Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin (07.290)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o rudarstvu

 • Rudarska pravica je pravica do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene in se glede na način in namen njenega izvajanja razvršča na rudarsko pravico za raziskovanje in rudarsko pravico za izkoriščanje.

  Rudarska pravica za raziskovanje se pridobi z dovoljenjem za raziskovanje, ki se podeli pravni ali fizični osebi na določenem raziskovalnem prostoru za določeno časovno obdobje.

  Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se pridobi na podlagi rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Koncesija za izkoriščanje se za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli tudi brez javnega razpisa, če predlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje (34. člen ZRud-1).

  Izbrani nosilec rudarske pravice mora pred sklenitvijo koncesijske pogodbe ministrstvu pristojnemu za rudarstvu predložiti:

  • revidiran rudarski projekt za pridobitev koncesije,
  • dokazilo o pravici izvajati rudarska dela na zemljišču.

  Če nosilec rudarske pravice ne izpolnjuje pogojev za izvajalca rudarskih del, mora pred začetkom rudarskih del skleniti pisno pogodbo za izvajanje del z izvajalcem rudarskih del, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

  Izvajalec rudarskih del, rudarski projektant, geološki projektant in rudarski revident morajo imeti pred začetkom opravljanja dejavnosti in ves čas poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.

  Izvajalec rudarskih del je lahko pravna ali fizična oseba, ki opravlja storitve pri izvajanju rudarskih del kot gospodarsko dejavnost, s sedežem v RS in ima zagotovljeno sodelovanje z najmanj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za tehničnega vodjo rudarskih del.

  Tehnični vodja rudarskih del je oseba, ki izvajalcu rudarskih del odgovarja za skladnost rudarskih del z rudarsko tehnično dokumentacijo, tehničnimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

  Tehnični vodja rudarskih del je lahko posameznik, ki ima opravljen strokovni izpit in je vpisan v Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu, ki ga vodi ministrstvo pristojno za rudarstvo.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • pridobivanje in priprava rud neželeznih kovin:
  • aluminija (boksita), bakra, svinca, cinka, kositra, mangana, kroma, niklja, kobalta, molibdena, tantala, vanadija ipd.
 • kopanje in priprava rud plemenitih kovin:
  • zlata, srebra, platine
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.