Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja eteričnih olj (20.530)

V dejavnost proizvodnje eterični olj spada proizvodnja izvlečkov naravnih arom, proizvodnja resinoidov, proizvodnja destiliranih dišavnih vodic, proizvodnja olj in mešanic naravnih ali umetnih produktov za proizvodnjo parfumov in živilskih arom.

Če dejavnost opravljate kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, je treba imeti registrirano ustrezno statusno obliko. Navedena dejavnost je na listi dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona opravljajo na obrtni način in se pravica do opravljanja pridobi z vpisom v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije naredi vpis po uradni dolžnosti, ko pridobi podatek o registrirani dejavnosti s strani upravljavca poslovnega registra (Ajpes).

Dejavnost se lahko opravlja tudi kot dopolnilna dejavnost na kmetiji , ki se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi. 

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Splošni pogoji

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obrtnega zakona običajno opravljajo na obrtni način, velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije naredi vpis po uradni dolžnosti, ko od upravljavca poslovnega registra (Ajpes) pridobi podatek o registrirani dejavnosti.

  Vpis v obrtni register lahko uredite tudi sami pri posamezni območni Obrtno-podjetniški zbornici po krajevni pristojnosti.

  Vpis v obrtni register je brezplačen.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Za opravljanje določenih dejavnosti – predvsem na področju gostinstva, trgovine, skladiščenja, proizvodnje, izobraževanja, delavnic, laboratorijev, ambulant in podobnih – je potrebno zagotoviti ustrezen poslovni prostor.

  Ob registraciji podjetja se ta pogoj ne preverja, mora pa podjetnik zagotoviti poslovni prostor in pridobiti ustrezno dovoljenje, preden začne opravljati dejavnost, za katero je predpisan ta pogoj.

  Objekt, v katerem je poslovni prostor, mora imeti uporabno dovoljenje.

  Poslovni prostor se lahko najame ali kupi. Pred najemom ali nakupom nepremičnine je koristno preveriti, ali ima dovoljenje za uporabo v ustrezne poslovne namene in ali je opravljanje določene dejavnosti v poslovnem prostoru mogoče takoj po prevzemu.

  Za izdajo uporabnega dovoljenja in spremembo gradbenega dovoljenja je pristojen upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje (pristojna upravna enota), razen v primeru, ko je zaradi predlaganih sprememb objekta treba izdati integralno gradbeno dovoljenje.

  Več o postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

  Pri rekonstrukciji objektov, ki so zavarovani v skladu s predpisi o kulturnih dediščini, se lahko minimalni tehnični pogoji za opravljanje dejavnosti razlikujejo od predpisanih.

  Soglasje za odstopanje se lahko pridobi v postopku izdaje dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo v skladu s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, pod pogojem, da odstopanje ni takšno, da bi bilo zaradi tega ogroženo zdravje in življenje ljudi.

  Dokazila

  Uporabno dovoljenje: fotokopija

  Pravne podlage

  Povezave

 • Odgovorna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji mora predhodno priglasiti svojo dejavnost.

  Distributer nima obveznosti priglasitve dejavnosti. 

  Distributer je odgovorna oseba, ko da na trg kozmetični izdelek s svojim imenom ali pod svojo blagovno znamko ali če izdelek, ki je že na trgu, spremeni tako, da to vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami. Prevod informacij o kozmetičnem izdelku, ki je že na trgu, se ne šteje za tako spremembo izdelka, ki lahko vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami uredbe. V tem primeru pa mora opraviti priglasitev dejavnosti.  

  Priglasitev se izvede na za to predpisanem obrazcu, ki ga je treba poslati na naslov pristojnega organa.

  Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR. Taksa se nakaže na podračun št. 01100-1000315637 model 11 sklic 27154-7111002-07293. Potrdilo o plačilu upravne takse priložiti vlogi.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Resen neželjeni učinek pomeni neželjeni učinek, ki povzroči:

  • začasno ali stalno funkcionalno nezmožnost;
  • invalidnost;
  • hospitalizacijo;
  • prirojene nepravilnosti; 
  • neposredno bistveno tveganje ali 
  • smrt.

  Obveščanje o resnih neželjenih učinkih kozmetičnih izdelkov je obvezno za proizvajalce, uvoznike in distributerje. O resnih neželjenih učinkih pa lahko poroča tudi končni uporabnik ali zdravstveni delavec.

