Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na debelo

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

 • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
 • zunanjost prodajalne,
 • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
 • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

S prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) se lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje za opravljanje prometa s FFS na debelo in so vpisani v register distributerjev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le tista fitofarmacevtska sredstva, ki imajo:

 • odločbo o registraciji ali
 • dovoljenje za nujne primere ali
 • dovoljenje za vzporedno trgovanje ali
 • dovoljenje za raziskave in razvoj.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen obratovalni čas.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • S prometom s FFS na debelo se lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje UVHVVR.

  Za pridobitev dovoljenja mora distributer izpolnjevati naslednja pogoja:

  • imeti sedež ali naslov v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije in
  • izpolnjevati zahteve glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS.

  Distributer pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo pristojnemu organu skupaj z izjavo, da izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS v pisni obliki

  Dovoljenje za promet na debelo s FFS izda pristojni organ, če ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji.

  Pristojni organ ob izdaji dovoljenja za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi vpiše distributerja v register distributerjev.

 • Za pridobitev dovoljenja morajo organizacije, ki želijo opravljati promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na debelo:

  • biti registrirane v Republiki Sloveniji ali kateri od držav članic Evropske unije 
  • izpolnjevati predpisane pogoje glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS.

  V Republiki Sloveniji se sme dajati v promet in uporabljati le v RS registrirana oziroma dovoljena fitofarmacevtska sredstva.

  S pridobitvijo dovoljenja lahko distributer opravlja dejavnost prometa na debelo s fitofarmacevtskimi sredstvi v Republiki Sloveniji.

  Distributer pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo pristojnemu organu v pisni obliki.

  Dovoljenje za promet na debelo s FFS izda pristojni organ, če ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji.

  Pristojni organ ob izdaji dovoljenja za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi vpiše nosilca dovoljenja v register.

  Register je javen in je objavljen na spletni strani pristojnega organa.

  Podrobneje

 • Distributerji morajo voditi podatke o trgovskem imenu in količini FFS v prometu, ločeno za prodajo FFS na drobno v specializiranih prodajalnah FFS oziroma prodajo FFS na debelo, in sicer za vsako lokacijo posebej.

  Vodijo se naslednji podatki:

  • naslov ali sedež posamezne specializirane prodajalne FFS oziroma lokacije za prodajo FFS na debelo;
  • leto, za katero se vodijo podatki;
  • merska enota FFS (kg ali l);
  • nabavljena količina FFS: uvoz, kupljeno v Sloveniji, kupljeno v drugi državi članici;
  • prodana količina FFS: prodano v Sloveniji, prodano v drugo državo članico, izvoz;
  • zaloge preteklega leta in zaloge tekočega leta;
  • količina FFS, vzeta iz prometa.

  Distributerji morajo zgornje podatke najpozneje do 31. marca za preteklo leto posredovati Upravi  RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v elektronski obliki v skladu z navodili Uprave.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Vlagatelj, ki želi dati FFS v promet, za registracijo zaprosi sam ali prek zastopnika v vsaki posamezni državi članici, v kateri namerava dati FFS v promet.

  O registraciji FFS odloči pristojni organ, na podlagi soglasja organa, pristojnega za kemikalije.

  V zahtevku morajo biti navedene naslednje informacije:

  • seznam predvidene uporabe v vsaki coni in v državah članicah, kjer je vlagatelj predložil zahtevek ali ga namerava predložiti;
  • predlog, katera država članica naj oceni zahtevek za zadevno cono. V primeru zahtevka za uporabo v rastlinjakih, za tretiranje po spravilu, za tretiranje praznih skladišč in za tretiranje semen se predlaga ena sama država članica, ki oceni uporabo upoštevajoč vse cone.
  • kjer je to ustrezno, kopije vseh registracij, ki so že bile izdane za to FFS v državi članici;
  • kjer je to ustrezno, kopije vseh sklepov države članice, ki ocenjuje ekvivalenco

  Ob predložitvi zahtevka lahko vlagatelj zaprosi, da nekatere informacije in nekateri deli dokumentacije ostanejo zaupni, in te informacije fizično loči.

  Vloga za registracijo mora biti v slovenskem jeziku, dokumentacija, ki je priložena vlogi, pa je lahko v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, izjemoma tudi v drugem uradnem jeziku Evropkse unije, če pristojni organ s tem soglaša.

  Podrobneje

 • Dovoljenje za vzporedno trgovanje se izda za fitofarmacevtsko sredstvo, ki je že registrirano v eni državi članici (država članica izvora) in je identično referenčnemu sredstvu, ki je že registrirano v Republiki Sloveniji.

  O dovoljenju za vzporedno trgovanje odloči pristojni organ. 

  Za promet in uporabo FFS, za katerega je bilo izdano dovoljeje za vzporedni promet, veljajo isti pogoji uporabe, veljavnost dovoljenja in morebitne omejitve kot so navedene v registraciji referenčnega sedstva.

  Vlagatej vloži vlogo pristojnemu organu na obrazcu z obveznimi prilogami.

  Podrobneje

 • Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

  Na prodajnem mestu mora zagotoviti pristojnim inšpekcijskim organom naslednje podatke o stanju blaga:

  • število in datum prevzemnega dokumenta,
  • ime dobavitelja, 
  • številko in datum dobaviteljevega dokumenta, 
  • ime, mersko enoto in količino blaga, 
  • prodajno ceno blaga, 
  • podatke o spremembi prodajne cene blaga.

