Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priprava za trg in trženje semenskih mešanic

Semenski material kmetijskih rastlin se lahko trži tudi kot semenska mešanica različnih sort ali vrst kmetijskih rastlin ali kot mešanica semena različnih sort ali vrst kmetijskih rastlin s semenskim materialom drugih rastlinskih rodov, vrst ali podvrst.

Trži se lahko tudi semenska mešanica, ki je namenjena za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov in ki lahko vsebuje poleg semen krmnih rastlin tudi semena drugih rastlinskih rodov, vrst - ohranjevalna semenska mešanica.

S pripravo za trg in trženjem semenskih mešanic se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

Za semenske mešanice, namenjene za pridelavo krmnih rastlin je obvezen vpis mešanice v evidenco.

Vsaka od sestavin, ki so del semenske mešanice, mora pred mešanjem izpolnjevati pogoje za trženje.

Dobavitelj, ki namerava tržiti semensko mešanico kot uradno potrjeno, mora opraviti postopek uradne potrditve.

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • S pripravo za trg in trženjem se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

  Zavezanci za vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register) so fizične in pravne osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

  Vpis v SEME register ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno s prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

  Za vpis v register mora dobavitelj zagotoviti osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti (odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj, ki je fizična oseba in izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti, je lahko sam tudi odgovorna strokovna oseba.

  Dobavitelj, ki se ukvarja s pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti kot kmetijsko gospodarstvo vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

  Za vpis v SEME register je potrebno vložiti vlogo pri pristojnemu organu. Vloga mora vsebovati identifikacijske podatke o dobavitelju (Obrazec 1), navedbo dejavnosti dobavitelja (Obrazec 2) in identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi (Obrazec 3). Če dobavitelj opravlja dejavnost »priprava semenskega materiala za trg« (npr. dodelavo, sortiranje ali klasiranje, mešanje, pakiranje semenskega materiala) na različnih lokacijah, mora v vlogi navesti nazive in naslove posamezne enote oziroma lokacije, kjer to dejavnost opravlja.

  Podrobneje

 • Dobavitelj mora zagotavljati, da semenski material kmetijskih rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve.

  Dobavitelj mora zlasti:

  • izvajati preglede, pri katerih spremlja in nadzira kritične točke v pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki bi lahko vplivale na njegovo kakovost (zlasti na sortno ali vrstno prisotnost in čistost ter zdravstveno stanje)
  • izvajati ukrepe, potrebne za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov, jemati vzorce in jih pošiljati v analizo v laboratorij;
  • zagotavljati sledljivost in razpoznavnost vsake partije semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • voditi zapise in hraniti dokazila o poreklu in kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin;voditi zapise in hraniti dokazila o nabavi in o prodaji ali dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin;
  • omogočiti izvajanje nadzora;
  • izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzor.

  Dobavitelj mora hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjega odstavka najmanj eno leto, za sadne rastline, trto, hmelj in večletne okrasne rastline pa najmanj tri leta.

  Dokazila

  Zapisi in ostala dokumentacija o pregledih, izvedenih ukrepih in sledljivosti, ki je ustrezno arhivirana.

  Pravne podlage

 • Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin.

  V Republiki Sloveniji se lahko prideluje (z namenom trženja) in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v sortno listo v eni od držav članic EU ali v Skupni katalog sort EU,  ki ga vodi Evropska komisija (vpis ni obvezen pri okrasnih rastlinah).

  Postopek vpisa sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne prijave pri pristojnemu organu.

  Prijavo za vpis sorte v sortno listo lahko vloži prijavitelj, ki je žlahtitelj ali vzdrževalec sorte, oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do razpolaganja s semenskim materialom sorte.

  Pri vlaganju prijave sorte v postopek vpisa v sortno listo je potrebno upoštevati predpisane roke.

  Za vpis v sortno listo mora biti sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva ter imeti ustrezno ime. V ta namen se mora sorta vključiti v ustrezne poljske sortne poskuse za preverjanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN), pri sortah poljščin, trte in hmelja pa se v sortnih poskusih preveri tudi njihova vrednost za pridelovanje in uporabo (VPU).

  Stroške preverjanja RIN in VPU plača prijavitelj neposredno izvajalcu preverjanja. Višina stroškov preverjanja RIN in VPU je določena s Pravilnikom o postopku vpisa sorte v sortno list in o vodenju sortne liste. 

  Če sorta izpolnjuje vse pogoje za vpis v sortno listo in prijavitelj poravna stroške postopka (upravna taksa, stroški preverjanja RIN sorte in VPU), izda Uprava odločbo o vpisu sorte v sortno listo. 

  Vzdrževalec sorte mora za sorto, vpisano v sortno listo, plačevati letno pristojbino v skladu z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin ter o pristojbinah in stroških za varstvo rastlin.

  Vzdrževalec sorte je dolžan na zahtevo Uprave brezplačno in v roku, ki ga določa Uprava, priskrbeti vzorec semenskega materiala sorte za preveritev ali se sorta vzdržuje na pravilen način.

  Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti oziroma trajnostne uporabe genskih virov, se v sortno listo lahko vpiše tudi sorta, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vpis v sortno listo, če gre za ohranjevalne sorte poljščin in zelenjadnic, sorte zelenjadnic, ki nimajo pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave ali stare sorte sadnih rastlin.

  Sorte, ki se vpišejo v sortno listo, Evropska komisija vključi v EU skupni katalog sort.

  Podrobneje

 • Trži se lahko semensko mešanico, pri kateri vsaka od sestavin, ki so del semenske mešanice, izpolnjuje pogoje za trženje.

  Mešanice semena krmnih rastlin, ki so namenjene pridelavi krme, morajo biti vpisane v evidenco semenskih mešanic. Vpis ostalih semenskih mešanic je prostovoljen.

  Dobavitelj vloži zahtevo za vpis semenske mešanice v evideno semenskih mešanic pri pristojnem organu.

  Podrobneje

 • Uradna potrditev semenske mešanice je obvezna za semenske mešanice krmnih rastlin in žit, razen mešanic, ki se tržijo v majhnih pakiranjih.

  Uradna potrditev semenske mešanice je predpisan postopek, ki ga na podlagi prijave dobavitelja izvede organ za potrjevanje z namenom ugotavljanja ali semenska mešanica izpolnjuje predpisane zahteve.

  Prijava, ki jo dobavitelj vloži pri organu za potrjevanje, vsebuje zlasti podatke o:

  • dobavitelju;
  • oznaki, sestavi in namenu uporabe semenske mešanice;
  • posameznih sestavinah, uporabljenih za pripravo mešanice.

  Če organ za potrjevanje ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje predpisane zahteve, izda uradne etikete, semensko mešanico označi z izdanimi etiketami ter izda potrdilo o uradni potrditvi semenske mešanice.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
21. 4. 2022