  O resnih neželjenih učinkih se obvešča prek predpisanega obrazca, ki je na voljo tako v slovenskem kot angleškem jeziku.

  Obrazec A (slovenski/ angleški) izpolnijo odgovorne osebe ali distributerji, ki so seznanjeni z resnimi neželjenimi učinki in ga posredujejo pristojnemu organu države, v katerem se je resen neželeni učinek pojavil.

  Navodila za izpolnjevanje Obrazca A (slovenska/angleška)

  Kljub temu da obrazec obstaja v dveh jezikovnih različicah, je priporočljivo, da se zaradi lažje izmenjave podatkov med pristojnimi organi obrazec izpolni v angleškem jeziku.

  Za lažje izvajanje obveščanja o resnih neželjenih učinkih kozmetičnih izdelkov, je Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami in industrijo pripravila Smernice za poročanje o resnih neželjenih učinkih, obrazec za poročanje in navodilo za izpolnjevanje obrazca. Na voljo so tudi Smernice za obravnavo vzročne povezanosti med pojavom resnega neželjenega učinka in kozmetičnim izdelkov.

  Dokazila

  Izpolnjen obrazec A

  K obvestilu o pojavu resnega neželjenega učinka je potrebno predložiti čim več dokazil, npr. odpustnico, če je bil uporabnik zaradi pojava resnega neželjenega učinka zaradi uporabe kozmetičnega izdelka hospitaliziran oz. zdravniški izvid (skupaj s potrdilom glede odsotnosti z dela), če mu je bil bolniški stalež podeljen zaradi pojava resnega neželjenega učinka zaradi uporabe kozmetičnega izdelka.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Kozmetični izdelki so dostopni na trgu samo, če so na primarni in sekundarni embalaži izdelka naslednje informacije v neizbrisni, čitljivi in vidni pisavi:

  a) Ime ali registrirano ime ter naslov odgovorne osebe;

  Te informacije so lahko skrajšane, če okrajšava še vedno omogoča prepoznavanje te osebe in njenega naslova. Če je navedenih več naslovov, se poudari tistega, na katerem je vselej na voljo dokumentacija z informacijami o izdelku.

  Za uvožene kozmetične izdelke se jasno navede država izvora.

  b) Nominalna vsebina ob času pakiranja, navedena z maso ali prostornino, razen pri:

  • embalaži, ki vsebuje manj kot 5 g ali 5 ml;
  • brezplačnih vzorcih;
  • pakiranjih za enkratno uporabo;
  • za predpakirane izdelke, ki se običajno prodajajo kot komplet izdelkov, ni treba navesti vsebine, če je na embalaži navedeno število kosov. Teh informacij ni treba navesti, če se število kosov zlahka vidi skozi embalažo ali če se izdelek običajno prodaja samo posamično.

  c) Datum, do katerega kozmetični izdelek, shranjen pod ustreznimi pogoji, ohrani svojo prvotno funkcijo in zlasti ostane skladen s členom 3 ("minimalni rok trajanja");

  Pred datumom ali podrobnostih o tem, kje na embalaži je datum naveden, je naveden simbol iz točke 3 Priloge VII ali napis: „uporabno najmanj do konca“.

  Minimalni rok trajanja mora biti jasno izražen in je sestavljen bodisi iz meseca in leta bodisi iz dneva, meseca in leta v tem vrstnem redu. Če je potrebno, se ta informacija dopolni z navedbo pogojev ki jih je treba izpolniti za jamstvo navedenega trajanja.

  Navedba minimalnega roka trajanja ni obvezna za kozmetične izdelke z minimalnim rokom trajanja več kot 30 mesecev. Za take izdelke je treba navesti časovno obdobje po odprtju izdelka, ko je njegova uporaba varna in ga uporabnik lahko brez škode uporablja. Te informacije se označi, razen kadar koncept trajanja po odprtju ni relevanten, z grafičnim simbolom, navedenim v točki 2 Priloge VII, ki mu sledi obdobje (v mesecih in/ali letih).

  d) Podrobni varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporabi, najmanj pa tisti, našteti v prilogah III do VI, in vse posebne previdnostne informacije na izdelkih za poklicno uporabo;

  e) Serijska številka proizvodnje ali referenčna številka za identifikacijo kozmetičnega izdelka. Kadar je to iz praktičnih razlogov nemogoče, ker so kozmetični izdelki premajhni, morajo biti te informacije navedene samo na sekundarni embalaži;

  f) Namen kozmetičnega izdelka, razen če je razviden iz njegovega videza;

  g) Seznam sestavin. Ta podatek je lahko naveden samo na sekundarni embalaži. Pred seznamom je naveden izraz „sestavine“ ali „ingredients“.

