Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prve meritve in izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak

Prve meritve so meritve emisije snovi v zrak, ki se izvedejo po prvem zagonu nove naprave, ali po zagonu naprave po rekonstrukciji, ali po prvem zagonu nove ali rekonstruirane čistilne naprave.

Izvedba prvih meritev in obratovalnega monitoringa obsega:

 • izdelavo načrta meritev emisije snovi v zrak, vključno z določitvijo ciljev merjenja emisij snovi in opredelitvijo za emisijo snovi v zrak pomembnih parametrov obratovanja naprave;
 • izdelavo strategije vzorčenja in vzorčenje odpadnih plinov;
 • izdelavo načrta za beleženje časa obratovanja naprave in ocenjevanje letnega časa obratovanja naprave zaradi izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak;
 • merjenje koncentracije snovi v odpadnih plinih in preračunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normalnih pogojih in na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih;
 • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov;
 • merjenje prostorninskega pretoka odpadnih plinov in izračun masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, emisijskega deleža, stopnje zmanjšanja emisije, količine vlaken in emisijskega faktorja, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost;
 • ocenjevanje razpršene in ubežne emisije snovi v zrak;
 • izračunavanje emisijskih faktorjev, če so za napravo, za katero se izvajajo prve meritve ali obratovalni monitoring, določene njihove mejne vrednosti;
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah emisije snovi in izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak.

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih  virov onesnaževanja je zadolžen povzročitelj obremenitve.

Povzročitelj obremenitve zagotovi obratovalni monitoring tako, da najame izvajalca monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki ima pooblastilo za izvajanje tovrstnega monitoringa.

Velja za naslednje dejavnosti po SKD:

Pogoji

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti akreditacijsko listino.

  Podrobneje

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba zagotoviti ustrezno opremo in kader.

  Podrobneje

 • Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za kalibracijo in redno letno testiranje.

  Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za kalibracijo in redno letno testiranje.

  Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti akreditacijsko listino in ustrezen kader.

  Podrobneje

 • O opravljenih prvih meritvah mora izvajalec obratovalnega monitoringa izdelati poročilo o prvih meritvah v obliki, določeni s standardom SIST EN 15259, vključno z načrtom meritev emisije snovi v zrak.

  Po izteku koledarskega leta v katerem so bile opravljene prve meritve mora izvajalec obratovalnega monitoringa izdelati oceno o letnih emisijah snovi v zrak, in sicer na podlagi rezultatov prvih meritev in v času obratovanja naprave v preteklem letu, ki mora poleg povzetka podatkov iz poročila o prvih meritvah vsebovati tudi podatke o:

  • vrednotenju izmerjene emisije glede na predpisane mejne vrednosti;
  • ocene letne količine odpadnih plinov in masnih pretokov snovi vključujoč tudi oceno razpršenih in ubežnih emisij.

  Poročilo o prvih meritvah mora izvajalec obratovalnega monitoringa zavezancu predložiti v elektronski obliki, in sicer najkasneje 60 dni po opravljenih meritvah. Zavezanec mora Ministrstvu za okolje in prostor posredovati poročilo o prvih meritvah v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

  Oceno o letnih emisijah snovi v zrak na osnovi prvih meritev mora izvajalec obratovalnega monitoringa predložiti zavezancu najpozneje do 10. marca naslednje leto po tem, ko so bile opravljene prve meritve. Ocena o letnih emisijah snovi v zrak mora biti v pisni in elektronski obliki. Zavezanec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak na osnovi prvih meritev posredovati Ministrstvu za okolje in prostor v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

  Poročilo o prvih meritvah morata izvajalec obratovalnega monitoringa in zavezanec hraniti najmanj pet let.

  Dokazila

  Poročilo o prvih meritvah in ocena o letnih emisijah snovi v zrak

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Poročilo o obratovalnem monitoringu sestavljajo:

  • poročilo o trajnih meritvah emisije snovi,
  • poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v skladu s standardom SIST EN 15259,
  • ocena o letnih emisijah snovi v zrak,
  • poročilo o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka, če gre za emisijo snovi iz naprave, za katero je treba dokazati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka in
  • poročilo o ocenjevanju dodatne obremenitve zunanjega zraka, če je za napravo v okoljevarstvenem dovoljenju posebej določeno ocenjevanje dodatne obremenitve zunanjega zraka v okviru obratovalnega monitoringa.

  Poročilo o obratovalnem monitoringu morata izvajalec obratovalnega monitoringa in zavezanec hraniti najmanj pet let.

  Dokazila

  Poročilo o obratovalnem monitoringu.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Pri trajnih meritvah mora zavezanec zagotoviti izdelovanje dnevnega poročila, iz katerega morajo biti razvidni:

  • čas in način obratovanja vira onesnaževanja,
  • vrednotenje polurnih povprečnih vrednosti,
  • dnevna razpoložljivost izmerjenih vrednosti, izražena v odstotkih in
  • dnevna povprečna vrednost za koncentracije snovi.

  Zavezanec mora hraniti poročila najmanj dve leti.

  Dokazila

  Dnevna poročila pri izvajanju trajnih meritev emisije snovi

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti

Dejavnosti v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021