Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov (38.320)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

 

Predpisi in pogoji: 

 • Uredba o odpadkih

  Obdelava odpadkov je del ravnanja z odpadki in obsega postopke predelave in odstranjevanja odpadkov, vključno s postopki priprave odpadkov za predelavo ali odstranjevanje. 

  Obdelavo odpadkov kot dejavnost opravlja izvajalec obdelave, ki je lahko predelovalec odpadkov ali odstranjevalec odpadkov. Izvajalec obdelave, ki je pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov in biti vpisan v evidenco izvajalcev obdelave. 

  Vlagatelj mora na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) podati vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Vlogi mora priložiti načrt ravnanja z odpadki. MOPE izvajalca obdelave, ki mu izda okoljevarstveno dovoljenje, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco izvajalcev obdelave. 

  Predelava odpadkov

  Predelava odpadkov je vsak postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v okviru dejavnosti posamezne osebe ali v gospodarstvu kot celoti, tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali tako da so odpadki pripravljeni za izpolnitev te določene funkcije.  Dejavnost predelave odpadkov opravlja predelovalec, ki mora odpadke ustrezno predelati po postopkih in z metodami, ki ne škodujejo okolju in ne ogrožajo zdravja ljudi. 

  S predpisom je določenih trinajst različnih postopkov predelave, mogoči pa so tudi drugi postopki predelave. Za vsak odpadek, ki ga predelovalec namerava predelovati, se v okoljevarstvenem dovoljenju določita postopek in metoda predelave.

  Več na povezavi: Obdelava odpadkov
Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 68. ali 86. člena ZVO-1, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec za varstvo okolja).

Naloge pooblaščenca za varstvo okolja so zlasti:

  • seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove dejavnosti,
  • dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja,
  • sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in izdelkov,
  • nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzročitelju obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih,
  • zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja skladno s tem zakonom,
  • seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje,
  • sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in svetovalcem za kemikalije,
  • sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
  • druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili povzročitelja obremenitve.
Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • mehansko stiskanje kovinskih odpadkov, npr. rabljenih avtomobilov, pralnih strojev, koles ipd.;
  • mehansko zmanjševanje, razrez velikih kovinskih kosov, npr. vagonov;
  • predelava nekovinskih ostankov, odpadkov in nekovinskih predmetov v sekundarne surovine;
  • regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov, npr. fiksirja, fotografskih filmov in papirje;
  • predelava gume, npr. rabljenih plaščev, v sekundarno surovino;
  • sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne surovine za cevi, posode, palete ipd.;
  • sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla;
  • sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za pridobitev sekundarne surovine;
  • predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne surovine;
  • predelava drugih ostankov in stranskih proizvodov živilske in tobačne industrije v sekundarne surovine;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi;
 • Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred: 

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada predelava ostankov, odpadkov in dotrajanih predmetov v sekundarno surovino. Postopki predelave so lahko mehanski ali kemični. Značilno je, da je lahko vhodni material, bodisi sortiran ali ne, praviloma neprimeren za neposredno uporabo v industrijskem procesu. Izhodni material pa je primeren za nadaljnjo predelavo in se zato upošteva kot polizdelek.

Sem spada:

 • mehansko stiskanje kovinskih odpadkov, npr. rabljenih avtomobilov, pralnih strojev, koles ipd.,
 • mehansko zmanjševanje, razrez velikih kovinskih kosov, npr. vagonov,
 • predelava nekovinskih ostankov, odpadkov in nekovinskih predmetov v sekundarne surovine,
 • regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov, npr. fiksirja, fotografskih filmov in papirja,
 • predelava gume, npr. rabljenih plaščev, v sekundarno surovin,
 • sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne surovine za cevi, posode, palete ipd.,
 • sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla,
 • sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za pridobitev sekundarne surovin,
 • predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne surovine,
 • predelava drugih ostankov in stranskih proizvodov živilske in tobačne industrije v sekundarne surovin. 

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Sortiranje odpadkov;
 • Predelava odpadnega lesa
Vir: Statistični urad RS

 

Splošni pogoji

Situacijski pogoji

 • Po 126. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju: OVD) tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena ZVO-2 določena obveznost pridobitve OVD.

  OVD za druge dejavnosti in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena tega zakona.

  Skladno s 127. členom ZVO-2 mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave in opravljanje dejavnosti vložiti vlogo za spremembo OVD, pri čemer mora ta vloga vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremembo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

  V kolikor je za obratovanje naprave, za katero je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, predpisana tudi izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali je zanjo predpisana izvedba predhodnega postopka v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali izvesti predhodni postopek še pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. 

  V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) so v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov.