Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja certificiranih merilnikov

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Gre za proizvodnjo merilnikov, ki se uporabljajo za merjenje na področjih:

 • varovanja zdravja ljudi in živali,
 • varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
 • promet blaga in storitev in
 • postopka pred upravnimi in pravosodnimi organi.

Sem spada:

 • proizvodnja neelektričnih merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih naprav in opreme (razen enostavnih mehanskih orodij), kot so:
  • proizvodnja preciznih laboratorijskih tehtnic
  • proizvodnja mikroskopov, razen optičnih mikroskopov in difraktografov
 • proizvodnja instrumentov za merjenje in kontrolo električnih veličin, kot so osciloskopi, spektrometri, merilniki presluha, ampermetri, voltmetri, ohmmetri ipd.
 • proizvodnja instrumentov za merjenje ali kontrolo neelektričnih veličin, kot so:
  • detektorji in merilniki sevanja, instrumenti za preizkušanje in reguliranje avtomobilskih motorjev ipd.
 • proizvodnja navigacijskih, meteoroloških, geofizikalnih in drugih instrumentov in naprav, kot so geodetski instrumenti, oceanografski ali hidrološki instrumenti, seizmometri, daljinomeri, avtomatski piloti, sekstanti, ultrazvočni instrumenti, instrumenti in sistemi za zračno navigacijo, radarji, zapisovalnik poletov (črna skrinjica) ipd.
 • proizvodnja števcev električne energije, vode, plina, goriv ipd.
 • proizvodnja strojev in naprav za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov
 • proizvodnja instrumentov in naprav za fizikalne ali kemične analize, kot so polarimetri, fotometri, refraktometri, kolorimetri, spektrometri, pH-metri, viskozimetri, instrumenti za merjenje površinske napetosti ipd.
 • proizvodnja instrumentov in naprav za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih veličin za tekočine ali pline, kot so merilniki pretoka, indikatorji nivoja, manometri ipd.
 • proizvodnja detektorjev kovin, min, gibanja, poligrafov ipd.
 • proizvodnja različnih instrumentov, naprav ali strojev za merjenje, kontrolo ali preizkušanje, kot so hidrometri, higrometri, termometri (razen medicinskih), pirometri, barometri, števci vrtljajev, taksimetri, pedometri, tahometri, stroji za uravnoteženje, preskusne mize, komparatorji
 • proizvodnja laboratorijskih tehtnic in različnih laboratorijskih naprav za merjenje, preizkušanje ipd.

Podrobnejši nabor merilnih instrumentov se nahaja na spletni strani Urada RS za meroslovje.

Merilo, ki se ga da v promet mora imeti certifikat in biti ustrezno označeno.

Večina meril, ki so predvidena za proizvodnjo morajo imeti odobritev tipa merila, ki ga izvaja Urad za meroslovje preko postopka ugotavljanja skladnosti in izdaje certifikata.

Ta dejavnost je tudi uvrščena na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način.

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačni vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost Proizvodnje certificiranih meril ne sodi v storitveno direktivo zato čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni definirano.

Zadnja sprememba:
17. 9. 2020