  Parfumi in aromatične sestavine ter njihove surovine se navedejo z izrazom „parfum“ali „aroma“. Poleg tega se na seznamu sestavin poleg izrazov parfum ali aroma navede prisotnost snovi, katerih navedba se zahteva v stolpcu„drugo“ v Prilogi III.

  Seznam sestavin se navede v padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso v času dodajanja kozmetičnemu izdelku. Sestavine v koncentracijah, nižjih od 1 %, se lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem redu za sestavinami v koncentracijah, višjih od 1 %.

  Vse prisotne sestavine v obliki nanomaterialov morajo biti jasno označene na seznamu sestavin. Beseda „nano“ se postavi v oklepaju pred ime teh sestavin.

  Barvila, ki niso namenjena barvanju las se lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem redu za drugimi kozmetičnimi sestavinami. Za dekorativne kozmetične izdelke, ki se tržijo v več barvnih odtenkih, se lahko navedejo vsa barvila v paleti, razen tistih, ki so namenjeni barvanju las, pod pogojem, da se dodata besedi „lahko vsebuje“ ali simbol „+/–“. Kjer se zdi primerno se uporablja nomenklatura CI (Colour Index).

  Sestavine morajo biti navedene z imeni, ki so določena v glosarju skupnih imen sestavin.

  Dokazila

  Označbe na embalaži

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

 • Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba opraviti elektronsko priglasitev kozmetičnega izdelka na Evropsko komisijo.

  Odgovorna oseba v elektronski obliki na Evropsko komisijo predloži naslednje informacije:

  • kategorijo kozmetičnega izdelka in njegovo ime ali imena, ki omogočajo njegovo specifično identifikacijo;
  • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku vselej dostopna;
  • državo izvora v primeru uvoza;
  • državo članico, v kateri se bo kozmetični izdelek dal na trg;
  • kontaktne podatke fizične osebe, s katero se po potrebi lahko stopi v stik;
  • prisotnost snovi v obliki nanomaterialov;
  • ime in številko CAS (Chemicals Abstracts Service) ali ES številko snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorije 1A ali 1B;
  • okvirno formulacijo, ki omogoča hitro in ustrezno zdravljenje v primeru težav.

  Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka se opravi prek spletnega priglasitvenega  portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila priročnik za uporabo CPNP portala za priglasitev kozmetičnih izdelkov in najbolj pogosto zastavljena vprašanja glede uporabe CPNP portala.

  Podrobneje

 • Cene storitev, ki se ponujajo pri prodaji potrošnikom, morajo biti označene v skladu s 14. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) in Pravilnikom o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga (Uradni list RS, št. 10/23).

  Podjetje za storitev, ki jo ponuja potrošniku, vidno označi ceno, ki vključuje davek na dodano vrednost, če je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost. Cena storitve je označena v evrih. V primeru, da je poleg cene v evrih označena tudi cena v drugih valutah, mora biti poleg zneska v evrih tudi oznaka EUR. Podjetje upošteva označeno ceno. Če gre za ponudbo v okviru storitev informacijske družbe, mora biti poleg cene jasno in nedvoumno navedeno, ali cena vključuje tudi stroške dostave.

  Cene za vse storitve morajo biti označene kot cene v obliki cenika. Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu.

  Pri storitvah, pri katerih cene ni mogoče označiti kot cene za vrsto storitve, se ceno storitve lahko označi na enega od naslednjih načinov:

  • kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve v poslovnem prostoru izvajalca storitve;
  • kot ceno delovne ure za izvedbo določene storitve na kraju samem;
  • kot ceno vseh stroškov za izvedbo določene storitve;
  • kot ceno storitve, preračunano na mersko enoto;
  • kot ceno storitve, ki jo nedvoumno opredelimo na drug način in se običajno uporablja pri ponujanju določenih storitev.

  Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni možno zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v neposredni soseščini.

  Cena za storitve je v poslovnem prostoru označena čitljivo, če je velikost črk in številk na ceniku za storitve najmanj 5 mm.