  Pravne podlage

 • Trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora delovati skladno z urnikom svojega obratovalnega časa.

  Trgovec mora pri določitvi obratovalnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni ter njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo iz dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega delovnega časa.

  Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.

  Izjeme so prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v bolnišnicah.

  Med izjeme sodijo tudi prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, če delo ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih v svojih prodajalnah opravlja izključno oseba, ki je kot samostojni podjetnik posameznik nosilec trgovinske dejavnosti oziroma njegov prokurist ali zakoniti zastopnik oziroma prokurist pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost.

  Delo ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih skupaj s samostojnim podjetnikom posameznikom nosilcem trgovinske dejavnosti oziroma njegovim prokuristom ali zakonitim zastopnikom oziroma prokuristom pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost, opravlja tudi oseba, ki lahko opravlja začasno ali občasno delo dijaka in študenta v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, ter oseba, ki lahko opravlja začasno ali občasno delo v skladu z zakonom, ki ureja trg dela.

  Dokazila

  Na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno objavljen urnik obratovalnega časa prodajalne.

  Pravne podlage

 • Za posebej urejen prostor v trgovini na debelo se štejeta:

  • skladišče in
  • veletržnica.

  Skladišče za opravljanje trgovine na debelo je namenjeno prodajanju in skladiščenju blaga. Razporeditev opreme v skladišču mora zagotoviti varno gibanje kupcev in zaposlenih ter varno ravnanje z blagom.

  • Minimalna oprema:
   • tehtnica za tehtanje nepredpakiranega blaga mora biti v prodajnem prostoru na oddelku, v katerem se prodaja nepakirano blago, ki se tehta. Tehtnica mora biti skladna z meroslovnimi predpisi ter primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. Če te funkcije nima, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso.
  • Zunanjost prodajalne:
   • prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda
   • na njeni zunanji strani mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne, 
   • pri vhodu vanjo mora biti na vidnem mestu urnik njenega obratovalnega časa
   • če se opravlja trgovska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na tem prostoru zagotovljeno neovirano gibanje,

  Veletržnica je posebej urejen prostor, na katerem se trguje na debelo v izvirno pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki in podobno). Razporeditev opreme na veletržnici mora zagotoviti varno gibanje kupcev in zaposlenih ter varno ravnanje z blagom.

  • Minimalna oprema:
   • tehtnica za tehtanje nepredpakiranega blaga mora biti v prodajnem prostoru na oddelku, v katerem se prodaja nepakirano blago, ki se tehta. Tehtnica mora biti skladna z meroslovnimi predpisi ter primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene upošteva le dejanska masa blaga. Če te funkcije nima, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne mase blaga in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso.
  • Zunanjost prodajalne:
   • prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda.
   • na njeni zunanji strani mora biti na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne.
   • pri vhodu vanjo mora biti na vidnem mestu urnik njenega obratovalnega časa.
   • če se opravlja trgovska dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na tem prostoru zagotovljeno neovirano gibanje.

  Pravne podlage

 • Prodajalec je oseba, ki:

  • neposredno prodaja v trgovini ali,
  • svetuje kupcem o lastnostih blaga ali
  • sprejema plačila kupcev.

  Prodajalec mora imeti končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja).

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji: 

  • Spričevalo - v originalu, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom originala.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.

  Pravne podlage

 • Trgovski poslovodja je oseba, ki vodi trgovsko poslovanje s strokovnim urejanjem poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v poslovnih enotah trgovine ali delih teh poslovnih enot.

  Trgovski poslovodja mora imeti končano najmanj:

  • srednjo strokovno izobrazbo ali
  • splošno srednjo izobrazbo (V. stopnja zahtevnosti).

  Dokazila

  Za izobrazbo pridobljeno v Sloveniji: 

  • Spričevalo - v originalu, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom originala.

  Za izobrazbo pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.

  Pravne podlage

 • Neavtomatske tehtnice, ki se uporabljajo za merjenje na področjih:

  • varovanja zdravja ljudi in živali,
  • varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
  • prometa blaga in storitev in
  • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi,

  morajo ves čas svoje uporabe izpolnjevati meroslovne zahteve, ki so potrjene s prvo in redno overitvijo.

  Redno overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo. Opravi se v predpisanih rokih.

  Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi predelave, okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe. Z izredno overitvijo se ugotovi, ali je merilo še skladno z meroslovnimi zahtevami. Izredno overitev zagotovi imetnik merila.

  Overitve meril v Republiki Sloveniji izvaja Urad za meroslovje in pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki jim Urad izda odločbo o imenovanju za izvajanje rednih ali izrednih overitev.

  Za tehtanje trupov se uporabljajo tehtnice razreda točnosti III z največjim preskusnim razdelkom e = 0,5 kg, ki morajo biti overjene. Masa trupov se izraža z ločljivostjo, enako preskusnemu razdelku tehtnice.

  Dokazila

  Overitvena oznaka na merilu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Urad Republike Slovenije za meroslovje

  Tkalska ulica 15
  3000 Celje

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Pogoji za čezmejno delovanje so enaki kot pogoji za ustanovitev.

Zadnja sprememba:
11. 5. 2022