakiranje semenskega materiala) na različnih lokacijah, mora v vlogi navesti nazive in naslove posamezne enote oziroma lokacije, kjer to dejavnost opravlja.

  Podrobneje

 • Dobavitelj mora zagotavljati, da semenski material kmetijskih rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve.

  Dobavitelj mora zlasti:

  • izvajati preglede, pri katerih spremlja in nadzira kritične točke v pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki bi lahko vplivale na njegovo kakovost (zlasti na sortno ali vrstno prisotnost in čistost ter zdravstveno stanje)
  • izvajati ukrepe, potrebne za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov, jemati vzorce in jih pošiljati v analizo v laboratorij;
  • zagotavljati sledljivost in razpoznavnost vsake partije semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • voditi zapise in hraniti dokazila o poreklu in kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin;voditi zapise in hraniti dokazila o nabavi in o prodaji ali dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • omogočiti izvajanje nadzora;
  • izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzor.

  Dobavitelj mora hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjega odstavka najmanj eno leto, za sadne rastline, trto, hmelj in večletne okrasne rastline pa najmanj tri leta.

  Dokazila

  Zapisi in ostala dokumentacija o pregledih, izvedenih ukrepih in sledljivosti, ki je ustrezno arhivirana.

  Pravne podlage

 • Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin.

  V Republiki Sloveniji se lahko prideluje (z namenom trženja) in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v sortno listo v eni od držav članic EU ali v Skupni katalog sort EU,  ki ga vodi Evropska komisija (vpis ni obvezen pri okrasnih rastlinah).

  Postopek vpisa sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne prijave pri pristojnemu organu.

  Prijavo za vpis sorte v sortno listo lahko vloži prijavitelj, ki je žlahtitelj ali vzdrževalec sorte, oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do razpolaganja s semenskim materialom sorte.

  Pri vlaganju prijave sorte v postopek vpisa v sortno listo je potrebno upoštevati predpisane roke.

  Za vpis v sortno listo mora biti sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva ter imeti ustrezno ime. V ta namen se mora sorta vključiti v ustrezne poljske sortne poskuse za preverjanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN), pri sortah poljščin, trte in hmelja pa se v sortnih poskusih preveri tudi njihova vrednost za pridelovanje in uporabo (VPU).

  Stroške preverjanja RIN in VPU plača prijavitelj neposredno izvajalcu preverjanja. Višina stroškov preverjanja RIN in VPU je določena s Pravilnikom o postopku vpisa sorte v sortno list in o vodenju sortne liste. 

  Če sorta izpolnjuje vse pogoje za vpis v sortno listo in prijavitelj poravna stroške postopka (upravna taksa, stroški preverjanja RIN sorte in VPU), izda Uprava odločbo o vpisu sorte v sortno listo. 

  Vzdrževalec sorte mora za sorto, vpisano v sortno listo, plačevati letno pristojbino v skladu z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin ter o pristojbinah in stroških za varstvo rastlin.

  Vzdrževalec sorte je dolžan na zahtevo Uprave brezplačno in v roku, ki ga določa Uprava, priskrbeti vzorec semenskega materiala sorte za preveritev ali se sorta vzdržuje na pravilen način.

  Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti oziroma trajnostne uporabe genskih virov, se v sortno listo lahko vpiše tudi sorta, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vpis v sortno listo, če gre za ohranjevalne sorte poljščin in zelenjadnic, sorte zelenjadnic, ki nimajo pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave ali stare sorte sadnih rastlin.

  Sorte, ki se vpišejo v sortno listo, Evropska komisija vključi v EU skupni katalog sort.

  Podrobneje

 • Dobavitelj, ki namerava tržiti semenski material določene vrste kmetijskih rastlin kot uradno potrjen, mora vložiti prijavo za uradno potrditev semenskega materiala pri organu za potrjevanje. 

  V postopku uradne potrditve organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material izpolnjuje predpisane zahteve.

  Uradna potrditev je obvezna za pridelavo semena žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, semenskega krompirja, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin in trte, prostovoljna pa za pridelavo semena zelenjadnic, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin vinske trte.

  Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semenskega materiala, če je sorta, ki je navedena v prijavi:

  • pri poljščinah, zelenjadnicah, trti in hmelju: vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin, v skupni katalog sort zelenjadnic ali v skupni katalog sort trte;
  • pri drugih vrstah kmetijskih rastlin: vpisana v sortno listo ali zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana.

  Postopek uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin je sestavljen iz:

  • uradnih pregledov semenskih posevkov oziroma nasadov, zemljišč, objektov za pridelavo, skladiščenje in pripravo semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg;
  • uradnih pregledov dokazil in zapisov, ki jih je dolžan voditi dobavitelj semenskega materiala;
  • uradnih vzorčenj in testiranj vzorcev.

  Dobavitelj mora kriti stroške uradne potrditve skladno z cenikom Kmetijskega inštituta Slovenije.

  Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovi, da semenski material izpolnjuje predpisane zahteve, izda predpisane uradne etikete za ustrezno kategorijo, ustrezno izvede pakiranje in izda potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin.

  Roki, način vlaganja prijave, dokazila, ki morajo biti priložena k prijavi za pridobitev potrditve semenskega materiala za semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, krmnih rastlin in pese, semenskega krompirja, sadnih rastlin, okrasnih rastlin, trte in hmelja so podrobneje opredeljene v pravilnikih.

  Podrobneje

 • Razmnoževalni in sadilni material mora izpolnjevati zahteve glede zdravstvenega stanja in zahteve glede sortnosti in kakovosti.

  Razmnoževalni in sadilni material mora biti vsaj na podlagi vizualnega pregleda brez škodljivih organizmov in bolezni, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost oziroma brez znakov ali simptomov pristonosti škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo negovo uporabnost.

  Razmnoževalni in sadilni material mora imeti primerno prisotnost in čistost  glede na vrsto ali rod, ki ji priprada, in biti sortno pristen in čist. biti mora nepoškodovan, dovolj vitalen in takih dimenzij, da se ga lahko uporabi kot razmnoževalni in sadilni material.

  Nadzor nad razmnoževalnim in sadilnim materialom izvajajo fitosanitarni inšpektorji.

  Zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega materiala se izvajajo:

  • nadzori dobaviteljev, ki imajo dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, na podlagi rednih vsakoletnih pregledov pri dobaviteljih;
  • naključni pregledi vseh dobaviteljev, ki so vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, pripravo za trg oziroma trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala;
  • naknadna kontrola razmnoževalnega in sadilnega materiala na trgu.

  Dokazila

  Uradni nadzor dobaviteljev in pridelave

  Pravne podlage

  Pristojni organ

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
21. 4. 2022