  Cena za storitev mora biti potrošniku lahko dostopna ter mora biti objavljena na vidnem mestu v poslovnem prostoru, kjer je ta storitev potrošniku ponujena.

  Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer se nahajajo potrošniki. 

  Pravne podlage

Situacijski pogoji

 • Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji uporabljajo nevarne kemikalije, ki so razvrščene kot:

  • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1

  morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti uporabe z nevarnimi kemikalijami. 

  Dovoljenje se izda na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev. 

  Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo pridobljeno dovoljenje za promet z nevarnimi kemikalijami. 

  Dejavnost uporabe nevarnih kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:

  • da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun;
  •  da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom;
  • da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja;
  • da izpolnjujejo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij;
  • da jim ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi pravnomočne sodbe sodišča, iz katere je razvidno, da je imetnik dovoljenja, ki je fizična oseba, namenoma, zaradi koristi zlorabil dovoljenje za proizvodnjo ali promet posebnih skupin kemikalij, ki jih urejata zakon o strateškem blagu posebnega pomena za varnost in zdravje in zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

   Opis postopka izdaje dovoljenj

  Podrobneje

  Pravne podlage

 • Kemijska varnost

  Pravna in fizična oseba, ki proizvaja ali daje nevarne kemikalije v promet, mora poskrbeti za navodila za varno uporabo nevarne kemikalije, ter za oskrbo odpadkov, skladno s predpisi o odpadkih, in mora v skladu s posebnimi predpisi odgovarjati za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri njihovi proizvodnji ali prometu.

  Vsi uporabniki nevarnih kemikalij morajo biti ob nabavi kemikalije opozorjeni na nevarne lastnosti kemikalije, na njihovo zahtevo pa jim morajo biti na voljo ustrezna pojasnila o pravilni uporabi kemikalije, ukrepih za varovanje zdravja in okolja, ter o ravnanju z njihovimi ostanki. Obseg, vsebino in način obveščanja predpiše minister.

  Pravna in fizična oseba, ki skladišči nevarno kemikalijo, mora poskrbeti za navodila za varno shranjevanje kemikalij in za oskrbo odpadkov skladno s predpisi o odpadkih ter v skladu s posebnimi predpisi odgovarja za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri njenem skladiščenju

  Ocenjevanje kemikalij

  Za pripravo in spremljanja ukrepov na podlagi 49. in 50. člena tega Zakona o kemikalijah se na predlog organa, pristojnega za kemikalije, na nacionalni ravni v postopku ocenjevanja na podlagi podatkov ter na podlagi najnovejših potrjenih znanstvenih spoznanj ugotovijo nevarne lastnosti ter obnašanje kemikalij v okolju, oceni izpostavljenost ljudi in okolja, ter po potrebi izdela ocena tveganja, ki ga kemikalija predstavlja za zdravje ljudi in okolje.

  Če ocena kemikalije pokaže, da kemikalija v svojem življenjskem krogu povzroča povečano tveganje za zdravje ljudi ali okolje, se izvedejo ukrepi v skladu s tem zakonom, s katerimi se škodljivi učinki in tveganje zmanjšajo ali omejijo na sprejemljivo raven.

  Podrobnejše predpise o načinu ocenjevanja posameznih skupin snovi oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo, izda minister.

  Izvajalci ocenjevanja

  Ocenjevanje kemikalij izvaja organ, pristojen za kemikalije. Pri tem lahko na posameznih specifičnih strokovnih področjih sodeluje z zdravstvenimi in drugimi javnimi zavodi ter s strokovnjaki, ki jih na predlog organa, pristojnega za kemikalije, pooblasti minister.

  Pravne podlage

 • Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti se potrebuje le v primeru, če se dejavnost opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji in ne kot samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba.

  Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so:

  • predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč
   • proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov
   • peka kruha in potic ter peciva in slaščic
   • proizvodnja testenin
   • peka sadnega kruha (kruha z dodaki sadja ipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki
   • kandiranje sadežev in drugih delov rastlin
   • proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin
   • predelava in konzerviranje krompirja
   • proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
   • predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
   • proizvodnja vlaknin iz poljščin
   • proizvodnja kisa
   • zakol živali in predelava mesa
   • predelava mleka
   • proizvodnja sladoleda
   • predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska
   • predelava zelišč
   • proizvodnja eteričnih olj
   • predelava gozdnih sadežev
   • proizvodnja žganih pijač
   • proizvodnja piva, medenega piva
   • proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin
   • pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah
   • predelava volne
   • proizvodnja krmil
   • konzerviranje in vlaganje jajc
  • predelava gozdnih lesnih sortimentov
   • izdelava lesnih briketov in pelet
   • izdelava lesene embalaže
   • izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa
   • izdelava enostavnih izdelkov iz lesa
   • izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov
  • prodaja
   • prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
   • prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat
   • prodaja na lokalnem trgu
   • prodaja na drobno po pošti preko interneta
   • prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom
  • vzreja in predelava vodnih organizmov
   • vzreja vodnih organizmov
   • predelava vodnih organizmov
  • turizem na kmetiji:
  • turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost,
   • turistična kmetija z nastanitvijo
   • izletniška kmetija
   • vinotoč
   • osmica
  • turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost,
   • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji
   • ježa živali
   • oddajanje površin za piknike
   • muzeji in tematske zbirke
   • tematski parki
   • apiturizem
   • športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji
  • dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki 
   • lončarstvo
   • izdelava in oblikovanje keramike
   • pletarstvo
   • tkalstvo
   • izdelovanje krpank
   • ročno pletenje in kvačkanje
   • izdelovanje kvačkanih vezenin
   • domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine
   • medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice
   • svečarstvo
   • sedlarstvo
   • coklarstvo
   • umetnostno kovaštvo
   • domače tesarstvo
   • domače mizarstvo
   • rezbarstvo
   • izdelovanje intarzij
   • čebričarstvo, sodarstvo
   • kolarstvo 
   • izdelovanje klekljanih čipk
   • izdelovanje vezenin
   • piparstvo
   • slamnikarstvo
   • izdelovanje narodnih noš
   • izdelovanje umetnega cvetja
   • apnenčarstvo
   • umetnostno kamnoseštvo
   • vrvarstvo
   • izdelovanje bičev
   • izdelovanje maskot
   • izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine
   • oglarstvo
   • ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov – replike skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše dediščine
   • dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov 
   • ročno izdelane igrače in lutke
   • polstenje
   • izdelava skodel, skrilj
   • krovstvo s slamo, skodlami in skriljem 
   • izdelki iz čebeljega voska
   • podkovno kovaštvo
   • izdelava slame za krovstvo
   • aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega cvetja ter travniških in gozdnih rastlin
   • peka kruha in potic na tradicionalni način
   • proizvodnja testenin na tradicionalni način
   • peka peciva in slaščic na tradicionalni način
   • izdelki iz suhega cvetja in dišavnic
   • predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način
   • izdelava mila na tradicionalni način
   • predelava volne na tradicionalni način
   • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom
   • nabiranje smole
  • predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov,
   • zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi
   • proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase
   • proizvodnja in prodaja energije iz gnoja, gnojevke in gnojnice ter rastlinskega substrata
   • proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira
   • proizvodnja in prodaja energije iz vodnega vira
   • proizvodnja in prodaja energije iz vetrnega vira
  • storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo ter ročna dela
   • storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo
   • storitev vzdrževanje cest in pluženje snega
   • storitev vzdrževanje zelenic
   • storitev sečnja
   • storitev spravilo lesa iz gozda
   • storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije
   • storitev izdelava lesnih briketov in pelet
   • storitev gojenje in varstvo gozdov
   • storitev žaganje in skobljanje lesa
   • storitev prevoz mleka, živali
   • storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter izdelava satnic
   • storitev zakol živali
   • storitev predelava mesa
   • storitev predelava mleka
   • storitev stiskanje kmetijskih pridelkov za olje 
   • proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
   • storitev mletje žit
   • storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
   • storitev pakiranje pridelkov in izdelkov
   • storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del in oskrbe živali
   • storitev nadomeščanje na kmetijah
  • svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilo dejavnostjo
   • svetovanje o kmetovanju
   • organiziranje delavnic ali tečajev
   • usposabljanje na kmetiji
   • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti 
   • svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil 
   • svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj
  • socialno-varstvo
   • celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil
   • dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil

  Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je treba pridobiti dovoljenje, ki ga na zahtevo vlagatelja izda upravna enota, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnost lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.

Velja le za naslednjo dejavnost, ki se običajno opravlja na obrtni način:
- proizvodnja eteričnih olj.